Hoppa till innehåll

Tullkvot för nötkött av hög kvalitet – ändrad förvaltning

8.6.2012 16.29 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.30
Pressmeddelande

91/2012, Pirjo Nyberg

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om regler för förvaltningen av en tullkvot för nötkött av hög kvalitet. Förordning (EU) nr 481/2012; publicerad i EUT L 148, 8.6.2012, s. 12–14. Förordningen trädde i kraft den 11 juni 2012 och tillämpas från och med den 1 juli 2012.

I förordning 481/2012 fastställs regler för förvaltning av årliga unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet i enlighet med förordning (EG) nr 617/2009.
Tullkvotperioden, volymen och tullen anges i bilaga I till förordningen.

Förordningen tillämpas på färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet som uppfyller kraven i bilaga II. Med fryst kött avses kött som vid införseln till Europeiska unionens tullområde har en inre temperatur på högst -12 °C.

Tullkvoten ska förvaltas enligt metoden ”först till kvarn” i enlighet med artiklarna 308a–308c.1 i förordning (EEG) nr 2454/93. Tullkvoten fördelas enligt den ordning som tulldeklarationer tas emot. Någon importlicens krävs inte.

Tullkvoten ska förvaltas som huvudkvot enligt löpnummer 09.2201 med fyra kvartalsvisa delkvoter enligt löpnummer 09.2202. Vid ansökan uppges alltid löpnummer 09.2202 med hänvisning till delkvoterna.

Delkvoternas outnyttjade delar ska läggas till kvantiteterna för de kvartalsvisa delkvoterna, förutom i fråga om kvotperioden som slutar den 30 juni. Outnyttjade delar i slutet av kvotåret ska inte överföras till ett annat kvotår.

För att en tullkvot ska få utnyttjas måste ett äkthetsintyg utfärdat i det berörda tredjelandet tillsammans med en tulldeklaration för övergång till fri omsättning för det berörda godset uppvisas för unionens tullmyndigheter. Äkthetsintyget ska utfärdas i enlighet med mallen i bilaga III. På äkthetsintygets baksida ska det stå att det kött som har ursprung i exportlandet uppfyller kraven i bilaga II. Äkthetsintygens giltighetstid löper ut senast den 30 juni efter dagen för utfärdandet.

I kommissionens tillkännagivande av den 30 juni 2012 (2012/C 192/04) anges de myndigheter som är behöriga att utfärda äkthetsintyg (Australien, Kanada, Nya Zeeland, Förenta staterna och Uruguay).

Genom förordning 481/2012 upphävs kommissionens förordning (EG) nr 620/2009 om förvaltning av importtullkvoter för nötkött av hög kvalitet.

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD