Hoppa till innehåll

Tariffikiintiö - alkuperäsääntöjen poikkeus Kambodžassa tuotetuille polkupyörille

Julkaisuajankohta 31.7.2014 13.47
Tiedote

81/2014, PNy

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen  asetuksesta (ETY) N:o 2454/93 poikkeamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsääntöjen osalta siltä osin kuin on kyse Malesiasta peräisin olevien polkupyörän osien käytöstä kumulaatiota soveltaen Kambodžassa tuotetuissa polkupyörissä. Asetus (EU) N:o 822/2014; julkaistu EUVL L 223/29.7.2014.  Asetus on tullut voimaan ja sitä sovelletaan 29.7.2014 alkaen.

Unioni myönsi 1.1.2014 alkaen sovellettavalla yleisestä tullietuusjärjestelmästä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 978/2012 yleisiä tullietuuksia Kambodžalle. Komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä (jäljempänä GSP-järjestelmä) käytettävä alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Mainitussa asetuksessa säädetään mahdollisuudesta myöntää tietyissä täsmällisesti määritellyissä olosuhteissa poikkeuksia tästä määritelmästä GSP-järjestelmän edunsaajamaiden hyväksi.

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 alueellista kumulaatiota koskevia säännöksiä muutettiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 530/2013, jossa tarkennettiin, että alueellista kumulaatiota voidaan soveltaa samaan alueelliseen ryhmään kuuluvien maiden välillä ainoastaan, jos ne ovat GSP-järjestelmän edunsaajamaita sinä ajankohtana, jona tuote viedään unioniin. Muutoksia sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

Singaporesta ja Malesiasta peräisin olevien polkupyörän osien ei 1.1.2014 alkaen voida katsoa olevan alueellisen kumulaation perusteella peräisin Kambodžasta, minkä vuoksi Kambodža ei voi täyttää alkuperäsääntöä, jota sovelletaan vähiten kehittyneisiin maihin tämän tuotteen osalta (HS-nimike 8712). Singapore ei enää ole yleiseen tullietuuskohteluun oikeutettujen maiden luettelossa. Malesia ei 1.1.2014 alkaen ole enää GSP-edunsaajamaa, mutta se on edelleen kyseisessä luettelossa.

Kambodžan hakemaan siirtymäaikaan myönnyttiin kiintiönä, jonka määrä vähenee poikkeuksen kolmivuotisen soveltamisen aikana.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 86 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa säädetään, Kambodžalla on oikeus käyttää Malesiasta peräisin olevia HS-nimikkeen 8714 polkupyörän osia GSP-järjestelmää koskevien alkuperäsääntöjen mukaisesti soveltaen alkuperäkumulaatiota HS-nimikkeen 8712 polkupyörien tuotantoon.

Poikkeusta sovelletaan liitteen mukaisen tariffikiintiön rajoissa Kambodžasta vietyihin HS-nimikkeen 8712 polkupyöriin, jotka ilmoitetaan tullille vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi unionissa 29.7.2014 – 31.12.2016. Tariffikiintiötä 09.8094 hallinnoidaan tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen mukaisesti.

Kambodžan toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamien A-alkuperätodistusten 4 kohdassa on oltava seuraava maininta: ”Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014”.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat ja kiintiöryhmä.

THT