Hoppa till innehåll

Tullkontor som övervakar kontantkunders särskilda förfaranden

10.7.2015 16.09 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 14.18
Pressmeddelande

60/2015, JR/MNy

Med Tullens cirkulär 68/11.07.2014 fastställdes att Elektroniska servicecentralen fungerar som övervakande tullkontor för registrerade kunders särskilda förfaranden från och med 1.9.2014. Denna nya ”övervakande tullkontor”-funktion har, centraliserat för hela Finland, hand om övervakningsåtgärderna gällande korrekt tillämpning av registrerade kunders särskilda förfaranden.

Cirkuläret TMD 236/2004 om tullkontor som övervakar kontantkunders särskilda förfaranden upphävs genom detta cirkulär. I fråga om kontantkunders förtullningar är tullkontoret som övervakar förfarandet i fortsättningen i regel det tullkontor där deklarationen för hänförande till särskilda förfaranden har godkänts.

Särskilda förfaranden är i detta sammanhang aktiv förädling, passiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och överlåtelse till fri omsättning på grund av användning för särskilda ändamål (end use).

I sina tulldeklarationer för hänförande av varor till ovan nämnda särskilda förfaranden eller för avslutande av dessa förfaranden ska Tullens kontantkunder ange tullkontoret där hänförandet av varorna till förfarandet sker som övervakande tullkontor. Bifogad finns en lista över de tullar och tullkontor som kan fungera som övervakande tullkontor för kontantkunders särskilda förfaranden.

Åtgärder som vidtas av övervakande tullkontor

Till det övervakande tullkontoret (tullkontoret där hänförandet av varorna till förfarandet sker) ska lämnas:

  • avräkningsnota för förfarandet för aktiv förädling enligt suspensionssystemet eller för förfarandet för bearbetning under tullkontroll (nedan kallad avräkningsnota)
  • anmälan om användning av varor som överlåtits till fri omsättning på grund av användning för särskilda ändamål (end use) (nedan kallad anmälan om användning av varor)
  • vid förfarandet för temporär import de handlingar som avslutar förfarandet och vid förfarandet för passiv förädling med import i förväg exporthandlingarna för säkerställande av att förfarandet avslutats på ett tillbörligt sätt och för frisläppande av eventuell säkerhet för ansvaret
  • för alla ovan nämnda förfaranden ansökan om förlängning av tidsfristen för förfarandet
  • ansökan om förlängd tidsfrist för inlämnande av avräkningsnota, anmälan om användning av varor och ansökan om återbäring eller eftergift av tull som hänför sig till förfarandet för aktiv förädling enligt restitutionssystemet
  • besvär över ovan nämnda beslut samt handlingar som hänför sig till besvären.

Därtill ger det övervakande tullkontoret vid behov anvisningar om vilka uppgifter avräkningsnotan eller anmälan om användning av varor ska innehålla och fastställer i vilket format avräkningsnotan eller anmälan om användning av varor ska lämnas in till det övervakande tullkontoret.

De övervakande tullkontoren i gällande tillstånd och redan inledda förfaranden

Tullens kontantkunders gällande tillstånd att tillämpa ovan nämnda förfaranden ändras inte vad gäller uppgiften om det övervakande tullkontoret. Oberoende av uppgiften om det övervakande tullkontoret i tillståndet är det övervakande tullkontoret i regel det tullkontor där hänförandet av varorna till förfarandet sker.

Vid förfaranden som Tullens kontantkunder har inlett där det övervakande tullkontoret enligt tillståndet angetts som övervakande tullkontor i tulldeklarationen ska man vid avslutande av förfarandet ange tullkontoret där förfarandet inletts som övervakande tullkontor.

Mera information: Företagsrådgivning för import, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, tfn 0295 5202.


Bilaga

Lista över de tullkontor som kan fungera som övervakande tullkontor för kontantkunders särskilda förfaranden.

HELSINGFORS TULL

FI009800 Nordsjö hamn, Gatehouse

FI151000 Lahtis tullkontor

FI013800 Haxböle verksamhetsställe

FI109001 Hangö tullkontor, Frihamnen

FLYGTULLEN

FI015300 Flygtullen, frakt

FI015302 Flygtullen, passagerare

ÅBO TULL

FI339000 Tammerfors tullkontor

FI201000 Åbo tullkontor

FI651700 Vasa tullkontor

FI261000 Raumo tullkontor

FI403200 Jyväskylä tullkontor

FI671000 Karleby tullkontor

FI288800 Björneborgs tullkontor

TORNEÅ TULL

FI889300 Vartius tullkontor

FI954001 Torneå tullkontor, Etelätulli

FI904000 Uleåborgs tullkontor

FI994900 Kilpisjärvi tullkontor

FI994400 Kivilompolo tullkontor

FI999800 Utsjoki tullkontor

FI989200 Salla tullkontor

FI998002 Näätämö, Neiden tollstasjon

FI999500 Karigasniemi tullkontor

FI999801 Polmak, Polmak tollsted

FI998001 Raja-Jooseppi tullkontor

FI939990 Kuusamo tullkontor

KOTKA TULL

FI483100 Kotka tullkontor

FI494600 Fredrikshamns tullkontor

VAALIMAA TULL

FI499300 Vaalimaa tullkontor

NUIJAMAA TULL

FI542300 Nuijamaa tullkontor

FI542700 Vainikkala tullkontor

IMATRA TULL

FI591000 Parikkala gränsövergångsställe

FI826750 Niirala tullkontor

FI556100 Imatra tullkontor

MARIEHAMN

FI221001 Mariehamns tullkontor

TMD