Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om allmänna tillståndsvillkor för tillfällig lagring

10.4.2013 10.47
Pressmeddelande

45/2013, JS/AOL

Nr
45/2013

Datum
10.4.2013

Rättsgrund
Tullkodexen, art. 51.1
Tullagen, 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 15.4.2013 tills vidare

Målgrupper
Innehavare av tillstånd till tillfällig lagring
Tillståndscentralen

I bilagan till detta beslut finns allmänna tillståndsvillkor för tillfällig lagring.

I tillstånd till tillfällig lagring kan också aktörsspecifika tilläggsvillkor ställas på innehavaren av tillståndet. Denna föreskrift har ingen inverkan på de aktörsspecifika tilläggsvillkor som ställts i gällande tillstånd till tillfällig lagring. 

Bilaga

ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR TILLFÄLLIG LAGRING (15.4.2013)

1. Innehavaren av ett tillfälligt lager (lagerhavaren) svarar för alla varor som förvaras i lagret samt för att bokföringen, lossningsräkningen och utlämningen av varorna sker korrekt.


2. Varorna läggs upp i tillfälligt lager med en summarisk deklaration som kan vara

• transiteringsdeklaration

• summarisk införseldeklaration och anmälan om uppvisande vid införsel (eller uppvisande för Tullen vid ankomst landvägen), när varorna kommer direkt från ett tredje land

• summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor och anmälan om uppvisande när varorna kommer från ett annat gemenskapsland

• manifest eller annat transportdokument (varor som inte omfattas av föranmälningsplikten)


3. Lossning av varor

• Lossningen kan påbörjas när Tullen godkänt anmälan om uppvisande och ankomstanmälan. Lagerhavaren behöver då inte ansöka om separat lossningstillstånd.

• Om varorna anländer landvägen direkt från ett tredje land, beviljar Tullen lossningstillståndet när varorna visats upp för Tullen.

• För varor som anlänt under ett transiteringsförfarande ska lossningstillstånd sökas enligt bestämmelserna om transitering.


4. Varor som lossas till ett tillfälligt lager ska jämföras med uppgifterna i den summariska deklaration som gäller varorna.

• När varorna som angetts i anmälan om uppvisande vid införsel (eller som vid ankomst landvägen visats upp för Tullen) har lossats och noterats i det tillfälliga lagrets

bokföring, skickar lagerhavaren en elektronisk anmälan om lossningsresultat till Tullen.

• Om varorna har anlänt under ett transiteringsförfarande, ska anmälan om lossningsresultat inlämnas i enlighet med bestämmelserna om transitering.


5. De tillfälligt lagrade varorna ska bokföras. Lagerbokföringen ska godkännas av Tullen. Av lagerbokföringen ska åtminstone följande uppgifter framgå:

• Nummer och datum för den deklaration med vilken varorna anlänt (MRN- och varupostnummer för den summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen för tillfällig lagring av varor eller transiteringsdeklarationens MRNnummer)

• Vid behov ankomstnummer eller annan referensuppgift angiven av lagerhavaren, ankomstdag

• Uppgifter som behövs för att identifiera varorna (märken och nummer, kvantitet, antal förpackningar och förpackningsslag)

• Varubeskrivning (tydlig och tillräckligt noggrann varubeskrivning enligt vilken varan kan identifieras, eller varans fyrsiffriga varukod som angetts i den summariska

införseldeklarationen)

• Eventuellt containernummer

• Varornas placering i lagret

• Varornas tullstatus

• Datum för och hänvisning till det dokument med vilket varorna anmäls till en godkänd tullbehandling eller med vilket varorna förs ut i transit efter den tillfälliga lagringen.

Eventuella ändringar i bokföringen ska godkännas av det övervakande tullkontoret.

Bokföringsmaterialet ska förvaras i sex år efter utgången av det år då den tillfälliga lagringen avslutades för varorna i fråga.

Lagerhavaren ska utse en ansvarsperson för lagerhanteringen och bokföringen samt meddela denna persons namn och kontaktuppgifter till den som beviljat tillståndet.


6. Varorna ska anmälas till en godkänd tullbehandling inom 45 (varor som transporterats sjövägen) eller 20 dagar (varor som transporterats på annat sätt än sjövägen) efter

inlämnandet av den summariska deklarationen. Den summariska deklarationen anses ha inlämnats den dag då varorna visas upp för Tullen.


7. Om varorna lämnar det tillfälliga lagret direkt till ett tredje land eller ett annat gemenskapsland, ska de transportsättsspecifika bestämmelserna gällande utförsel av varor

iakttas. Den transportansvarige eller ombudet ska lämna in de krävda deklarationerna och lagerhavaren ska anteckna deklarationernas MRN- och varupostnummer samt datum i lagerbokföringen.

Om en summarisk utförseldeklaration lämnats in för varorna, fungerar den också som tillstånd till lastning från det tillfälliga lagret.


8. Innan varor lämnas ut från lagret ska lagerhavaren försäkra sig om att den som kommit för att hämta varorna har rätt att inneha eller förfoga över dem. Samtidigt ska man säkerställa att varans märken stämmer överens med vad som angetts i tulldokumenten.


9. Lagerhavarens ansvar för varorna upphör när varorna anmälts till en godkänd tullbehandling eller när det kan påvisas att varorna fysiskt lämnat lagret och att de

deklarationer som bevisar detta har lämnats in och anteckningarna i bokföringen har gjorts.


10. Varorna kan överföras som tillfälligt lagrade till övervakande/närmaste tullkontor för anmälan till en godkänd tullbehandling. Vid överföringar mellan lager ska Tullens

anvisningar iakttas.


11. Lagerhavaren ska föra förteckning över de varor i den summariska deklarationen som inte har anmälts till en godkänd tullbehandling inom den utsatta tidsfristen. Förteckningen ska föras kalendermånadsvis och lämnas till det övervakande tullkontoret senast den 10 dagen följande månad. Av förteckningen ska framgå varornas avsändare och mottagare, om dessa är kända, samt varubeskrivning, uppläggningsnummer, den summariska (införsel)deklarationens MRN- och varupostnummer samt lagerhavarens kontaktuppgifter.

Lagerhavaren ska underrätta det övervakande tullkontoret om varor som försvunnit av andra än naturliga orsaker.


12. Lagerhavaren ska hålla sig á jour med de lagrade varornas värde och mängd. Om det sker väsentliga ändringar i dessa ska den som beviljat tillståndet underrättas därom.


13. Tullkontoret som övervakar det tillfälliga lagret nämns i bilaga 2 till tillståndet för det tillfälliga lagret.


14. Lagerhavaren ska i enlighet med finansministeriets gällande förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer ersätta de övervakningskostnader som föranleds av lagret.


15. Tullen kan ge närmare föreskrifter om tidsfrister, praktiska detaljer och tillämpliga tillvägagångssätt gällande tillståndet.


16. Tillståndet kan upphävas om tillståndshavaren eller dennes ombud inte iakttar gällande bestämmelser eller villkoren i detta beslut eller om de omständigheter som rådde då tillståndet beviljades väsentligen har förändrats. Sådana ändringar, inkl. ändring av tillståndshavarens namn, adress eller FO-nummer, ska omedelbart skriftligen anmälas till den som beviljat tillståndet. I fråga om ändringar som görs i handelsregistret ska en kopia av ändringsanmälan lämnas till den som beviljat tillståndet.

TMD