Hoppa till innehåll

Tullkvoter, undantag från ursprungsreglerna; avtal med Centralamerika, Nicaragua, Honduras och Panama fr.o.m. 1.8.2013

Utgivningsdatum 16.10.2013 9.35 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.24
Pressmeddelande

135/2013, LL

Genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 974/2013 (Nicaragua), 975/2013 (Honduras), 976/2013 (Panama) och 977/2013 (Centralamerika) av den 11 oktober 2013 föreskrivs om villkoren för tillämpningen av lindrigare ursprungsregler inom ramen för kvoter vid import från Centralamerika (EUT L 272, 12.10.2013, s. 12-19, 22-24, 27-30, 32). Förordningarna tillämpas från den 1 augusti 2013.

Kvoterna enligt förordning 977/2013 är gemensamma för alla länder som omfattas av avtalet med Centralamerika. Vissa centralamerikanska länder har dock redan börjat tillämpa avtalets del IV (handelsfrågor): Nicaragua (NI), Panama (PA) och Honduras (HN) den 1 augusti 2013 samt Costa Rica (CR) och El Salvador (SV) den 1 oktober 2013. Avtalet tillämpas tills vidare inte på produkter med ursprung i Guatemala (GT). Associeringsavtalet finns publicerat i EUT L 346, 15.12.2012 (se TMD 112/2013).

Avtalets ursprungsregler

Avtalets ursprungsregler finns i avtalets bilaga II (s.1803-1901). Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1, fakturadeklaration och fakturadeklaration som upprättats av en godkänd exportör. De varukodsspecifika reglerna för tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter finns i tillägg 2 till bilaga II (s. 1820–).

Lindrigare ursprungsregler (undantag) inom ramen för kvoter

Vid import som avses i ovannämnda genomförandeförordningar nr 974–977/2013 tillämpas de lindrigare ursprungsregler som finns angivna i tillägg 2A till bilaga II (s.1885–1891) i stället för reglerna i tillägg 2. Ursprungsreglerna i tillägg 2A anges i form av anmärkningar (1–6). Importen av de produkter som avses i anmärkningarna med lindrigare ursprungsregler omfattas av kvoter, med undantag av de fiskeprodukter som avses i punkt 1 i anmärkning 1. Motsvarande kvoter ingår i de nämnda genomförandeförordningarna. Vid import av dessa kvoterade produkter ska ursprungsintyget vara försett med följande uppgift om tillämpningen av de lindrigare ursprungsreglerna:

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)"

I genomförandeförordningarna nr 974–977/2013 anges kvoternas löpnummer, varornas KN-nummer och varubeskrivning, kvotperioder och årliga kvotvolymer. Däremot finns de lindrigare ursprungsreglerna bara att läsa i avtalet.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD