Hoppa till innehåll

Tullkvot – undantag från ursprungsreglerna för räkor från Grönland

31.7.2014 13.45 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.20
Pressmeddelande

80/2014, PNy

Grönland hör till de utomeuropeiska länder och territorier (ULT) som avses i artikel 198 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2012/C326/01; EUT 26.10.2012). Bestämmelserna om ursprungsregler finns i bilaga VI i rådets ULT-beslut (2013/755/EU; EUT L 344/19.12.2013). Enligt artikel 16 i bilaga VI kan ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i vissa fall beviljas, förutsatt att undantaget inte kan förorsaka en etablerad unionsindustri allvarlig skada.

Europeiska kommissionen har utfärdat ett genomförandebeslut om ett tillfälligt undantag från rådets beslut 2013/755/EU vad gäller ursprungsreglerna för beredda och konserverade räkor från Grönland. Beslut nr 2014/461/EU; publicerad i EUT L 207/15.7.2014. Beslutet trädde i kraft den 15 juli 2014 och tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020.

Genom undantag från ursprungsreglerna ska beredda och konserverade räkor av arten Pandalus borealis och Pandalus Montagui enligt KN-nummer ex 1605 21 och ex 1605 29 som bearbetas på Grönland utifrån icke-ursprungsräkor enligt KN-nummer ex 0306 16 99 anses ha ursprung i Grönland.

Undantaget tillämpas inom den tullkvot som anges i bilagan. Tullkvoten 09.0691 förvaltas enligt den ordning tulldeklarationer tas emot.

Alla varucertifikat EUR.1 som de grönländska tullmyndigheterna utfärdar avseende dessa produkter ska innehålla en hänvisning till detta beslut. Fält 7 i varucertifikaten ska innehålla någon av följande hänvisningar:

– ”Derogation — Commission Implementing Decision 2014/461/EU”
– ”Dérogation — Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission”.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD