Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om prissättning av tullverkets företagsekonomiska prestationer

3.5.2010 8.51 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.51
Pressmeddelande

77/2010, TE/Pekka Pylkkänen

Utfärdat i Helsingfors den 3 maj 2010

Tullstyrelsen har med stöd av 9 § i lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt med beaktande av bestämmelserna i 4 § i finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer (1427/2006) och i mervärdesskattelagen (1501/1993) beslutat:

1 §

Tullverkets företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan i bilagan till detta beslut. Priserna inkluderar mervärdesskatten. Skattesatsen är 22 procent, utom då annat nämns i prislistan.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2010. Genom beslutet upphävs Tullstyrelsens beslut av den 31 december 2008 om prissättning av tullverkets företagsekonomiska prestationer.

PRISLISTA över tullverkets företagsekonomiska prestationer

1. Laboratorieundersökningar som utförs på beställning
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse.


2. Utbildning som tullverket arrangerar för utomstående
Priset bestäms för varje utbildning enligt överenskommelse.


3. Informationstjänst

3.1. Undersökningar och utredningar enligt uppdrag
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse. Minimidebitering för en halv timme.

3.1.1 Arbete utfört av sakkunniga

90,00 euro/timme

3.1.2 Arbete utfört av specialsakkunniga

120,00 euro/timme

3.2 Publikationer
Tullstyrelsens meddelanden/Tullihallituksen tiedotuksia (TMD/THT)

3.2.1 årgång, inkl. postning

76,00 euro (utan moms)

3.2.2 lösnummer

7,20 euro/st

3.3. Tullverkets publikationer och anvisningar om olika ämnesområden
Priserna under denna punkt uppdateras efter det att publikationer och anvisningar blivit färdiga (publikationer och anvisningar finns tillgängliga också separat)


4. Statistiktjänster

4.1. Undersökningar, utredningar och informationssökning i statistiskt material
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse. Minimidebitering för en halv timme.

4.1.1 Arbete utfört av sakkunniga

90,00 euro/timme

4.1.2 Arbete utfört av specialsakkunniga

120,00 euro/timme

4.2. Beställning av publikationer

4.2.1 Utskrift och sändning av elektroniska statistikpublikationer

10,00 euro/gång

4.2.2. Fickstatistik

5,60 euro/st

 

84,00 euro/20 st

 

140,00 euro/30 st

4.3 Regelbundna statistiska rapporter från beställningstidpunkten framöver

4.3.1 Grundavgift för regelbunden statistisk rapport

150,00 euro/ny beställning

4.3.2 Fortsatt leverans (1-10 beställningsenheter)

180,00 euro/år

4.3.3 Ytterligare beställningsenhet

3,00 euro/år

Regelbundna statistiska rapporter per 4.5.2010 är:
- export- och/eller importuppgifter för en varukod levererade månadsvis, kvartalsvis eller årsvis (beställningsenheten utgörs av en varukod)
- SITC-rapporter för olika länder levererade månadsvis, kvartalsvis eller årsvis (beställningsenheten utgörs av ett land)
- Trafikstatistik (beställningsenheten utgörs av en tabell per riktning ankomna eller avgångna)
- Transportstatistik (beställningsenheten utgörs av en tabell per riktning import eller export)

4.4. Regelbunden leverans av månadsdata av standardformat ur utrikeshandelsstatistiken på CD-romskiva

4.4.1 Statistik per månad

 750,00 euro/mån.

4.4.2 Statistik för hela året (12 mån. + årsuppdatering)

9 750,00 euro/år

4.5. Prissättning enligt överenskommelser från fall till fall

5. Handledning av kontantkunder vid ifyllandet av tulldeklaration för handelsvara, med undantag av sedvanlig handledning som hör till förvaltningsförfarandet

22,00 euro/deklaration


6. Arkivundersökningar, företagsservice och annan service på beställning
Priset bestäms för varje uppdrag enligt överenskommelse. Minimidebitering för en halv timme.

6.1 Arkivundersökningar, priset bestäms per uppdrag enligt överenskommelse

6.2 Utbildning vid företag

140,00 euro/timme

6.3 Skriftliga utredningar

110,00 euro/timme

6.4 Expertarbete

90,00 euro/timme

6.5 Kontorsarbete

84,00 euro/timme

6.6 Specificerade plock ur databaser

 

6.6.1 Bestämning av specificerat material

610,00 euro/ny beställning

6.6.1.1 Ytterligare leveranser

160,00 euro/leverans


7. Användning av tullverkets lokaler, materiel och utrustning
Priset bestäms enligt överenskommelse från fall till fall


8. Andra tjänster

8.1 Utdrag och kopior

 
 

8.1.1 första sidan

8,90 euro (utan moms)

 

8.1.2 följande sidor

0,80 euro (utan moms)

     

Bestyrkta

 
 

8.1.3 första sidan

9,80 euro (utan moms)

 

8.1.4 följande sidor

1,20 euro (utan moms)
 

8.2 Telefax

 
 

8.2.1 första sidan

15,00 euro

 

8.2.2 följande sidor

1,90 euro
 

8.3 Tull- och andra intyg

28,00 euro (utan moms)

     

8.4 Sändning
Sändning av material som ingår i en företagsekonomisk prestation, på kundens begäran

8.4.1 brevförsändelse

5,10 euro + porto

8.4.2 paketförsändelse

8,20 euro + porto

Portot debiteras enligt posttaxa

8.5 Expeditionsavgift (annat än statistiskt material)

Expeditionsavgift uppbärs när postförskott eller mottagningsbevis ingår i sändningen

8,60 euro + Postens kostnader


9. Tullverkets blanketter
Olika priser för olika blanketter. Separat prislista.

TMD