Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om anmälningsskyldigheten för godkända upplagshavare som skickar starka alkoholprodukter och cigarretter till andra EU-länder och till länder utanför Europeiska unionen

29.3.2010 14.10
Pressmeddelande

55/2010, TE/JS

Tullstyrelsen        

Föreskrift

Dnr
55/010/10

         Datum
         29.3.2010

Författningsgrund
Punktskattelagen (182/2010) 114 § 10 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.4.-31.12.2010. Föreskriften ersätter Tullstyrelsens föreskrift 148/010/99 (TMD 190/99) av den 15 september 1999.

Målgrupper
Godkända upplagshavare som skickar starka alkoholprodukter och cigarretter till andra EU-länder och till länder utanför Europeiska unionen

1. Godkänna upplagshavare (tidigare auktoriserad lagerhållare) som avsänder cigarretter eller alkoholprodukter med en etylalkoholhalt på över 22 volymprocent till andra medlemsländer i Europeiska unionen eller till länder utanför unionen ska avge en förhandsanmälan om avsändning av produkterna.

Förhandsanmälan behöver emellertid inte avges för provförsändelser som innehåller högst 1 000 st cigarretter eller högst 12 liter alkoholprodukter.

2. Anmälan avges genom att man till det tulldistrikt inom vars område skatteupplaget (skattefria lagret) är beläget skickar en kopia av det första bladet av det administrativa ledsagardokument som berör produkterna. När produkterna sänds utanför unionen, ska också en elektronisk exporttulldeklaration lämnas in.

I fält 16 på ledsagardokumentet ska man ange det klockslag då produkterna kommer att lämna skatteupplaget. Dessutom ska den tid anges då lastningen påbörjas. Lastningen får inte påbörjas före den angivna tidpunkten.

Anmälan kan skickas per fax.

3. Anmälan ska lämnas minst 24 timmar före avsändning av produkterna från skatteupplaget. Om produkterna kommer att skickas utanför tulldistriktets tjänstetid, ska anmälan lämnas minst 48 timmar före avsändningen.

4. Om de uppgifter som lämnats på det administrativa ledsagardokumentet eller andra lämnade uppgifter ändras efter det att tulldistriktet underrättats om avsändningen av produkterna, ska en ny anmälan lämnas till tulldistriktet minst 24 timmar före avsändning av produkterna, och om produkterna kommer att skickas utanför tulldistriktets tjänstetid, minst 48 timmar före avsändningen.

Om platsen för överlåtelsen av produkterna eller andra uppgifter som lämnats på ledsagardokumentet ändras under transporten, ska tulldistriktet omedelbart underrättas därom skriftligen.

5. Innan de produkter som kommer att avsändas lastas på transportmedlet, ska de skiljas åt från andra produkter som lagras i skatteupplaget. Detta kan göras t.ex. genom att förflytta varorna till en lastningsruta, genom att skilja åt dem med tejp, band e.d. Produkterna ska vara åtskilda på detta sätt vid den angivna lastningstidpunkten.

6. Tulldistriktet kan ge tillstånd till undantag från tidsfristerna enligt punkt 3 och 4 ovan eller från skyldigheten enligt punkt 5 att skilja åt varorna före lastning.

TMD