Hoppa till innehåll

Tullens beslut om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar

29.5.2015 14.35 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 14.06
Pressmeddelande

49/2015, JR/AOL

Tullen

   Föreskrift

Dnr
49/2015

  Datum
  29.5.2015

Rättsgrund
Lagen om fartygstrafikservice (623/2005), 20 a § (225/2012), 22 a § (225/2012), 22 b § (225/2012), 22 c § (791/2013) och 22 g § (791/2013)
Lagen om farledsavgift (1122/2005), 13 § 2 mom.
Tullkodexen (rådets förordning (EEG) nr 2913/92), artikel 38.1 och 183
Tillämpningskodexen (kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93), artikel 324e och 448
Tullagen, 4 § 2 mom.

Ikraftträdande
Fr.o.m. 1.6.2015 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullstyrelsens beslut dnr 65/010/12 av 16.5.2012 om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar och Tullens föreskrift dnr 171/2013 av 19.12.2013 om ändring av Tullstyrelsens beslut dnr 65/010/12

Målgrupper
Idkare av sjöfart och deras företrädare
Tullkontor

1. Föreskriftens tillämpningsområde

Denna föreskrift handlar om de anmälningar om fartygs ankomst och avgång som ska lämnas när fartygen anlöper eller avgår från en finsk hamn eller en ankarplats i Finland, innehållet i och registrering av dessa anmälningar i det elektroniska systemet för hantering av information inom sjöfarten (Portnet) som avses i 20 a § i lagen om fartygstrafikservice samt om registrering av fartyg, fartygsagenter och redare i systemet.

Föreskriften tillämpas på följande fartyg:

 • sjöfartyg som används för kommersiella ändamål, dock inte på kustfiskefartyg som varje dag eller inom 36 timmar återkommer till sin registreringshamn eller till en annan hamn som är belägen på en medlemsstats territorium utan att anlöpa någon hamn som är belägen i ett tredjeland;
 • fritidsbåtar när de är minst 45 meter långa eller när de kan transportera mera än 12 passagerare;
 • traditionsfartyg om de kan transportera mera än 12 passagerare.

I fråga om anmälningar om fartygs ankomst ska också Trafikverkets föreskrift dnr 2240/1003/2012 om sjöfartygs anmälningar samt bestämmelserna i 11 a § (1138/2010) i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) om det förhandsmeddelande som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll (PSC-direktiv) iakttas.

2.    Registrering av fartyg i Portnet-systemet, ändring av registreringsuppgifter och uppladdning av fartygshandlingar till systemet

2.1 Registrering av fartyg

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg som första gången anlöper eller avgår från en finsk hamn eller en ankarplats i Finland ska, innan en ankomstanmälan enligt punkt 3.1 nedan lämnas in, för registrering av fartyget föra in följande uppgifter i Portnet-systemet:

 • fartygets namn
 • fartygets anropssignal
 • fartygets IMO-nummer
 • fartygets nationalitet
 • fartygets nettodräktighet
 • fartygets bruttodräktighet

2.2 Förändringar i fartygs registeruppgifter

Om ett fartygs namn, nationalitet eller netto- eller bruttodräktighet förändras efter registreringen av fartyget ska förändringen anmälas till Tullens sjötrafikcentral innan en ankomstanmälan enligt punkt 3.1 eller, om förändringen skett efter fartygets ankomst, en avfärdsanmälan enligt punkt 4.1 nedan bekräftas.

2.3 Handlingar gällande fartyg

Följande handlingar om fartyget ska laddas upp till Portnet inom två timmar efter att fartyget första gången anlöpt en finländsk hamn eller en ankarplats i Finland:

 • mätbrev
 • nationalitetscertifikat
 • klassificeringscertifikat
 • lastlinjecertifikat
 • skyddscertifikat

Dessa handlingar kan också laddas upp till Portnet-systemet i samband med den registrering av avses i punkt 2.1 ovan.

Om en handling ändras efter att den laddats upp till Portnet-systemet ska också den ändrade handlingen laddas upp till systemet.

Ovannämnda handlingar, med undantag av mätbrev och skyddscertifikat, behöver inte laddas upp till Portnet om fartyget med stöd av lagen om farledsavgift befriats från betalningen av farledsavgift.

3. Deklarationsförfarande vid ankomst

När ett fartyg anländer till en finsk hamn eller en ankarplats i Finland ska en ankomstanmälan (förhandsanmälan) lämnas in i Portnet så att anmälan också innehåller de uppgifter som förutsätts av lagen om farledsavgift samt en anmälan om ankomsttid. Fartygets agent ska bekräfta uppgifterna. Bekräftelsen i systemet bekräftar också samtidigt riktigheten av de handlingar som lämnats för fartyget.

3.1 Ankomstanmälan

3.1.1 Tidpunkt för inlämning av ankomstanmälan

Om ett fartyg som anländer till en finsk hamn eller en ankarplats i Finland ska en ankomstanmälan lämnas in i Portnet:

 • minst 24 timmar före ankomsten; eller
 • senast när fartyget avgår från föregående hamn, om resan tar mindre är 24 timmar; eller  
 • om hamnen inte är känd eller om den har ändrats under resan, genast när uppgiften om hamnen är tillgänglig.

Om den uppskattade ankomsttiden ändras med mer än två timmar från den tid som angetts i ankomstanmälan, ska en ny uppskattad tid omedelbart anges i Portnet.

3.1.2 Ankomstanmälans innehåll

Ankomstanmälan ska innehålla följande uppgifter, anmälningar och deklarationer:

 • allmänna uppgifter
 • anmälan om farledsavgift
 • anmälan med fartygets skyddsinformation
 • anmälan om fartygsavfall- och lastrester
 • anmälan om farligt och förorenande gods som transporteras av fartyget
 • anmälan om fartygets besättning och passagerare
 • proviantdeklaration och deklaration om besättningens personliga egendom

3.1.2.1 Allmänna uppgifter

Ankomstanmälan ska innehålla följande allmänna uppgifter:

 • identifieringsuppgifter om fartyget: namn, signalbokstäver, IMO-nummer (om fartyget har ett sådant)
 • ankomsthamn eller ankarplats
 • föregående avfärdshamn
 • följande destinationshamn
 • uppgift om huruvida fartyget anländer i utrikes- eller inrikestrafik
 • uppgift om huruvida fartyget transporterar farligt eller förorenande gods (farlig last) vid ankomsten
 • uppgift om huruvida fartyget anländer med last och huruvida lasten ska lossas
 • uppgift om huruvida fartyget avgår i utrikes- eller inrikestrafik
 • fartygets placering i hamnen
 • uppskattad tid för ankomst till hamnen eller ankarplatsen
 • förhandsuppgift om last som ska lossas
 • uppskattad tid för avfärd från hamnen eller ankarplatsen, om fartyget avgår i utrikestrafik
 • besättningens antal, inbegripet befälhavaren
 • antal passagerare
 • totalantal personer ombord
 • den farledsavgiftsskyldiges namn, om denna inte är densamma som anmälaren
 • bilagda FAL-dokument (också antal)
 • uppgifter om ändrade fartygsuppgifter i Portnet
 • redare enligt lagen om farledsavgift (anges under hamnbesöksuppgifter i punkten Rederiet, hämtas från Portnets register över rederier. I lagen om farledsavgift avses med redare fartygets ägare, den som hyr fartyget eller någon som har faktisk bestämmanderätt i frågor som gäller trafiken med fartyget).

3.1.2.2 Anmälan om farledsavgift

Ankomstanmälan ska i fråga om fartyg i kommersiell trafik innehålla en anmälan om farledsavgift. Befriade från anmälan om farledsavgift är dock fartyg

 • som går i trafik i Saima kanal eller på Saimens vattenområde;
 • som på väg från en utländsk hamn till en annan passerar genom finskt territorialvatten utan att anlöpa någon finsk hamn;
 • som anländer till och lämnar Finland genom Saima kanal utan att anlöpa någon hamn vid den finska kusten;
 • vars nettodräktighet understiger 300 och som är kryssningsfartyg enligt definitionen i 2 § 3 punkten i lagen om farledsavgift eller lastfartyg enligt definitionen i 2 § 4 punkten;
 • vars nettodräktighet understiger 600 och som är passagerarfartyg enligt definitionen i 2 § 1 punkten i lagen om farledsavgift;
 • som används för isbrytning på Finlands inre eller yttre territorialvatten och som producerar isbrytartjänster för Trafikverket på basis av ett avtal eller statsfördrag.

Anmälan om farledsavgift ska lämnas vid varje hamnanlöp. Om de omständigheter som påverkar farledsavgiftens storlek förändras under kalenderåret så att farledsavgiften eventuellt stiger, ska förändringen uppges i anmälan om sjöfartsavgifter.

Redaren och det solidariskt ansvariga ombudet enligt lagen om farledsavgift ska registreras i Portnet innan anmälan lämnas in. Registreringen ska ske enligt punkt 7 nedan.

3.1.2.3 Anmälan om fartygets skyddsinformation

Om fartyget går i kommersiell trafik och anländer från utlandet, ska ankomstanmälan innehålla en anmälan om fartygets skyddsinformation. Innehållet i skyddsinformationen bestäms i tillägget till bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG. Bestämmelser om de fartyg för vilka skyddsinformation ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. Anmälningsskyldigheten gäller inte lastfartyg med en bruttodrägtighet understigande 500 ton, fiskefartyg. krigsfartyg, trupptransportfartyg, fartyg som inte drivs mekaniskt eller träfartyg med primitiv konstruktion. Ingen skyddsinformation behöver heller lämnas in om fartyget med stöd av Trafiksäkerhetsverkets beslut befriats från inlämning av skyddsinformationen.

3.1.2.4 Anmälan om fartygsavfall och lastrester

Ankomstanmälan ska innehålla en anmälan om fartygsavfall och lastrester. Anmälans innehåll bestäms i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester. Bestämmelserna om de fartyg som ska lämna en anmälan om fartygsavfall och lastrester finns i 10 kap. i skyddslagen för sjöfarten (1672/2009). Anmälningsskyldigheten gäller både fartyg i internationell trafik och fartyg i inrikestrafik. Anmälningsskyldigheten gäller inte fiskefartyg och inte heller fritidsbåtar som får transportera högst 12 passagerare. Ingen anmälan om fartygsavfall och lastrester behöver heller lämnas in om fartyget genom Trafiksäkerhetsverkets beslut befriats från anmälningsskyldighet och skyldigheten av avlämna avfall.

3.1.2.5 Anmälan om farligt och förorenande gods som transporteras av fartyget

Om fartyget går i kommersiell trafik och anländer från en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska ankomstanmälan innehålla en anmälan om farligt och förorenande gods som transporteras ombord på fartyget. Innehållet i anmälan bestäms i statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods (346/2014).

3.1.2.6 Anmälan om fartygets besättning och passagerare

Om fartyget går i kommersiell trafik och anländer från utlandet, ska ankomstanmälan innehålla en anmälan om fartygets besättning och passagerare. Om anmälan föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009. Ingen anmälan behöver lämnas in om fartyget trafikerar reguljära inre färjeförbindelser EU-länderna emellan utan att anlöpa hamnar i tredje länder. Anmälan ska innehålla de uppgifter som krävs i FAL-formulären 5 och 6 samt numret på eventuellt visum eller uppehållstillstånd.

3.1.2.7 Proviantdeklaration och deklaration om besättningens personliga egendom

Om fartyget går i kommersiell trafik och anländer från utlandet, ska ankomstanmälan innehålla en proviantdeklaration och en deklaration om besättningens personliga egendom. Ingen deklaration behöver dock lämnas in om fartyget är ett passagerarfartyg, ett kryssningsfartyg eller ett fartyg på reguljär fartygslinje enligt artikel 313 a i tillämpningskodexen för tullkodexen. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som krävs i FAL-fomulären 3 och 4.

Summariska införseldeklarationer för de varor som transporteras ombord på fartyget och andra än i denna föreskrift nämnda anmälningar gällande fartygets last som krävs av tullmyndigheten ska lämnas in i Tullens AREX-system.

3.1.3 Bekräftande av ankomstanmälan

Fartyges agent ska bekräfta ankomstanmälan inom två timmar efter fartygets ankomst. När fartyget kommer på natten mellan klockan 22.00 och 8.00 ska ankomstanmälan senast bekräftas kl. 10.00 morgonen därefter. Sjötrafikcentralen kan med beaktande av trafikens natur och lokala förhållanden ge tillstånd till undantag från denna tidsfrist.

3.2 Anmälan om ankomsttid

Fartygets ankomsttid ska registreras i Portnet-systemet senast två timmar efter ankomsten. Också en uppgift från hamnen om att fartyget anlänt duger för tullmyndigheten som anmälan om ankomsttid. I sista hand är det dock fartygets agent som svarar för inlämningen av anmälan om ankomsttid i Portnet.

När fartyget anländer på natten mellan klockan 22.00 och 8.00 ska anmälan om ankomsttid senast lämnas kl. 10.00 morgonen därefter. Om fartygets ankomsttid avviker mer än två timmar från den beräknade tiden ska den ändrade ankomsttiden anmälas också nattetid.

3.3 Godkännande av uppgifterna i ankomstanmälan och anmälan om ankomsttid

Tullmyndigheten godkänner de angivna uppgifterna om ankomsten då de bekräftats av fartygsagenten och fartygets slutliga ankomsttid anmälts i Portnet. Efter detta kan anmälaren inte längre ändra de uppgifter som lämnats.

4. Deklarationsförfarande vid avfärd

Då ett fartyg avgår från en finsk hamn eller från en ankarplats i Finland ska en avfärdsanmälan och en anmälan om avfärdstid lämnas in i Portnet. Fartygets agent ska bekräfta uppgifterna. Anmälningarna ska inlämnas genast då avfärdsuppgifterna är tillgängliga, dock senast två timmar före fartygets avfärd. Anmälningsskyldigheten gäller inte följande fartyg:

 • fartyg i inrikestrafik som används för kommersiella ändamål och vars bruttodräktighet understiger 300; också dessa fartyg ska dock lämna in en anmälan om farligt och förorenande gods som transporteras av fartyget. Anmälan ska lämnas enligt andra stycket i punkt 4.1. nedan.
 • fritidsbåtar med en längd understigande 45 meter;
 • traditionsfartyg;
 • sådana kustfiskefartyg som – utan att anlöpa någon hamn som är belägen i ett tredjeland – varje dag eller inom 36 timmar återkommer till sin registreringshamn eller till en annan hamn som är belägen på en medlemsstats territorium.

4.1 Avfärdsanmälan

Innan fartyget avgår ska fartygsagenten i Portnet ange huruvida fartyget lastas, förhandsuppgifter om lasten och uppskattad avfärdstid. Dessa uppgifter kan också lämnas i samband med ankomstanmälan. Om avfärdstiden ändras med mer än två timmar från den planerade tiden, ska den ändrade avfärdstiden uppges i Portnet.

Oberoende av fartygets storlek och om fartyget går i inrikes- eller utrikestrafik ska fartyg som används för kommersiella ändamål alltid vid avfärd från hamnen till Portnet lämna uppgift om farligt och förorenande gods ombord i enlighet med statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods (346/2014).

Om uppgifterna om fartygets besättning och passagerare förändrats jämfört med fartygets ankomst, ska passagerar- och besättningslistorna föras in i Portnet.

Fartygets agent ska bekräfta avfärdsanmälan i Portnet när alla behövliga uppgifter har inlämnats. För tullmyndighetens del får fartyget avgå när avfärdsanmälan samt andra anmälningar som tullmyndigheten kräver inlämnats, om inte tullmyndigheten har förbjudit avgången.

4.2 Anmälan om avfärdstid

Fartygets avfärdstid ska uppges i Portnet senast två timmar efter avfärden. Också en uppgift från hamnen om att fartyget avgått duger för tullmyndigheten som anmälan om avfärdstid. I sista hand är det dock fartygets agent som svarar för att uppgiften om avfärdstiden lämnas in i Portnet.

När fartyget avgår på natten mellan klockan 22.00 och 8.00 ska avfärdsanmälan avges senast kl. 10.00 morgonen därefter. Om fartygets faktiska avfärdstid avviker över två timmar från den planerade avfärdstiden ska den ändrade avfärdstiden anmälas till Sjötrafikcentralen också nattetid.

4.3. Godkännande av uppgifterna i avfärdsanmälan och anmälan om avfärdstid

Tullmyndigheten godkänner de angivna uppgifterna om avfärden då de bekräftats av fartygsagenten och fartygets slutliga avfärdstid anmälts i Portnet. Efter detta kan anmälaren inte längre ändra de uppgifter om avfärd som lämnats.

5. Angivande av ankomst- och avfärdsuppgifter i Portnet

Uppgifterna för fartygs ankomst- och avfärdsanmälningar kan föras in i Portnet via webbgränssnittet, utom besättnings- och passagerarlistor och proviantdeklarationer och deklarationer om besättningen personliga varor. Dessa kan laddas upp från anmälarens egna filer till Portnet. Uppgifterna kan skrivas in i de malldokument som finns på Tullens webbplats under Blanketter och laddas därefter upp till Portnet i punkten ”IMO FAL deklarationer”. Det rekommenderas att uppgifterna laddas upp till Portnet i maskinläsbar elektronisk form och inte i t.ex. pdf-format.

Besättnings- och passagerarlistorna gällande passagerar- och kryssningsfartyg laddas upp på följande sätt: Besättningslistan laddas upp vid rubriken ”NSW Crew List” och passagerarlistan vid ”NSW Passenger List”. Det rekommenderas att Tullens blanketter NSW Crew List och NSW Passenger List används.

Mera information om avsänding av uppgifterna i meddelandeform fås från Trafikverket via adressen antti.arkima(at)Liikennevirasto.fi. Trafikverket svarar också för testning och godkännande av kunder för avsändning av uppgifter i meddelandeform.

6. Lastdeklaration

I Portnet kan man via webbgränssnittet eller i meddelandeform lämna uppgifter på varupost- eller statistiknivå om varor som lossas från eller lastas på fartyget samt om passagerare. En lastdeklaration på varupostnivå vid ankomst eller avfärd kan användas som godslista vid förenklat transiteringsförfarande i sjötrafik i enlighet med artikel 448 eller som godkänd avsändares manifestuppgift i enlighet med artikel 324e i tillämpningskodexen för tullkodexen. I dessa fall ska lastdeklarationen på varupostnivå vid ankomst eller avfärd bekräftas av anmälaren. När fartyget fått slutlig ankomst- eller avfärdstid blir uppgifterna låsta och kan inte längre ändras.

Lastdeklarationen med uppgifter på varupostnivå kan också laddas upp till Portnet från anmälarens egna filer. Detta kan ske innan fartyget fått slutliga ankomst- eller avfärdstider. Lastdeklarationen lämpas sig inte som statistikdeklaration om fartygets last.

7. Registrering av fartygsagenter

Fartygsoperatören eller fartygsagenten ska registrera sig för att kunna använda sig av Portnet. Registreringen görs med tullblankett nr 854r_15.
Registrering som solidariskt ansvarigt ombud enligt lagen om farledsavgift ska göras separat med tullblankett 988r_1.1.2015.

Registrerade fartygsagenter får användarkoder till Portnet.

Också uppgifter om redare enligt lagen om farledsavgift ska registreras i Portnet. Registreringen görs med tullblankett nr 855r_12. Blanketten ska skickas till Sjötrafikcentralen per e-post.

Registreringsanmälan ska skickas till Sjötrafikcentralen per e-post.

8. Blanketter

Tullens olika blanketter för användning av Portnet finns på Tullens webbplats www.tulli.fi under Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Sjöfartsblanketter.

9. Reservförfarande

Om Portnet inte fungerar kan Sjötrafikcentralen bestämma att vissa blanketter på Tullens webbplats ska användas som reservförfarande. För sådana situationer ges separata anvisningar av Sjötrafikcentralen.

10. Sjötrafikcentralens kontaktuppgifter

Adress:                               Hamngatan 22, Åbo
Postadress:                          PB 386, 20101 Åbo
Servicenummer:                  040 332 4049
E-postadress:                      meke(at)tulli.fi

TMD