Hoppa till innehåll

Tullkvoter för fisk och fiskeriprodukter med ursprung i Island

Utgivningsdatum 26.2.2011 15.00 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 15.09
Pressmeddelande

30/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 499/96 när det gäller unionstullkvoter för viss fisk, vissa fiskeriprodukter och levande hästar med ursprung i Island. Förordning nr 185/2011; publicerad i EUT L 53, 26.2.2011, s. 38-40. Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2011 och tillämpas fr.o.m. den 1 mars 2011.

I förordningen bestäms om nya tullfria tullkvoter för viss fisk och fiskeriprodukter.  Eftersom handeln med levande hästar mellan EU och Island liberaliserats, har tullkvoten för levande hästar blivit överflödig. Titeln för förordning (EG) nr 499/96 ersätts följaktligen med följande: ”om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter med ursprung i Island”.

Artikel 1 i förordningen ersätts med följande:

”Artikel 1

1. När de produkter med ursprung i Island som anges i bilagan övergår till fri omsättning i Europeiska unionen ska de omfattas av tullfrihet inom ramen för respektive tullkvoter, under de perioder och i enlighet med de bestämmelser som anges i denna förordning.

2. Import av den fisk och de fiskeriprodukter som anges i bilagan ska omfattas av de tullkvoter som avses i punkt 1 endast om det deklarerade tullvärdet uppgår till minst det referenspris som har fastställts eller kommer att fastställas i enlighet med artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 104/2000.

3. Protokoll 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och om metoder för administrativt samarbete, senast ändrat genom beslut nr 2/2005 av Gemensamma kommittén EG–Island av den 22 december 2005 (EUT L 131, 18.5.2006, s.1), ska tillämpas.

4. Tullkvoterna med löpnummer 09.0792 och 09.0812 ska inte gälla för varor som deklareras för övergång till fri omsättning under perioden 15 februari–15 juni.

I artikel 2 ersätts andra stycket med följande:

”Artikel 308c.2 och 308c.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska emellertid inte tillämpas på tullkvoterna med löpnumren 09.0810, 09.0811 och 09.0812.”

Artikel 3 ersätts med följande:

”Artikel 3

Om tullkvoterna med löpnumren 09.0810, 09.0811 och 09.0812 inte förbrukas fullständigt under tullkvotperioden 1 mars – 30 april 2011, ska de kvarvarande volymerna överföras till motsvarande tullkvoter för perioden 1 maj 2011–30 april 2012.

Därför ska uttagen ur tullkvoterna för perioden 1 mars – 30 april 2011 upphöra på kommissionens andra arbetsdag efter den 1 september 2011. Arbetsdagen därpå ska de outnyttjade volymerna av dessa tullkvoter göras tillgängliga för motsvarande tullkvoter för perioden 1 maj 2011–30 april 2012.

Från och med kommissionens andra arbetsdag efter den 1 september 2011 får inga retroaktiva uttag från och inga återföringar till dessa tullkvoter för perioden 1 mars – 30 april 2011 göras.”

Bilagan ersätts med bilagan till denna förordning (bilaga nedan).

Mera information: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

TMD