Hoppa till innehåll

Tullkvoter för fiskeriprodukter med ursprung i Norge

Utgivningsdatum 10.3.2011 15.09 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 12.53
Pressmeddelande

35/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 992/95 när det gäller unionstullkvoter för vissa jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i Norge. Förordning nr 230/2011; publicerad i EUT L 63, 10.3.2011, s. 4-12. Förordningen träder i kraft den 11 mars 2011 och tillämpas fr.o.m. den 1 mars 2011.

I förordningen bestäms om nya årliga tullfria tullkvoter och görs ändringar i nuvarande tullkvoter.

Artikel 1 i förordning (EG) nr 992/95 ersätts med följande:

”Artikel 1

1. När de produkter med ursprung i Norge som anges i bilagan övergår till fri omsättning i Europeiska unionen ska de omfattas av tullfrihet inom ramen för respektive tullkvoter, under de perioder och i enlighet med de bestämmelser som anges i denna förordning.

2. Import av den fisk och de fiskeriprodukter som anges i bilagan ska omfattas av de tullkvoter som anges i punkt 1 endast om det deklarerade tullvärdet uppgår till minst det referenspris som har fastställts eller kommer att fastställas i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 104/2000.

3. Bestämmelserna i protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och om metoder för administrativt samarbete, senast ändrat genom beslut nr 1/2005 av Gemensamma kommittén EG–Norge av den 20 december 2005 (EUT L 117, 2.5.2006, s.1), ska tillämpas.

4. Tullkvoterna med löpnummer 09.0710 och 09.0712 ska inte gälla för varor som deklareras för övergång till fri omsättning under perioden 15 februari–15 juni. Dessutom ska tullkvoten med löpnummer 09.0714 inte gälla för varor med KN-nummer 0304 99 23 som deklareras för övergång till fri omsättning under perioden 15 februari–15 juni.”

Artikel 3 andra stycket i förordning (EG) nr 992/95 ersätts med följande:

”Artikel 308c.2 och 308c.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska emellertid inte tillämpas på tullkvoterna med löpnumren 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 och 09.0750.”

Bilagorna I och II  till förordning (EU) nr 992/95 ersätts med bilagan till denna förordning.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD