Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om redovisningsskyldigheter för alkoholdrycker och tobaksprodukter i anslutning till övervakning av proviantering

15.1.2013 9.27
Pressmeddelande

4/2013, AHa/AOL

Nr
4/2013

   Datum
   15.1.2013

Rättsgrund
Tullagen 9 § 1 mom. (715/2003)
Punktskattelagen (182/2010) 98 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 21.1.2013 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullstyrelsens föreskrift dnr 56/010/10 av den 29 mars 2010.

Målgrupper
Rederier
Tullkontor

1. Redovisningsskyldiga

Rederier är skyldiga att lämna redovisning enligt detta beslut för alkohol- och tobaksprodukter som med stöd av 9 § 1 och 2 mom. i tullagen är tullfria och som med stöd av 19 § i punktskattelagen är punktskattefria i fråga om passagerarfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

2. Redovisning

Redovisningsperioden är en kalendermånad, om perioden inte förlängts. Den fartygsspecifika redovisningen ska senast den 16 dagen i månaden efter redovisningsperioden lämnas elektroniskt till Helsingfors tull ([email protected]), om det inte gjorts en överenskommelse med Helsingfors tull om en förlängd redovisningsperiod eller om ett annat inlämningssätt. Den förlängda redovisningsperioden kan vara högst ett kvartal.

Sjötrafikbolag kan ersätta redovisningen med att ge Helsingfors tull åtkomst till företagets bokföring.

3. Försummelse av utredning av skattefri användning

Om rederiet inte kan påvisa att produkterna använts för skattefritt ändamål ska tull och punktskatt betalas för dem, om det inte är fråga om produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade.

4. Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska anmälas i redovisningen för den redovisningsperiod under vilken man i transportmedlet upptäckt att produkterna fullständigt förstörts eller gått förlorade. Om man inte kan påvisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska tull och punktskatt betalas för produkterna.

TMD