Hoppa till innehåll

Tullklareringens meddelandekunder och Intrastat-kunderna gav en fyra

Utgivningsdatum 19.2.2020 15.03
Pressmeddelande

Den här gången delade vi vår traditionella omfattande kundnöjdhetsenkät i två delar: den ena enkäten fokuserade på meddelandedeklareringen i samtliga tullklareringstjänster och den andra på skötandet av Intrastat-ärenden. Enkäten genomfördes 1-26.11.2019.

På tullklareringsenkäten fick vi exakt 100 svar (svarsprocent 20), trots att antalet frågor var stort. På den kortare Intrastat-enkäten fick vi 320 svar (31 %). Kundenkäterna är ett viktigt verktyg för oss då vi förbättrar våra tjänster. Ett stort tack till alla som svarade!

Kunderna tycker att meddelandedeklareringen vid tullklarering löper smidigt

Vi frågade alla tullklareringens meddelandekunder hur nöjda de var med smidigheten i fråga om skötseln av tullärenden. Utan närmare vägledning meddelade kunderna att de i genomsnitt var nöjda, medeltalet blev 4,11 (på skalan 1-5). Samma allmänna vitsord blev också medeltal för samtliga tullförfarandetjänster. Detta är en betydande förbättring jämfört med år 2017 (3,67).

Linjen förblev den samma vid de specifika frågorna för de olika tjänsterna. Jämfört med föregående enkät steg vitsorden genomgående. Meddelandedeklareringen vid export och transitering har redan tidigare hört till våra starka sidor, men nu sällade sig också deklareringen av säkerhetsuppgifter och även informeringen om störningar till denna skara. Den nya tjänsten för tullagring fick också bra betyg!

Visst finns det ännu sådant vi kan göra bättre

Vi låter oss dock inte nöjas med goda medeltal, utan blickar bortom dem. Vi kartlade fallgroparna för smidig meddelandedeklarering och övrig tullverksamhet genom att ställa många öppna frågor. Våra kunder vill uppenbart delta i utvecklingen av tullverksamheten, eftersom vi fick 240 skriftliga svar. Vi uppskattar dessa stort och läser igenom alla, flera gånger. Som bäst grupperar vi de ämnen som dök upp oftast i svaren för att använda dessa som grund för vårt utvecklingsarbete.

Såsom många av våra kunder vet så har systemens feltexter redan förbättrats och anvisningarna för hantering av utmanande situationer förenhetligats och preciserats, men det finns ännu saker att utveckla. Vid sidan om byggandet av det nya stora tullklareringssystemet UTU gör vi också vårt bästa för att utveckla vår nuvarande verksamhet.

Intrastat-deklareringen och kundstödet fungerar

Intrastat-kundernas totala nöjdhet steg från 3,58 till fina 4,05. De nya deklarationssätten som Tullen erbjuder – direkt meddelandedeklarering och e-tjänsterna på webben – fick snäppet bättre vitsord än de mer traditionella sätten. Kunderna var särskilt nöjda med kundstödet som ges per e-post.

Kundresponsblanketten är alltid tillgänglig

Du vet väl att du inte behöver vänta på följande enkät för att ge oss respons eller goda idéer? Responsblanketten fungerar som en bestående kanal för allt från kundbehov till utveckling av tjänsterna. Du kommer till den genom att klicka på knappen Respons upptill på sidan på webbplatsen Tulli.fi. Du kan ge respons om all Tullens verksamhet och till alla Tullens enheter, eftersom personen som ansvarar för kundresponsen styr din respons till rätt mottagare. Både Tullens ledning och tullanställda är intresserade av kundernas synpunkter och av att följa med responsen.

Vänligen besvara också våra kommande nya enkäter

Som en del av utvecklingen av hela kundupplevelsen förnyar vi som bäst sättet på vilket kundnöjdheten mäts. Vårt mål är att få mer realtida och exakt information som vi kan använda för att förbättra våra tjänster. Vi fokuserar vår traditionella omfattande kundnöjdhetsenkät på våra volymtjänster, som t.ex. meddelandedeklareringen vid tullklarering och skötandet av Intrastat-ärenden. Vi kommer att mäta nöjdheten med kundstödet, webbplatsen Tulli.fi och e-tjänsterna med nya, separata enkäter.

Vi ser fram emot dina svar!

Kundmeddelande