Hoppa till innehåll

Tullkvoter, undantag från ursprungsreglerna; avtal med Centralamerika; Guatemala fr.o.m. 1.12.2013

Utgivningsdatum 20.12.2013 13.16 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.25
Pressmeddelande

175/2013, LL

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1366/2013 av den 18 december 2013 bestäms om de förutsättningar under vilka lindrigare ursprungsregler med stöd av associeringsavtalet med Centralamerika tillämpas på import från Guatemala inom ramen för kvoter (EUT L 343, 19.12.2013, s. 36–37). Kvoterna förvaltas i kronologisk ordning. Förordningen träder i kraft den 22 december 2013 och tillämpas retroaktivt från den 1 december 2013. Associeringsavtalet finns publicerat i EUT L 346, 15.12.2012 (se TMD 112/2013).

Avtalets ursprungsregler

Avtalets ursprungsregler finns i avtalets bilaga II (s.1803–1901). Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1, fakturadeklaration och fakturadeklaration som upprättats av en godkänd exportör. De varukodsspecifika reglerna för tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter finns i tillägg 2 till bilaga II (s. 1820–).

Lindrigare ursprungsregler (undantag) inom ramen för kvoter

Vid import som avses i ovannämnda genomförandeförordning nr 1366/2013 tillämpas de lindrigare ursprungsregler som finns angivna i tillägg 2A till bilaga II (s.1885–1891) i stället för reglerna i tillägg 2. Ursprungsreglerna i tillägg 2A anges i form av anmärkningar (1–6). Importen av de produkter som avses i anmärkningarna med lindrigare ursprungsregler omfattas av kvoter, med undantag av de fiskeprodukter som avses i punkt 1 i anmärkning 1. Motsvarande kvoter ingår i den nämnda genomförandeförordningen. Vid import av dessa kvoterade produkter ska ursprungsintyget vara försett med följande uppgift om tillämpningen av de lindrigare ursprungsreglerna:

"Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II (Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation)"

I genomförandeförordning nr 1366/2013 anges kvoternas löpnummer, varornas KN-nummer och varubeskrivning, kvotperioder och årliga kvotvolymer. Däremot finns de lindrigare ursprungsreglerna bara att läsa i avtalet.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD