Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens beslut om deklarationsförfarandet i kommersiell fartygstrafik (handelssjöfart)

28.9.2009 12.10
Pressmeddelande

152/2009, TE/JS

Tullstyrelsen

      Föreskrift

Dnr

          Datum

152/010/09

          28.9.2009

Författningsgrund
Tullagen 4 § 2 mom.; Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG; Rådets förordning (EEG) nr 2913/92; Lagen om farledsavgift (1122/2005); Förordningen om lästavgift (468/1954)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.10.2009 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikt, idkare av handelssjöfart och representanter (agenter) för dessa, hamnar

Centralisering av handläggningen av deklarationer

Tullstyrelsen centraliserar handläggningen av de anmälningar som för fartyg i kommersiell utrikestrafik lämnas till tullmyndigheten elektroniskt med PortNet och de anmälningar om sjöfartsavgifter som avges av fartyg som idkar handelssjöfart i inrikestrafik (fartyg i kommersiell inrikestrafik). Handläggningen centraliseras till sjötrafikcentralen i Åbo fr.o.m. den 1 oktober 2009.

Centraliseringen gäller de obligatoriska IMO-FAL-deklarationer och sjöfartsavgiftsanmälningar som ska lämnas elektroniskt till PortNet-systemet för fartyg i kommersiell utrikestrafik samt anmälningar till PortNet-systemet om fartygens last. Centraliseringen gäller också fartyg som idkar handelssjöfart i inrikestrafik och för vilka sjöfartsavgiftsanmälningar ska lämnas in till PortNet enligt Tullstyrelsens föreskrifter dnr 193/010/05 (TMD 225/05), dnr 200/010/07 (TMD 205/07) och dnr 26/010/07 (TMD 204/07).

Genom denna föreskrift preciserar och ändrar Tullstyrelsen föreskrifter dnr 155/010/03 (TMD 194/03) och dnr 200/010/07 om deklarationsförfarandet vad tidpunkt för avgivande av PortNet-anmälningar samt vissa uppgifter och handlingssätt gäller samt föreskrift dnr 155/010/03 vad vissa uppgifter i skriftliga anmälningar och handlingssätt gäller.

Mallen för de blanketter som nämns i föreskrift dnr 155/010/03, i föreskrift dnr 196/010/03 som kompletterar föreskriften 155/010/03 (TMD 251/03) samt i föreskrift (TMD) 230/010/08 förblir oförändrad.

Besvär och rättelseansökningar gällande sjöfartsavgiftsbeslut som fattats av Sjötrafikcentralen ska tillställas Sjötrafikcentralen.

Det rekommenderas att fartygsrepresentanter så snart som möjligt skaffar sig ett PortNet-tillstånd som möjliggör elektroniskt förfarande vid lämnande av anmälningar om fartyg och deras last.

Deklarationsförfarande för fartyg i kommersiell utrikestrafik
Beslutets tillämpningsområde

Deklarationsförfarandet enligt denna föreskrift ska tillämpas på fartyg som används i handelssjöfart och ankommer till Finland från utlandet eller avgår från Finland till utlandet samt fartyg som används i handelssjöfart och går mellan två hamnar i Finland med last eller passagerare från eller till utlandet eller som olastat hämtar last eller passagerare för transport mot vederlag till utlandet.

Deklarationsförfarande vid ankomst
1. Förhandsanmälan

För fartyg som anländer till en finländsk hamn i utrikestrafik ska en förhandsanmälan lämnas in till PortNet-systemet senast 24 timmar före fartygets ankomst till hamnen. Sjötrafikcentralen kan på ansökan ge tillstånd till undantag från denna tidsfrist.

Uppgifterna i förhandsanmälan ska innefatta identifieringsuppgifter om fartyget (fartygets namn, signalbokstäver, IMO-nummer), samt fartygstyp, nationalitet, brutto- och nettodräktighet, hamn som fartyget kommer ifrån, kort beskrivning av lasten, destinationshamn, beräknad ankomsttid till destinationshamnen, nästa hamn, om denna är känd, besättningens storlek kaptenen inberäknad, antalet passagerare samt identifieringsuppgifter om den farledsavgiftsskyldige, om denna inte är densamma som deklaranten.

Om förhandsanmälan inte avges till PortNet-systemet, ska den skickas med blankett 1r-09 per e-post eller per fax till Sjötrafikcentralen.

Om den uppskattade ankomsttiden ändras med mer än en timme, ska en ny uppskattad tid omedelbart anmälas till PortNet eller per e-post eller fax till Sjötrafikcentralen.

När ett fartyg kommer till Finland första gången, ska en anmälan skickas till Sjötrafikcentralen per e-post eller fax för att fartygets uppgifter ska kunna registreras i PortNet innan förhandsanmälan kan göras. Då ska man ange minst fartygets namn, signalbokstäver, IMO-nummer, nationalitet och fartygstyp. Också förändrade uppgifter, t.ex. ändrad nationalitet, ska anmälas till Sjötrafikcentralen, fastän fartyget skulle ha besökt Finland tidigare.

Det rekommenderas att fartygets representant i samband med förhandsanmälan skickar en kopia av fartygets nationalitetscertifikat, mätbrev, lastlinjecertifikat, klassificeringscertifikat och skyddscertifikat till Sjötrafikcentralen för kontroll av uppgifterna. Sjötrafikcentralen vidarebefordrar dessa uppgifter och dokument till den som för fartygsregistret vid Sjöfartsverket. För att fartyget ska antecknas i isklassregistret ska fartygets representant emellertid själv skicka motsvarande uppgifter och dokument till sjösäkerhetsenhetens tekniska byrå vid Sjöfartsverket.

2. Ankomstanmälan

Ett fartygs ankomst ska anmälas till PortNet-systemet senast en timme efter ankomsten. Också en uppgift från hamnen om fartygets ankomst till hamnen duger som ankomstanmälan för Tullen. I sista hand är det dock fartygets representant som svarar för inlämningen av ankomstanmälan till PortNet.

När fartyget kommer på natten mellan klockan 22.00 och 08.00 ska ankomstanmälan lämnas senast kl. 09.00 på morgonen därefter. Om fartyget kommer tidigare än beräknat, ska den ändrade ankomsttiden anmälas också under nattetid.

En skriftlig ankomstanmälan lämnas till Tullen tillsammans med anmälan om sjöfartsavgifter.

3. Anmälan om sjöfartsavgifter (fartygsanmälan vid ankomst)

När fartyget ankommit till hamnen ska en anmälan om sjöfartsavgifter (fartygsanmälan) lämnas in till PortNet med uppgifter som tullmyndigheten behöver för fastställande av farledsavgift och lästavgift. När anmälan om sjöfartsavgifter lämnas till PortNet-systemet ska anmälan bekräftas och fartygets slutliga ankomsttid registreras senast inom en timme efter ankomsten. När fartyget kommer på natten mellan klockan 22.00 och 08.00 ska anmälan om sjöfartsavgifter lämnas senast kl. 09.00 på morgonen därefter. Sjötrafikcentralen kan med beaktande av trafikens natur och lokala förhållanden ge tillstånd till undantag från nämnda tidsfrist.

Anmälan kan också göras på förhand innan fartyget anländer till hamnen. En ankomstanmälan som lämnats till PortNet om fartygets ankomst till hamnen bekräftar då också anmälan om sjöfartsavgifter.

En skriftlig anmälan om sjöfartsavgifter, tullblankett 1r-09, ska även i fortsättningen lämnas till det tullkontor inom vars område fartygets anlöpshamn finns. Den skriftliga anmälan om sjöfartsavgifter ska enligt Tullstyrelsens föreskrift dnr 155/010/03 lämnas inom en timme efter fartygets anlöp till hamnen. Om fartyget anländer utanför tjänstetid, ska anmälan lämnas inom en timme efter att tjänstetiden har börjat. Tullkontoret kan med beaktande av trafikens natur och lokala förhållanden ge tillstånd till undantag från nämnda tidsfrist.

Om de omständigheter som påverkar farledsavgiftens storlek ändras under kalenderåret så att farledsavgiften eventuellt stiger, ska ändringarna anmälas med en anmälan om sjöfartsavgifter.

Anmälan om sjöfartsavgifter ska lämnas vid varje hamnanlöp.

4. Summarisk deklaration vid ankomst

För varor som lossas från ett fartyg ska en summarisk deklaration avges till PortNet-systemet senast en timme efter fartygets ankomst till hamnen. Med denna deklaration bekräftas också uppvisandet av varorna för Tullen. Den summariska deklarationen ska innehålla tillräckliga uppgifter för identifiering av varorna.

När fartyget kommer på natten mellan klockan 22.00 och 08.00 ska den summariska deklarationen avges senast kl. 09.00 på morgonen därefter.

Fartygets last kan lossas förutsatt att Sjötrafikcentralen godkänt deklarationen och inte har meddelat om några restriktioner gällande lossningen och att det i PortNet registrerats en slutlig ankomsttid för fartyget.

Om fartyget kommer på natten och fartygets slutliga ankomsttid inte registrerats i PortNet, kan fartyget lossas efter ankomsten på natten förutsatt att Sjötrafikcentralen informerats om lossningen i förväg, att Sjötrafikcentralen inte meddelat om några restriktioner gällande lossningen och att Sjötrafikcentralen fått uppgift om att fartyget anländer tidigare än beräknat.

Den summariska deklarationen kan också avges på förhand till PortNet och bekräftas innan fartyget anländer till hamnen.

Om den som avger en lastanmälan till PortNet också är en innehavare av ett tillfällig lager, behöver en skild lossningsrapport inte lämnas till tullen förutsatt att inga avvikelser jämfört med den summariska deklarationen konstateras. Ett korrektionsmanifest ska lämnas till PortNet, om för lite eller för mycket varor upptäcks i samband med lossningen av varorna förutsatt att innehavaren av det tillfälliga lagret också lämnat den summariska deklarationen till PortNet-systemet.

Om varorna lossas till något annat lager än till det lager som drivs av deklaranten, ska lagrets namn nämnas i uppgifterna om ankomsten till hamnen. Den som avger den summariska deklarationen till PortNet svarar för att uppgifterna i den summariska deklaration som godkänts av tullen har levererats till innehavaren av det tillfälliga lagret. Lagerhavaren ska avge en lossningsrapport med tullblankett nr 108r till det tullkontor som övervakar hamnen, när lossningsresultatet inte stämmer överens med den summariska deklarationen.

Om den summariska deklarationen inte avges till PortNet, ska den senast under följande arbetsdag avges skriftligen till det tullkontor som övervakar hamnen. Fartyget får inte lossas förrän tullen godkänt den summariska deklarationen och gett lossningstillstånd.

I fråga om AREX-deklarering ges en egen föreskrift senare när AREX-systemet tas i bruk.

5. Övriga anmälningar
5a. IMO-formulär

IMO-formulär för proviantdeklaration (IMO:s FAL-formulär 3), IMO-formulär om besättningen egendom (IMO:s FAL-formulär 4), IMO-besättningslista (IMO:s FAL-formulär 5) och IMO-passagerarlista (IMO:s FAL-formulär 6) ska undertecknas när fartyget anlänt till hamnen och vid begäran visas upp för tullmyndigheten med undantag av följande:

För fartyg i reguljär trafik som omfattas av förenklat provianteringsförfarande och månatlig redovisning av proviantering enligt Tullstyrelsens beslut dnr 194/010/04 (TMD 221/04) behöver IMO-formuläret för proviantdeklaration och IMO-formuläret om besättningens egendom inte undertecknas eller visas upp för tullen.

För passagerarfartyg behöver IMO-besättningslistan och IMO-passagerarlistan inte undertecknas eller visas upp för tullen, eftersom eventuell gränskontroll av dessa fartyg inte hör till tullmyndighetens uppgifter.

5b. Anmälningar till Sjöfartsverket

I fråga om skyddsinformation, anmälning av farligt gods och anmälning av statistiska uppgifter iakttas det som Sjöfartsverket föreskrivit om dem.

Skyddsinformation, se Sjöfartsverket informationsblad 9/20.7.2005: Skyddsinformation som skall tillhandahållas innan ett fartyg anlöper hamn.

Anmälning av farligt gods, se Sjöfartsverket informationsblad 14/5.8.2004: Anmälningsskyldigheter och anmälningsförfaranden för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods

Anmälning av statistiska uppgifter, se Sjöfartsverket informationsblad 12/22.12.2003: Statistik över sjötransporter och formulär för insamling av uppgifter om utrikes sjötransporter.

Deklarationsförfarande vid avgång
1. Fartygsanmälan vid avgång

Fartygets representant ska före fartygets avgång till PortNet lämna uppgift om huruvida fartyget ska ta last eller inte samt om den planerade destinationshamnen och avgångstiden. Dessa uppgifter kan också lämnas i samband med ankomstanmälan. Om avgångstiden ändras med mer än en timme från den planerade tiden, ska uppgift om den ändrade avgångstiden lämnas till PortNet. Fartygets representant ska i PortNet bekräfta fartygsanmälan gällande avgång när dessa uppgifter har lämnats.

Om fartygsrepresentanten inte är en PortNet-användare ska fartygsanmälan skickas per e-post eller fax till Sjötrafikcentralen före fartygets avgång med allmän IMO-deklaration, tullblankett 1 r -09. Om avgångstiden ändras med mer än en timme från den planerade tiden, ska uppgift om den ändrade avgångstiden lämnas till Sjötrafikcentralen.

Fartyget får avgå när fartyget till tullen lämnat den avgångsanmälan som krävs vid avgången samt andra anmälningar som tullen kräver, om inte tullen har förbjudit avgången.

2. Lastanmälan

En PortNet-lastanmälan på varupostnivå vid export, dvs. ett manifest, ska lämnas till PortNet innan fartyget lämnar hamnen. Om fartyget avgår till ett EU-land, kan PortNet-lastanmälan på varupostnivå göras dagen efter fartygets avgång. Sjötrafikcentralen kan med beaktande av trafikens natur ge tillstånd till undantag från dessa tidsfrister.

En skriftlig lastanmälan ska med beaktande av samma tidsfrister lämnas till det tullkontor som övervakar hamnen. Detta tullkontor kan också bevilja tillstånd till undantag från nämnda tidsfrister. Lastanmälan kan med den övervakande tullens tillstånd också skickas per e-post eller fax.

I fråga om AREX-lastanmälan, anmälan om uppvisande vid utförsel, ges en egen föreskrift senare när AREX-systemet tas i bruk.

3. Avgångsanmälan

Uppgiften om ett fartygs avgång ska bekräftas i PortNet-systemet senast en timme efter fartygets avgång så att avgångstiden registreras i PortNet. Också en uppgift från hamnen om att fartyget lämnat hamnen duger för Tullen som anmälan om avgångstid. I sista hand är det dock fartygets representant som svarar för att uppgiften om avgångstiden anges i PortNet.

Uppgiften om fartygets avgång kan också lämnas till Sjötrafikcentralen per e-post eller fax, om fartygets representant inte använder PortNet.

När fartyget avgår på natten mellan klockan 22.00 och 08.00 ska avgångsanmälan avges senast kl. 09.00 på morgonen därefter.

Om fartyget avgår tidigare än beräknat, ska den ändrade avgångstiden anmälas Sjötrafikcentralen också under nattetid.

I fråga om AREX-deklarering vid avgång ges en egen föreskrift senare när AREX-systemet tas i bruk.

4. Övriga anmälningar
4a. IMO-formulär

IMO-besättningslistan (IMO:s FAL-formulär 5) och IMO-passagerarlistan (IMO:s FAL-formulär 6) ska undertecknas innan fartyget lämnar hamnen samt, när uppgifterna ändrats jämfört med ankomstuppgifterna och också om tullen så begär, ska de visas upp för tullmyndigheten.

För passagerarfartyg behöver IMO-besättningslistan och IMO-passagerarlistan inte undertecknas eller visas upp för tullen, eftersom eventuell gränskontroll av dessa fartyg inte hör till tullmyndighetens uppgifter.

4b. Anmälan om farligt gods, statistikanmälan

I fråga om anmälning av farligt gods och anmälning av statistiska uppgifter iakttas det som Sjöfartsverket i sina informationsblad föreskrivit om dem.

Anmälan om farledsavgifter – fartyg som idkar handelssjöfart i inrikestrafik

Elektroniska anmälningar om farledsavgifter inlämnade till PortNet-systemet av aktörer som idkar handelssjöfart i inrikestrafik handläggs fr.o.m. den 1 oktober 2009 vid Sjötrafikcentralen där också besluten om farledsavgift fattas.

När anmälan om farledsavgifter lämnas till PortNet ska anmälan om sjöfartsavgifter lämnas inom en timme efter fartygets ankomst till hamnen. När fartyget kommer på natten mellan klockan 22.00 och 08.00 ska anmälan om sjöfartsavgifter lämnas senast kl. 09.00 på morgonen därefter. Sjötrafikcentralen kan med beaktande av trafikens natur och lokala förhållanden ge tillstånd till undantag från nämnda tidsfrist.

Tullstyrelsen föreskrift dnr 26/010/07 om inlämnande av farledsavgiftsanmälan för isbrytare i inrikestrafik ändras inte.

En skriftlig anmälan om farledsavgifter ska även i fortsättningen lämnas till det tullkontor inom vars område fartygets anlöpshamn är belägen. Den skriftliga anmälan om farledsavgifter ska lämnas inom den tidsfrist som fastställs i Tullstyrelsens föreskrift dnr 200/010/07, dvs. inom en timme efter fartygets ankomst till hamnen. Om fartyget anländer utanför tjänstetid, ska nämnda uppgifter lämnas inom en timme efter att tjänstetiden har börjat. Tullkontoret kan med beaktande av trafikens natur och lokala förhållanden ge tillstånd till undantag från nämnda tidsfrist.

Anmälan om farledsavgifter ska lämnas vid varje hamnanlöp.

PortNet-tillstånd

Man kan ansöka om PortNet-tillstånd med en fritt formulerad ansökan som tillställs Sjötrafikcentralen. Av ansökan ska framgå sökandens namn, FO-nummer, bransch, verksamhetsområde (vilka hamnar för tillfället), om sökanden är kreditkund hos Tullen, samt om sökanden också kommer att göra lastanmälningarna på varupostnivå vid import och export i PortNet. Sökanden ska också ange kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter.

PortNet-tillståndet gör det möjligt att fr.o.m. den 1 oktober 2009 lämna anmälningar elektroniskt för alla finländska hamnar, och nuvarande tillstånd och koder behöver inte förnyas på grund av centraliseringen av fartygsklareringen.

Det rekommenderas att de fartygsrepresentanter som inte haft PortNet-tillstånd beviljat av Tullen ansöker om detta tillstånd som också möjliggör inlämningen av anmälningar om sjöfartsavgifter och lastanmälningar på varupostnivå till PortNet.

Sjötrafikcentralens kontaktuppgifter

Sjötrafikcentralen betjänar kunder alla dagar i veckan. Sjötrafikcentralens kontaktuppgifter:
Adress: Hamngatan 22, Åbo
Postadress: PB 386, 20101 Åbo
Telefonnummer: 020 492 4049
Telefax: 020 492 4017
E-post: meke(at)tulli.fi

TMD