Hoppa till innehåll

Tullbefrielser 1.1.2015

7.1.2015 13.45
Pressmeddelande

3/2015, MNy

Europeiska unionens råd har utfärdat en förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter. Förordning (EU) nr 1341/2014; publicerad i EUT L 363/18.12.2014, s. 12-66.

Tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013 ändras genom den nu publicerade förordningen på följande sätt:

a) Följande anmärkning ska införas mellan rubriken och tabellen: ”(*) Befrielse som avser en produkt i denna bilaga för vilken KN-numret, Taric-numret, produktbeskrivningen eller datumet för obligatorisk översyn ändrats genom rådets förordning (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 192, 1.7.2014, s. 9) och rådets förordning (EU) nr 1341/2014 av den 15 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 363, 18.12.2014, s. 10).”

b) Följande anmärkning ska utgå mellan rubriken och tabellen: ”(*) Befrielse som avser en produkt för vilken KN-numret, Taric-numret, produktbeskrivningen eller datumet för obligatorisk översyn ändrats genom rådets förordning (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 192, 1.7.2014, s. 9).”

c) Rader för de produkter som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas i tabellen i bilaga I till förordning (EU) nr 1387/2013, i ordningsföljden för KN-numren i första kolumnen i den tabellen.

d) De produktrader vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till denna förordning ska utgå.

Bilaga II till förordning (EU) nr 1387/2013 ändras genom den nu publicerade förordningen på följande sätt:

a) Rader med kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga III till denna förordning ska läggas till.

b) Raderna med kompletterande enheter för de produkter för vilka KN- och Taric-numren anges i bilaga IV till denna förordning ska utgå.

Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2015, utom för produkter med Taric-nummer ex 8501320050 och ex 8501330055 i fråga om vilka den tillämpas från och med den 1 januari 2014.

TMD