Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om ändring av Tullstyrelsens beslut om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar

19.12.2013 13.11
Pressmeddelande

171/2013, LN/AOL

Dnr
171/2013

   Datum
   19.12.2013

Rättsgrund
Lagen om fartygstrafikservice (623/2005), 22 g § (791/2013) 1 mom.
Tullkodexen, artikel 38.1 och 183
Tullagen, 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2014 tills vidare

Målgrupper
Idkare av sjöfart och deras företrädare
Tullkontoren

I Tullstyrelsens beslut dnr 65/010/12 av den 16 maj 2012 om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar upphävs punkt 3 och ändras punkterna 1 och 2 på följande sätt:

- - - - - - - - - -

1. Beslutets tillämpningsområde

Beslutet tillämpas:

 • på fartyg med en bruttodräktighet på minst 300 som anländer till och avgår från finska hamnar eller ankarplatser i Finland;
 • också på mindre fartyg som transporterar farlig eller miljöförorenande last när ett sådant fartyg anländer till en finsk hamn eller till en ankarplats i Finland från en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller avgår från en finsk hamn eller en ankarplats i Finland;
 • på fartyg i kommersiell utrikestrafik oberoende av storlek.

Beslutet tillämpas inte:

 • på krigsfartyg, försvarsmaktens fartyg, gränsbevakningsväsendets fartyg och andra myndigheters fartyg, som inte används för kommersiella tjänster;
 • fiskefartyg och traditionsfartyg;
 • fritidsbåtar vars längd understiger 45 meter.

2. Registrering av fartyg, förändringar i fartygs registeruppgifter, certifikat för fartyg och bekräftande av uppgifter om fartyg

2.1 Registrering av fartyg

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg som första gången anlöper eller avgår från en finsk hamn eller en ankarplats i Finland ska, innan en ankomstanmälan enligt punkt 4.1 nedan lämnas in, för registrering av fartyget föra in följande uppgifter i Portnet-systemet:

 • fartygets namn
 • fartygets IMO-nummer
 • fartygets nationalitet
 • fartygets nettodräktighet
 • fartygets bruttodräktighet

2.2 Förändringar i fartygs registeruppgifter

Om ett fartygs namn, nationalitet eller netto- eller bruttodräktighet förändras efter registreringen av fartyget ska förändringen anmälas till Tullens sjötrafikcentral per e-post (meke(at)tulli.fi) innan en ankomstanmälan enligt punkt 4.1 eller en avfärdsanmälan enligt punkt 5.1 nedan bekräftas.

2.3 Certifikat för fartyg

Senast två timmar efter att fartyget första gången anlöpt en finsk hamn eller en ankarplats i Finland ska följande certifikat gällande fartyget föras in i Portnet-systemet:

 • mätbrev
 • nationalitetscertifikat
 • klasscertifikat
 • lastlinjecertifikat
 • skyddscertifikat

Dessa certifikat kan också föras in i Portnet-systemet i samband med den registrering av avses i punkt 2.1 ovan.

Om ett certifikat ändras efter att det förts in i Portnet-systemet ska också det ändrade certifikatet föras in i Portnet-systemet.

2.4 Bekräftande av uppgifter och certifikat gällande fartyg

När en fartygsagent bekräftar uppgifterna om ett fartygs ankomst eller avfärd, dvs. fartygsanmälans uppgifter, bekräftar han eller hon samtidigt också att uppgifterna i certifikaten enligt punkt 2.3 ovan är korrekta och aktuella.

- - - - - - - - - -

TMD