Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om skyldigheten att lämna in en anmälan om ankomst till utförselstället och om tillståndet som inlämningen förutsätter

1.2.2010 9.26
Pressmeddelande

23/2010, TE/JS

Tullstyrelsen

       Föreskrift

Dnr
23/010/10

             Datum 
              1.2.2010

Författningsgrund
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2913/1992, kommissionens förordning (EG) nr 2452/93 och den nationella tullagen 4 §

Giltighetstid
Fr.o.m. 3.2.2010 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten, företag som transporterar varor som förs ut ur EU:s tullområde och andra aktörer som direkt eller indirekt medverkar i handeln med sådana varor

I detta beslut bestäms närmare om skyldigheten att i Finland till Tullen lämna in en elektronisk anmälan om ankomst till utförselstället (på engelska Arrival at exit) samt om det tillstånd som inlämnandet av anmälan förutsätter. Beslutet träder i kraft den 3 februari 2010. Enligt Tullstyrelsens beslut dnr 184/010/2009 blir det senast den 3 maj 2010 obligatoriskt att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället för varor som förs ut sjövägen eller med järnväg och senast den 1 januari 2011 för varor som förs ur med flyg.

Genom detta beslut upphävs med verkan fr.o.m. den 3 maj 2010 Tullstyrelsens beslut om uppvisande av exportvaror i containertrafiken för Tullen vid utfartstullkontoren i finska hamnar, dnr 154/010/2004, som publicerats i Tullstyrelsens meddelande (TMD) nr 182/2004. Tullen ställer inte längre några krav på datainnehållet i den terminalanmälan som ska visas upp för hamnoperatörer. Innehållet i terminalanmälan kan fr.o.m. den 3 maj 2010 bestämmas av hamnoperatörerna.

1. Inlämning av anmälan

Anmälan om ankomst till utförselstället eller under vissa förutsättningar tilläggsuppgiften i exportdeklarationen (se punkt 4 nedan) ska lämnas för alla varor som exporteras och för alla oförtullade varor som återexporteras och
- för vilka en elektronisk exportdeklaration avgetts
- som förs ut sjövägen, med flyg eller med järnväg under exportförfarandet , och
- vars utförselställe finns i Finland.

Anmälan kan lämnas in genast efter varans ankomst till utförselstället, men ska senast lämnas innan varorna lastas på transportmedlet. Varorna kan lastas på transportmedlet först efter Tullens godkännande.

Anmälan om ankomst till utförselstället krävs inte för varor som förs ut landvägen från Finland och som visas upp för tullen vid utfartsstället tillsammans med exportföljedokumentet eller med något annat motsvarande dokument som används vid reservförfarandet.

Med utförselställe avses i detta beslut en plats som övervakas av ett i EU:s tullagstiftning definierat utfartstullkontor och där exportvarorna lastas på det fartyg, flygplan eller på den tågvagn som tullförfarandemässigt för ut varorna ur EU:s område. Utförselstället för exportvaror som hänförts till exportförfarandet i Finland och förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller på järnväg finns i regel i Finland.

Bestämmelserna om det förfarande som tillämpas vid inlämning av anmälan finns i Tullstyrelsens beslut dnr 184/010/09.

2. Anmälningsskyldighet och - rätt

Bestämmelserna om ansvaret för uppvisande av varan för tullen vid utförselstället finns i tillämpningskodexen för EU:s tullkodex. Enligt gällande lagstiftning är det i sista hand exportören som ansvarar för att anmälan om ankomst till utförselstället lämnas in.

Tullens beslut om godkännande av anmälan utgör på samma gång ett tillstånd att lasta varorna på det transportmedel med vilket varorna tullförfarandemässigt kommer att föras ut ur EU. Således är den som svarar för lastningen av varorna i praktiken den aktör för vilken det är mest naturligt att inlämna anmälan om ankomst till utförselstället.

Anmälan kan också inlämnas till Tullen av någon annan aktör än den som svarar för lastandet av tåget, fartyget eller luftfartyget och då är denna aktör skyldig att omedelbart tillställa Tullens beslut om godkännande av anmälan för kännedom till den aktör som ansvarar för lastandet av ifrågavarande tåg, fartyg eller luftfartyg. Anmälan om ankomst till utförselstället kan i stället av exportören eller den som svarar för lastningen också inlämnas av en transportfirma eller någon annan aktör som direkt eller indirekt medverkar i handeln med varorna.

Godkännandet av anmälan förutsätter att Tullen på förhand beviljat deklaranten tillstånd att lämna in dessa anmälningar.

3. Tillstånd att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället

Tillstånd att inlämna anmälan kan sökas av aktörer som direkt eller indirekt medverkar i handeln med exportvarorna. Tillståndet är FO-nummerspecifikt. Tillståndet förutsätter att sökanden är registrerad exportkund hos Tullen. Tillståndsansökan och ifyllningsanvisningarna publiceras på Tullens webbplats www.tulli.fi/se.

4. Befrielse från inlämning av anmälan, dvs. ansökan om lastningstillstånd med exportdeklaration

Exportörer som lämnar in exportdeklarationer till tullen i Finland eller deras ombud kan ansöka om befrielse från inlämningen av en separat anmälan om ankomst till utförselstället, om de varor som vill hänföras till exportförfarandet befinner sig vid utförselstället när exportdeklarationen godkänns. Då ansöker man om lastningstillstånd i exportdeklarationen (med en tilläggskod) och Tullens godkännande av exportdeklarationen utgör lastningstillstånd. Aktören som gjort exportdeklarationen är då skyldig att omedelbart tillställa Tullens beslut om godkännande av anmälan för kännedom till den aktör som ansvarar för lastandet av ifrågavarande tåg, fartyg eller luftfartyg. Befrielsen från att inlämna en separat anmälan om ankomst till utförselstället söks med samma blankett med vilken man ansöker om tillstånd att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället.

Blankett 733r och ifyllningsanvisning > Blanketter

TMD