Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om uppdelning av exportparti i delsändningar

4.5.2016 9.03 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.15
Pressmeddelande

21/2016

Nr
21/2016
Datum
4.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §

Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 267


Giltighetstid 

Fr.o.m. 5.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Tullens kunder

Tullkontor

1. Allmänt

Varor som är hänförda till exportförfarandet kan delas upp i delsändningar. Då kan exporten ske antingen via samma eller flera olika utförselställen. Uppdelningen övervakas och den slutliga utförseln av hela exportpartiet bekräftas av det tullkontor där uppdelningen av varorna i delsändningar första gången skedde.

Uppdelningen av deklarationspartiet sker i en lagerbyggnad som godkänts av Tullen och används för omlastnings- och varuhanteringsändamål eller på ett område där Tullen vid behov kan övervaka uppdelningen.

Varor som hänförts till exportförfarandet i Finland i ett varuparti eller varor som anlänt till Finland i ett varuparti kan exporteras från Europeiska unionens tullområde i delsändningar endast med lastbil.

2. Villkor för uppdelning av exportpartiet

2.1 Att godkänna ett lager för uppdelningsändamål

Tullen kan för uppdelningsändamål godkänna vilket fast lagerutrymme eller område som helst som är avsett för förvaring av varor och där man kan lasta och lossa varor som ägs av ekonomiska aktörer. Tullen godkänner lagerutrymmet för uppdelning genom att godkänna den första uppdelningen i lagret. För att försäkra sig om att få Tullens godkännande ska lagerhavaren i förväg kontakta det tullkontor som övervakar uppdelningen.

2.2 Lagerhavarens skyldigheter och ansvar

Lagerhavarens skyldigheter och ansvar är följande:

Lagerhavaren ska föra lämplig bokföring över de varor som anländer till lagret och de varor som lämnar lagret.
Lagerhavaren ska sköta om att delsändningarna delas ut till transportenheterna och att det ursprungliga exportföljedokumentet och kopiorna av följedokumentet gällande varje delsändning visas upp för det tullkontor som övervakar uppdelningen.

Lagerhavaren ska ange transportenhetens identifikationsuppgifter (fordonets registernummer eller containernummer) i de kopior av följedokumentet som gäller för varje delsändning. Delsändningen ska föras ut ur unionens tullområde med angiven transportenhet.
Efter utförseln av deklarationspartiets sista delsändning ska lagerhavaren se till att det ursprungliga exportföljedokumentet och alla kopior av följedokumentet som Tullen med sin stämpel bekräftat visas upp i ett sammandrag för det tullkontor som övervakar uppdelningen för att hela deklarationspartiets utförsel ska kunna bekräftas.
Lagerhavaren svarar för att delsändningarna på varje transportenhet visas upp för tullkontoret för utförselstället. Detta sker genom uppvisande av en kopia av följedokumentet för Tullen.

3. Flyttning av delpartier mellan lager

Om man från ett lager där uppdelningen av ett deklarationsparti inletts till ett annat av Tullen godkänt lager vill flytta sådana varor tillhörande deklarationspartiet som ännu inte förts ut i delsändningar, ska man begära tillstånd till flyttningen hos det tullkontor som övervakar uppdelningen. Flyttningen sker då med en kopia av följedokumentet som Tullen stämplat för delsändningen.

De flyttade varorna ska antecknas i båda lagrens bokföring. Delsändningarna ska sammanfattas för det övervakande tullkontoret av det lager där uppdelningen inletts.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift