Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om skyldighet och rätt att visa upp varorna för Tullen vid utförsel av dem

Utgivningsdatum 11.5.2016 9.09 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.19
Pressmeddelande

24/2016

Nr
24/2016
Datum
11.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen), artikel 267


Giltighetstid 

Fr.o.m. 13.5.2016 tills vidare

Målgrupper 
Fraktförare
Delaktiga i handel med exportvaror
Tullkontor

1. Inlämning av anmälan

Innan varor förs ut ska de i Finland visas upp för Tullen genom inlämning av en elektronisk anmälan om ankomst till utförselstället. Denna anmälan och under vissa förutsättningar den tilläggsuppgift i exportdeklarationen som ersätter anmälan (se punkt 4 nedan) krävs för alla exportvaror och för oförtullade varor som återexporteras, om

en elektronisk exportdeklaration ingetts för varorna;
varorna förs ut sjövägen, med flyg eller med järnväg under exportförfarandet och
varornas utförselställe finns i Finland.

Anmälan om ankomst till utförselstället kan inlämnas till Tullen genast efter varornas ankomst till utförselstället. Den ska senast lämnas innan varorna lastas på transportmedlet. Varorna kan lastas på transportmedlet först efter Tullens godkännande.  Anmälan om ankomst till utförselstället krävs inte för varor som förs ut landvägen från Finland och som visas upp för utförselställets tullkontor tillsammans med exportföljedokumentet eller med något annat motsvarande dokument som används vid reservförfarandet. Med utförselställe avses i denna föreskrift den plats som övervakas av ett i EU:s tullagstiftning fastställt utförseltullkontor och där exportvarorna lastas på det fartyg, flygplan eller på den tågvagn som tullförfarandemässigt för ut varorna ur unionens område.

2. Anmälningsskyldighet och - rätt 

Bestämmelserna om uppvisande av varan för tullen vid utförselstället finns i unionens tullkodex. Enligt artikel 267 i kodexen svarar fraktföraren för att varorna visas upp för Tullen. I Finland uppvisas varorna för Tullen genom inlämning av en elektronisk anmälan om ankomst till utförselstället. Tullens beslut om godkännande av anmälan utgör på samma gång ett tillstånd att lasta varorna på det transportmedel med vilket varorna tullförfarandemässigt kommer att föras ut ur EU. Anmälan kan också inlämnas till Tullen av någon annan aktör än den som svarar för lastandet av tåget, fartyget eller luftfartyget när denna aktör direkt eller indirekt medverkar i handeln med varorna. Då är denna aktör skyldig att omedelbart lämna Tullens beslut om godkännande av anmälan för kännedom till den aktör som svarar för lastandet av tåget eller fartyget. Godkännandet av anmälan förutsätter att Tullen på förhand beviljat anmälaren tillstånd att lämna in dessa anmälningar.

3. Tillstånd att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället

Tillstånd att inlämna anmälan om ankomst till utförselstället och samtidigt tillstånd att begära lastningstillstånd kan sökas av aktörer som direkt eller indirekt deltar i handel med exportvaror. Tillståndet är FO-nummerspecifikt. Tillståndet förutsätter att sökanden är registrerad exportkund hos Tullen.  Tillståndsansökan och ifyllningsanvisningarna publiceras på Tullens webbplats.

4. Begäran om lastningstillstånd i exportdeklarationen 

Exportören som inger exportdeklarationer eller dennes ombud kan ange en viss tilläggskod i deklarationen och på så sätt visa upp varorna och samtidigt begära lastningstillstånd utan separat anmälan om ankomst till utförselstället. Också detta förfarande förutsätter ett separat tillstånd som sökts i förväg. Förfarandet förutsätter att de varor som hänförs till exportförfarandet befinner sig på utförselstället när exportdeklarationen godkänns. Då ansöker man om lastningstillstånd med ovannämnda tilläggskod redan i exportdeklarationen och Tullens godkännande av exportdeklarationen utgör direkt lastningstillståndet. Aktören som gjort exportdeklarationen är då skyldig att omedelbart lämna Tullens beslut om godkännande av deklarationen för kännedom till den aktör som ansvarar för lastandet av fartyget eller tåget.

- - - - - - - - - -

Tullblankett nr 733r och ifyllningsanvisningen finns på Tullens webbplats bland blanketter för exportförtullning.

I generaldirektörens frånvaro

Överdirektör
Jarkko Saksa

Jurist
Antti Rantanen

Föreskrift