Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om förfarandet för godkännande av solidariskt ombud

12.1.2015 13.19
Pressmeddelande

1/2015, LN/AOL

Nr
1/2015

Datum
12.1.2015

Rättsgrund
Lagen om farledsavgift 4 § (1214/2014) 3 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 15.1.2015 tills vidare

Målgrupper
Rederier och deras ombud

1.Allmänt

Genom ändringen av lagen om farledsavgift (1214/2014) ersätts det ombud för redaren som avses i nuvarande lag av solidariskt ombud.

Med solidariskt ombud avses en sådan av Tullen godkänd fysisk eller juridisk person som är etablerad i en stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som handlar i eget namn på sin huvudmans vägnar.

Enligt 4 § (1214/2014) 3 mom. i lagen om farledsavgift kan Tullen som solidariskt ombud godkänna en sådan tillförlitlig fysisk eller juridisk person med tillräcklig solvens och kännedom om bestämmelser och förfaranden som gäller farledsavgift som inte har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

En redare som är etablerad i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan skaffa sig ett solidariskt ombud, varvid redaren och ombudet är solidariskt ansvariga för betalning av farledsavgiften.

En redare som är etablerad någon annanstans än i en stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett av Tullen godkänt solidariskt ombud som är etablerat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Redaren och det solidariska ombudet är solidariskt ansvariga för betalning av farledsavgiften.

Uppgifterna om solidariska ombud förs in i det elektroniska informationshanteringssystem för sjöfart (Portnet) som avses i 20 a § (225/2012) 1 mom. i lagen om fartygstrafikservice (623/2005).

2. Förfarandet för godkännande av solidariskt ombud

2.1 Registrerad kund vid Tullen som finns antecknad i ombudsregistret i Portnet och som under år 2014 verkat som sådant ombud som avses i 4 § (750/2008) 1 mom. i lagen om farledsavgift

I fråga om kunder enligt rubriken prövar Tullen på tjänstens vägnar om villkoren för att bli godkänd som solidariskt ombud uppfylls. Kunderna kan verka som solidariskt ombud under den tid villkoren prövas. Om villkoren uppfylls beviljar Tullen dessa kunder tillstånd att verka som solidariskt ombud senast den 30 april 2015.

2.2 Kontantkund vid Tullen som finns antecknad i ombudsregistret i Portnet och som under år 2014 verkat som sådant ombud som avses i 4 § (750/2008) 1 mom. i lagen om farledsavgift

Kunderna enligt rubriken ska senast den 31 januari 2015 lämna en ansökan (tullblankett 988r) till Tullens tillståndscentral med begäran om att bli godkänd som solidariskt ombud. Kunderna kan verka som solidariskt ombud under den tid som handläggningen av ansökan tar. Om villkoren uppfylls beviljar Tullen dessa kontantkunder tillstånd att verka som solidariskt ombud senast den 31 mars 2015.

2.3 Person som under år 2014 inte verkat som sådant ombud som avses i 4 § (750/2008) 1 mom. i lagen om farledsavgift men som vill bli godkänd som solidariskt ombud

Personerna enligt rubriken ska lämna en ansökan (tullblankett 988r) till Tullens tillståndscentral med begäran om att bli godkänd som solidariskt ombud.

- - - - - - - - - -

Mera information om godkännandeförfarandet ges av Tullens tillståndscentral, tfn 0295 5200.

TMD