Hoppa till innehåll

Tullkvoter och förmånstullar för produkter med ursprung i Ukraina

6.10.2017 8.27 | Publicerad på svenska 6.10.2017 kl. 12.54
Pressmeddelande

Fortsatt avskaffande av importtullar genom tullfri import av vissa jordbruksprodukter inom tullkvoter samt genom avskaffande av importtullar på vissa industriprodukter.

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som är tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet. Förordning nr 2017/1566; publicerad i EUT L 254/30.9.2017. Förordningen tillämpas i tre år från och med den 1 oktober 2017.

Jordbruksprodukterna enligt bilaga I och II till förordningen får importeras till unionen från Ukraina inom ramen för de tullfria unionstullkvoter som anges i bilagorna.

Kommissionen förvaltar de tullfria tullkvoterna för de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas.

Kommissionen förvaltar de tullfria tullkvoterna för de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga II med kvotimportlicenser.

Förmånstullarna på import till unionen av vissa industriprodukter med ursprung i Ukraina tillämpas i enlighet med bilaga III.

De tullfria tullkvoterna och förmånstullarna tillämpas också på varor som har sitt ursprung i eller har transporterats från ett territorium som inte står under Ukrainas regerings faktiska kontroll, om varorna har gjorts tillgängliga för Ukrainas myndigheter för granskning och om varornas överensstämmelse med villkoren för rätten att omfattas av förmånsordningar har kontrollerats i enlighet med associeringsavtalet.

Tullkvoterna tilldelas första gången den 16 oktober 2017. Retroaktiva begäranden om kvottilldelning som gäller tulldeklarationer som lämnats in från och med den 1 oktober 2017 görs genom att skicka en omprövningsansökan till Tullens enhet för omprövning vid import.

Mera information om tillämpningen av associeringsavtalet finns i kundmeddelandena från 8.12.2015 och 11.12.2015.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling