Hoppa till innehåll

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om skyldigheterna för innehavare av tillstånd till tillfälligt lager i fråga om varor som inte har hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats inom utsatt tid

2.5.2016 8.48 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 13.58
Pressmeddelande

14/2016

Nr
14/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 52 §

Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 147.4 och artikel 149

Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Innehavare av tillstånd till tillfälligt lager

Varuinnehavare

Tullkontor

Om varorna inte har hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats senast 90 dagar efter att deklarationen för tillfällig lagring lämnats in för dem, ska de i enlighet med 80 och 81 § i tullagen säljas eller överlåtas på något annat sätt eller förstöras. Därför ska en innehavare av tillstånd till tillfälligt lager föra en förteckning över de varor i tillfällig lagring som inte har hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats inom utsatt tid. 

Förteckningen över de varor för vilka tidsfristen överskridits ska föras kalendermånadsvis och lämnas till det övervakande tullkontoret senast den 10 dagen följande månad. Av förteckningen ska framgå varornas avsändare och mottagare, om dessa är kända, varubeskrivning, den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer, eventuellt uppläggningsnummer samt lagerhavarens kontaktuppgifter. Om varorna dock hänförts till ett tullförfarande eller återexporterats efter att tidsfristen överskridits, men innan förteckningen lämnats till det övervakande tullkontoret, ska i förteckningen också anges referensen för den handling med vilken den tillfälliga lagringen avslutats samt dagen då den tillfälliga lagringen avslutats.

Eftersom Tullen inte lagrar varor för vilka tidsfristen överskridits, kan de levereras till Tullen först när man kommit överens om det med Tullen.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift