Hoppa till innehåll

Tullkvoter för produkter med ursprung i Kanada

5.10.2017 12.15 | Publicerad på svenska 6.10.2017 kl. 8.14
Pressmeddelande

Två kvotförordningar gällande den provisoriska tillämpningen av CETA-avtalet mellan EU och Kanada har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kvotförordningarna tillämpas retroaktivt från och med den 21 september 2017.

1. Jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fiskeriprodukter med ursprung i Kanada. Förordning nr 2017/1772; publicerad i EUT L 251/29.9.2017.

De varor enligt bilagan med ursprung i Kanada som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen ska, inom ramen för respektive tullkvot i bilagan, undantas från importtullar.

Varor som omfattas av dessa tullkvoter måste uppfylla de ursprungsregler som anges i bilaga 5 till det protokoll om ursprungsregler och ursprungsförfaranden som är bifogat till avtalet, och de måste åtföljas av en giltig ursprungsdeklaration som fastställs i bilaga 2 till protokollet.

2. Undantag från de produktspecifika ursprungsreglerna

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om de undantag från de produktspecifika ursprungsreglerna i det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, som ska tillämpas inom ramen för årliga kvoter på vissa produkter från Kanada. Förordning nr 2017/1781; publicerad i EUT L 255/3.10.2017.

Undantagen gällande de produktspecifika ursprungsreglerna som fastställs i bilaga 5–A till det ursprungsprotokoll som finns i CETA-avtalet tillämpas inom de kvoter som fastställs i bilagan till förordningen.

För de produkter som anges i avsnitt B i bilagan ska kvotvolymerna från och början av det aktuella året ökas med 10 % av de volymer som tilldelats under det föregående kalenderåret, om mer än 80 % av den motsvarande kvoten har förbrukats under föregående år. Detta ska tillämpas för första gången den 1 januari 2019 och för sista gången den 1 januari 2022.

För de produkter som anges i avsnitt C i bilagan ska kvotvolymerna från och med början av det aktuella året ökas med 3 % av de volymer som tilldelats under det föregående kalenderåret, om mer än 80 % av den motsvarande kvoten har förbrukats under föregående år. Detta ska tillämpas för första gången den 1 januari 2019 och för sista gången den 1 januari 2028.

För utnyttjande av vissa tullkvoter krävs uppvisande av ett exporttillstånd som utfärdats av Kanada med stöd av Export and Import Permits Act. Om detta berättas i fotnoterna i bilagan till förordning 2017/1781.

3. Ansökan om kvottilldelning

Tullkvoterna förvaltas i enlighet med den kronologiska ordningen för dagarna då tulldeklarationerna för övergång till fri omsättning godtas. Kvottilldelning begärs i tulldeklarationen.

Tullkvoterna enligt förordning 2017/1772 tilldelas första gången den 16 oktober 2017 och tullkvoterna enligt förordning 2017/1781 den 18 oktober 2017.

Retroaktiva begäranden om kvottilldelning som gäller tulldeklarationer som lämnats in från och med den 21 september 2017 görs genom att skicka en omprövningsansokan till enheten för omprövning vid import.

Mera information om avtalet mellan EU och Kanada finns i kundmeddelandena från den 19 september 2017 och den 2 maj 2017.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling