Hoppa till innehåll

Tullkvot - undantag från ursprungsreglerna för cyklar tillverkade i Kambodja

Utgivningsdatum 31.7.2014 13.47 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.31
Pressmeddelande

81/2014, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna, enligt det allmänna preferenssystemet, för cyklar tillverkade i Kambodja i samband med användning, inom ramen för kumulation, av cykeldelar med ursprung i Malaysia. Förordning nr 822/2014; publicerad i EUT L 223/29.7.2014. Förordningen trädde i kraft och tillämpas från och med den 29 juli 2014.

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 rörande tillämpning av det allmänna preferenssystemet från och med den 1 januari 2014 beviljade unionen Kambodja allmänna tullförmåner. I förordning (EEG) nr 2454/93 fastställs definitionen av begreppet ursprungsvaror inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling, dvs. EU:s allmänna preferenssystem (GSP). I den förordningen föreskrivs också möjligheten att under vissa exakt definierade omständigheter bevilja undantag från denna definition för förmånsländer inom GSP-systemet.

Bestämmelserna om regional kumulation i förordning (EEG) nr 2454/93 ändrades genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 530/2013, där det klargörs att regional kumulation får tillämpas mellan länder i samma regionala grupp endast om de vid tidpunkten för export av produkten i fråga till unionen är förmånsländer inom GSP-systemet. Dessa ändringar gäller från och med den 1 januari 2014.

Sedan den 1 januari 2014 kan cykeldelar med ursprung i Singapore och Malaysia inte anses ha sitt ursprung i Kambodja inom ramen för regional kumulation, vilket gör att Kambodja inte uppfyller de ursprungsregler som gäller för de minst utvecklade länderna för denna produkt (HS-nummer 8712). Singapore finns inte längre kvar på förteckningen över länder som är berättigade till förmåner enligt GSP-systemet. Sedan den 1 januari 2014 är Malaysia inte längre GSP-förmånsland, men finns kvar på denna förteckning.

Kambodja hade lämnat in en begäran om en övergångsperiod, vilket beviljades i form av en kvot vars kvantiteter minskar under de tre år då undantaget tillämpas.

Genom undantag från artikel 86.2 a i i förordning (EEG) nr 2454/93 ska Kambodja ha rätt att använda cykeldelar enligt HS-nummer 8714 med ursprung i Malaysia i enlighet med ursprungsreglerna enligt GSP-systemet, inom ramen för ursprungskumulation för produktion av cyklar enligt HS-nummer 8712.

Undantaget tillämpas inom den tullkvot som anges i bilagan på cyklar enligt HS-nummer 8712 som exporteras från Kambodja och som deklareras för övergång till fri omsättning i unionen under perioden 29 juli 2014–31 december 2016. Tullkvoten 09.8094 förvaltas enligt den ordning tulldeklarationer tas emot.

Fält nr 4 i de ursprungscertifikat formulär A som utfärdas av de behöriga myndigheterna i Kambodja enligt denna förordning ska innehålla följande uppgifter: ”Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 822/2014”.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor och av Tullens kvotgrupp.

TMD