Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om ibruktagande av elektroniskt deklarationsförfarande för varor som förs in i och ut ur gemenskapen som frivilligt förfarande från och med 14.12.2009 och som obligatoriskt senast 1.1.2011

10.12.2009 14.26
Pressmeddelande

184/2009, TE/JS

Tullstyrelsen    

Föreskrift

Dnr

       Datum

184/010/09

       9.12.2009

Författningsgrund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005, kommissionens förordningar (EG) nr 1875/2006, (EG) nr 312/2009 och (EG) nr 273/2009 samt nationella tullagen 4 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 14.12.2009 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten, de företag som avses i tullkodexen och dess tillämpningskodex som transporterar eller överför varor som förs in i, ut ur eller genom gemenskapen, andra aktörer som nämnts i lagstiftningen eller deras ombud

1. Allmänt

Lagstiftningen gällande delreformen av tullkodexen och dess tillämpningskodex (den s.k. säkerhetsreformen; förordningarna 648/2005, 1875/2006, och 312/2009) trädde i kraft 1 juli 2009. Denna lagstiftning förpliktar ekonomiska aktörer att inlämna de uppgifter som anges i tillämpningskodexens bilaga 30A elektroniskt till Tullen inom den för transportsättet utsatta tidsfristen innan varor förs in i eller ut ur gemenskapen. För att de ekonomiska aktörerna ska kunna anpassa sin verksamhet så att den är i enlighet med lagstiftningen, har en övergångsperiod fastställts för ibruktagandet av det nya deklarationsförfarandet. Övergångsperioden tar slut den 31 december 2010. Fram till dess kan ekonomiska aktörer inlämna sina deklarationer som är i enlighet med EU-lagstiftningen enligt nuvarande praxis.

Kunderna kan börja inlämna sina deklarationer elektroniskt till Tullen innan den 1 januari 2011. Trots att det först då blir obligatoriskt att inlämna ifrågavarande deklarationer elektroniskt inom EU, har Finska tullen fr.o.m. den 14 december 2009 beredskap att motta och handlägga deklarationer gällande införsel och utförsel. Deklarationerna handläggs med Tullens datasystem AREX och ELEX.

En deklarant som frivilligt börjar tillämpa det elektroniska deklarationsförfarandet i enlighet med Tullens definieringar är dock efter det skyldig att vid tullklareringen av varor som deklarerats med ifrågavarande förfarande följa alla de bestämmelser som enligt lagstiftningen blir obligatoriska den 1 januari 2011.

2. Deklarationer
2.1 Deklarationer som lämnas in vid införsel

Senast efter ovan nämnda övergångsperiod ska följande deklarationer för varor som förs in från tredje land inlämnas elektroniskt till Tullen:
– summarisk införseldeklaration
– anmälan om transportmedlets faktiska ankomst till det första införseltullkontoret
– summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor
– lossningsresultat från tillfälligt lager

Den summariska införseldeklarationen och transportmedlets ankomstanmälan, som kombinerats med anmälan om uppvisande av varor, bildar tillsammans den summariska deklarationen för tillfällig lagring av varor. En separat summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor behövs alltså inte vid dylika situationer i Finland. Transportmedlets ankomstanmälan, som kombinerats med anmälan om uppvisande av varor, ska inlämnas elektroniskt.

För sådana varor som inte tullklarerats och som anländer från ett annat gemenskapsland ska en separat summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor inlämnas. Även för transportmedlet som transporterar dessa varor ska man inlämna ovan nämnda transportmedlets ankomstanmälan, som kombinerats med anmälan om uppvisande av varor.

Den deklarationsskyldige eller dennes ombud är skyldig att tillställa den innehavare av tillfälligt lager till vars lager varor lossas uppgifter om ifrågavarande varor som lossas från transportmedlet, inklusive de MRN-nummer (Movement Reference Number) som Tullens system genererat. Som ankomstnummer till tillfälligt lager används ovan nämnda MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer. Innehavaren av tillfälligt lager ska skicka lossningsresultatet för dessa varor elektroniskt till Tullen.

Deklarationsskyldighet

För inlämnandet av deklarationerna ansvarar i regel den transportfirma som inom ramen för ett transportavtal har åtagit sig att transportera varan i sjö-, flyg-, järnvägs- eller vägtrafik.

2.2 Deklarationer som lämnas in vid utförsel

För alla varor som förs ut ur EU, för vilka en tulldeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna inte har inlämnats i EU, ska en elektronisk summarisk utförseldeklaration inlämnas senast när ovan nämnda övergångsperiod tar slut, dvs. fr.o.m. den 1 januari 2011. Finska tullen har dock beredskap att börja motta denna deklaration fr.o.m. den 14 december 2009.

Senast fr.o.m. den 1 januari 2011 ska också följande elektroniska deklarationer inlämnas för varor som förs ut ur EU:
– anmälan om varornas ankomst till utförselstället (denna anmälan behöver dock inte inlämnas för varor för vilka endast en summarisk utförseldeklaration inlämnas)
– anmälan om uppvisande vid utförsel, som är anknuten till lastandet av varor ombord på fartyg
– anmälan om utförsel, med vilken man anmäler att varan har lämnat EU:s område.

För varor som förs ut ur EU sjövägen eller med järnväg börjar deklarationsskyldigheten den 3 maj 2010, men Tullen kommer dock separat överens med varje meddelandedeklarant om tidtabellen för ibruktagandet.

För varor som förs ut ur EU med flyg ska ovan nämnda deklarationer senast börja inlämnas fr.o.m. den 1 januari 2011.

Deklarationsskyldighet

Anmälan om ankomst till utförselstället

Tullen ska tillställas en anmälan om varornas ankomst till utförselstället. Det är i sista hand exportören som ansvarar för att denna anmälan inlämnas. Om anmälan inlämnas till Tullen av någon annan än aktören som ansvarar för lastandet av tåget, fartyget eller luftfartyget, är aktören som inlämnat anmälan skyldig att omedelbart tillställa Tullens beslut om godkännande av anmälan för kännedom till aktören som ansvarar för lastandet av ifrågavarande tåg, fartyg eller luftfartyg. Detta är en förutsättning för att varorna ska få lastas i transportmedlet, i vilket varorna som förs ut ur Finland också ses som förda ut ur EU vad angår tullförfarandena.

Anmälan om ankomst till utförselstället får inlämnas av de aktörer som på förhand erhållit Tullens tillstånd att inlämna denna anmälan. 

För varor som förs ut ur Finland i vägtrafik behöver inte en uttrycklig anmälan om ankomst till utförselstället inlämnas, utan den som transporterar varorna uppvisar dem för tullen genom att uppvisa dokumenten gällande varorna för tulltjänstemännen vid utfartstullkontoret. 

I januari 2010 ger Tullstyrelsen ännu en separat föreskrift om deklarationsförfarandet vid ankomsten till utförselstället. Denna föreskrift kommer att innehålla mer detaljerade bestämmelser om förfarandet och om ovan nämnda tillstånd.

Anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel

För inlämnandet av dessa anmälningar ansvarar i regel den transportfirma som inom ramen för ett transportavtal har åtagit sig att transportera varan i sjö-, flyg-, järnvägs- eller vägtrafik.

3. Förfarande som tillämpas vid inlämnandet av deklarationerna

De elektroniska deklarationerna som avses i detta beslut inlämnas till Tullen antingen i meddelandeform eller genom att använda Tullens Internet-tjänst. Inlämnandet av deklarationerna till Tullen i meddelandeform förutsätter att den aktör som lämnar in meddelandena till Tullen har byggt upp sitt deklarationssystem i enlighet med Tullstyrelsens definieringar och att Tullen har beviljat aktören tillstånd att lämna in deklarationerna på detta sätt. Förutsättningarna för beviljandet av tillståndet, övriga definieringar gällande användningen av elektroniska tjänster inklusive de kundmeddelanden som nu tas i bruk samt Tullens svarsmeddelanden beskrivs i bilaga 1 och 2 till detta beslut.

Anlitande av ombud

Den deklarationsskyldige kan anlita ett ombud. Vid deklarationsförfarandena är det endast möjligt att använda ett direkt ombud. 

Nya förfaringssättens inverkan på nuvarande deklarationsförfaranden 

Deklarationer som inlämnats på andra sätt, t.ex. lastuppgifter som anmälts till sjötrafikens PortNet-system, används efter den 1 januari 2011 inte längre som summariska deklarationer för tullklarering.

Förfarande i undantagssituationer

Om det i en undantagssituation inte är möjligt att inlämna deklarationer elektroniskt, ska den som tillämpar det elektroniska deklarationsförfarandet be Tullen om tillstånd att få tillämpa ett undantagsförfarande. Efter att tillstånd beviljats, ska den som ansvarar för upprättandet av deklarationen inlämna de deklarationer som förutsätts i bestämmelserna och denna föreskrift på ett sätt som denne kommer överens om med Tullen. Tidsfristerna gällande undantagssituationer ska iakttas.

Om det p.g.a. en undantagssituation inte har varit möjligt att inlämna deklarationen elektroniskt, utan den har inlämnats i pappersform eller på något annat sätt som godkänts av Tullen, ska deklarationen dock senare också inlämnas elektroniskt efter att undantagssituationen är över och elektronisk deklarering igen kan användas. Då ska samma referens användas i den elektroniska deklarationen som i den deklaration som inlämnades när undantagsförfarandet tillämpades. En separat anvisning har upprättats för hur man ansöker om tillstånd att få tillämpa undantagsförfarandet.

4. Påföljder av förseelser

Om de deklarationer som förutsätts i EU-lagstiftningen och denna föreskrift inte inlämnats på ett behörigt sätt innan varorna förs in i eller ut ur gemenskapen, ska deklarationerna upprättas omedelbart när varorna förs in i eller ut ur EU:s tullområde. Vidtagandet av nödvändiga tullåtgärder kan fördröja varutransporterna. Därtill kan Tullen påföra en felavgift för förfarandet i enlighet med den nationella lagstiftningen.

TMD