Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens anvisning om ifyllning av TIR-carnetdokumentet

22.12.2009 15.58
Pressmeddelande

197/2009, TE/JS

Tullstyrelsen

Anvisning

 
       

Dnr
197/010/09

Datum
18.12.2009

   

Författningsgrund
Tullkodexen, rådets förordning (EEG) 2913/92
Tullkodexens tillämpningskodex, kommissionens förordning (EEG) 2454/93
Tullagen, 1466/94
TIR-konventionen, 1975

Giltighetstid
1.1.2010 - 31.12.2014

Målgrupper
Tulldistrikten, kunder som tillämpar TIR-förfarande

Genom denna anvisning ersätts ifyllningsanvisningen för TIR-carnet som den 4 november 2005 publicerats i Tullstyrelsens meddelande 187/2005. 

TIR-förfarandet är ett förfarande för extern transitering som godkänns inom Europeiska gemenskapens område (Tullkodex, art. 91) och TIR-carneten är den tulldeklaration som används vid detta förfarande. Tulldeklarationen undertecknas alltid av den som ansvarar för förfarandet eller av denna befullmäktigad person. Med en underskriven tulldeklaration förbinder sig den som svarar för förfarandet till uppgifternas riktighet i deklarationen och dess bilagor samt till att tulldeklarationen innehåller alla de uppgifter som är nödvändiga för tillämpningen av de bestämmelser som gäller för det tullförfarande till vilket varorna är deklarerade (art. 62 i tullkodexen). I TIR-carneten gäller undertecknandet fält 12 på första sidan samt fält 15 inne i carneten. En bristfällig, oriktig eller felaktig tulldeklaration eller en tulldeklaration utan underskrift godkänns inte som uppvisad för tullmyndigheten.

Vid behov kan påföljderna enligt 31-33 § i tullagen tillämpas på bristfälligheter i tulldeklarationen. Därtill ska man beakta att felaktiga uppgifter i tulldeklarationen kan leda till administrativa eller straffrättsliga påföljder.

Elektronisk deklarering av TIR-carnetuppgifter

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1192/2008 av den 17 november 2008, publicerad den 6 december 2008 i Europeiska unionens officiella tidning L 329/2008, ska TIR-carnetinnehavare lämna in uppgifter om varor som ska transiteras med TIR-carnet elektroniskt till Tullen från och med den 1 januari 2009. Vid inlämnandet ska kraven i tillämpningskodexens bilagor 37a och 37c iakttas.

Transiteringsdeklarationen kan t.ex. lämnas in med hjälp av webbprogrammet på Tullens sidor. Med webbprogrammet kan transiteringsdeklarationens uppgifter lämnas in till Tullens elektroniska transiteringssystem. I samband med webbprogrammet finns också ifyllningsanvisningar för varje fält av den elektroniska transiteringsdeklarationen.

Angivande av EORI-nummer och identifieringsuppgifter för TIR-carnetinnehavare 

Angivande av EORI-nummer i tulldeklarationer har varit obligatoriskt för huvudansvariga för transitering (TIR-carnetinnehavare) sedan den 1 september 2009.

I fältet ”Aktörens natur” i den elektroniska transiteringsdeklarationen ska koden R (EORI) väljas och i fältet ”Aktörens kod” anges gällande EORI-nummer (t.ex. FI01234567-8). Den som inte har något EORI-nummer kan ansöka om ett med blanketten ”730r - Ansökan - EORI-registrering” som finns på Tullens webbplats.

Utöver EORI-numret ska också TIR-carnetinnehavarens beteckning anges i den elektroniska transiteringsdeklarationen.

Angivande av föregående förfarande

Kod för föregående förfarande ska anges för varor som hänförs till TIR-förfarandet. Koden kan t.ex. vara den summariska deklarationens nummer, uppläggningsnummer, referensnumret för T-transitering som avslutas eller referensnumret för export- eller återexportdeklarationen.

Föregående förfarande ska anges för varje varupost i den elektroniska TIR-transiteringsdeklarationen. Med varupost avses varor av ett och samma varuslag, för vilka man kan använda samma kommersiella benämning. Det går att ange 99 olika föregående förfaranden eller åtgärder för en varupost. Vid behov kan den huvudansvarige också deklarera en annan varupost av samma varor, då ytterligare 99 olika föregående förfaranden kan anges. Om det behövs kan man alltid ange nya varuposter, tills alla varor har korrekta koder för föregående förfarande.

Om en TIR-transport har flera avgångstullkontor ska man på de avgångstullkontor som följer den första lastningsplatsen ange referensnumret (MRN) för den föregående elektroniska TIR-transiteringsdeklarationen som föregående förfarande för de varor som hänförts till förfarandet på det föregående tullkontoret. Koderna för föregående förfarande för de varor som lastas på den nya lastningsplatsen ska anges skilt för sig.

Ifyllningsanvisningar

Carnetomslaget

Fält 1: Giltighetstid; detta datum anger den sista dagen då TIR-carneten kan godkännas som transiteringsdokument. Transporten som påbörjats senast det datum som antecknats i den här kolumnen har försäkrats med denna TIR-carnet tills TIR-carneten har uppvisats vid bestämmelsetullkontoret.

Fält 2: Namn på den garanterande sammanslutning som utfärdat TIR-carneten

Fält 3: TIR-carnetinnehavarens namn och innehavarens identifieringsnummer

Fält 4: Stämpel och underskrift av den garanterande sammanslutning som utfärdat TIR-carneten

Fält 5: Underskrift av den internationella organisationens sekreterare (färdigtryckt i carneten)

Fält 6: Land/Länder där lastningen eller dellastningen av de varor som omfattas av TIR-transporten påbörjas

Fält 7: Land/Länder där TIR-transporten avslutas

Fält 8: Vägfordonets alla registernummer, inte endast numret på det motordrivna vägfordonet utan också numret på påhängsvagnen eller annan släpvagn som är avsedd att dras av vägfordonet

Fält 9: TIR-godkännandebevisets nummer och -datum

Fält 10: Containerns/containrarnas nummer vid behov

Fält 11: Anmärkningar, t.ex. ''Heavy- or Bulky Goods'' ("Tungt och skrymmande gods") -stämpel

Fält 12: TIR-carnetinnehavarens eller dennes ombuds namnteckning

Den garanterande sammanslutningen som har överlåtit TIR-carneten till dess innehavare fyller i fälten 1-4 och TIR-carnetinnehavaren, dvs. den huvudansvarige för transiteringen, fyller i fälten 6-12.

Tullen fyller inte i fälten på sidan 1 av omslaget, men kontrollerar de angivna uppgifternas riktighet och TIR-carnetens giltighetstid samt bestyrker vid behov ändrade uppgifter med sin stämpel.Obs! Inga ändringar får göras i fält 1. Tullen kontrollerar också TIR-godkännandeintygets giltighetstid.

Det gula carnetbladet

På detta blad gör tullmyndigheten i regel inga anteckningar, förutom i situationer där TIR-carnetinnehavaren ber om bestyrkning av ändringar. TIR-carnetinnehavaren tar hand om ifyllandet och ansvarar samtidigt för att de uppgifter som anges är riktiga. Sidan skall ha samma innehåll som sidorna 1-24, dvs. de vita och gula sidorna, av vilka de vita har udda sidnummer och de gröna jämna sidnummer.

Avgivande av varukod

Det är frivilligt att ange varukod i TIR-carneten och i den elektroniska TIR-deklarationen.

Om varukoden är angiven, ska den motsvara varan och vara densamma som angetts vid det föregående förfarandet. Om man vid det föregående förfarandet angett en felaktig varukod som inte stämmer överens med varubeskrivningen, ska felet korrigeras eller alternativt kan man låta bli att ange varukoden (dvs. stryka över uppgiften). Om man vill korrigera den felaktiga varukoden när man påbörjar TIR-transiteringen, kan avgångstullkontoret utföra behövliga kontroller för att säkerställa varukodens riktighet.

Sidorna 1-24, vita och gröna carnetblad

TIR-carnetinnehavaren fyller i fält 2 och fälten 4-15

Fält 1: TIR-carnetnummer

Fält 2: Avgångstullkontor eller -kontoren, deras antal kan vara från ett till tre beroende på antalet bestämmelsekontor (fält 12). Avgångs- och bestämmelsetullkontorens sammanlagda antal får inte överstiga fyra.

Fält 3: Den internationella organisationens namn

Fält 4: TIR-carnetinnehavarens uppgifter: namn, adress, land och identifieringsnummer och EORI-nummer

Fält 5: Land/länder där TIR-transporten påbörjas

Fält 6: Land/länder där TIR-transporten avslutas

Fält 7: Registernumret/-numren på vägfordonet. När nationell lagstiftning inte föreskriver registrering för påhängsvagnar och andra släpvagnar skall tillverknings- eller identifieringsnummer anges i stället för registernummer.

Fält 8: Uppgifter om de handlingar som fästs som bilagor till godsmanifestet. Här kan man ange endast uppgifter om sådana handlingar som Tullen godkänt som bilagor till TIR-carneten och bestyrkt med sin stämpel på fästpunkten. I detta fält anges inte uppgifter om andra handlingar som bifogats även om dessa skulle ha en nära anknytning till transporten.

Godsmanifestet skall avfattas på avgångslandets språk, såvida inte tullmyndigheterna tillåter att annat språk används. Tullmyndigheterna i andra länder som passeras har rätt att kräva översättning av manifestet till sitt eget språk.

Uppgifterna som anges på godsmanifestet bör skrivas och kopieras så att de är klart läsliga på alla bladen. Oläsliga blad godtas inte av tullmyndigheterna.

Tilläggsblad av samma typ som godsmanifestet eller kommersiella dokument som innehåller alla uppgifter som erfordras i manifestet (bilagor) kan bifogas till de löstagbara kupongerna. Då skall alla kuponger ha en anteckning om antalet bifogade blad och eventuella identifieringsuppgifter som anges i fält 8 samt antalet förpackningar eller varor samt total bruttovikt för de varor som tagits upp i de bifogade bladen. Dessa uppgifter antecknas i fälten 9-11.

Varubeskrivningsdokumentet, dvs. tilläggsbladet, kan utgöras av ett:
a) lastdokument som avfattats av det lager som avsänt varorna
b) godsmanifest som motsvarar fartygsmanifestet, om varorna inte har lossats i tullager eller tillfälligt lager i Finland, utgående från att tullmyndigheterna anser varubeskrivningen vara tillfredsställande
c) kommersiellt dokument, om det innehåller de uppgifter som behövs
d) annat dokument som tullmyndigheten särskilt godkänner.

Oberoende av vilket dokument man än använt som varubeskrivningsdokument bör det sättas fast på TIR-carnetens varje kupong med häftklammer eller på motsvarande sätt. Tullen bestyrker det som ett godkänt tilläggsblad genom att stämpla det på ett sådant sätt att det på TIR-carneten kan ses, om tilläggsbladet har bytts ut eller tagits bort. Antalet blad i detta godsmanifest och dokumentets identifieringsnummer antecknas i fält 8 Bilagor till manifestet. Om avgångstullkontoren är flera och tilläggsblad har använts bör dessa tydligt skiljas från varandra enligt avgångstullkontor.

Fält 9: För lastutrymme(n) eller container/containrar antecknas:
a) identifieringsnumret/-numren, t.ex. containerns nummer
b) märken och nummer som identifierar förpackningarna eller varorna

Fält 10: Antal och slag av förpackningar och varor, varubeskrivning antecknas

Varubeskrivningen ska vara tillräckligt exakt för att varorna ska kunna identifieras och klassificeras. På basis av varubeskrivningen ska man kunna fastställa en eventuell tullskuld, dvs. de tullar och skatter som ska betalas om varor försvinner under transporten.

Som varubeskrivning ska varornas handelsbenämning användas (t.ex. LCD-televisionsapparater, DVD-spelare osv.) så att varorna kan identifieras tydligt. En benämning på allmän nivå, t.ex. elektronik, hushållsartiklar, kläder, inredningsartiklar, godkänns inte som varubeskrivning. Av varuangivelsen ska också framgå antal och slag av de förpackningar eller varor som hänför sig till varubeskrivningen.

Om avgångstullkontoren är flera, ska anteckningarna om de varor som vid de olika kontoren hänförs till TIR-förfarandet tydligt skiljas åt från varandra i godsmanifestet.

Fält 11: Bruttovikt i kilogram

Fält 12: Det sammanlagda antalet förpackningar eller varor som upptagits i godsmanifestet. Dessutom antecknas namnen på bestämmelsetullkontor/-kontoren och antalet varor som lossas vid dem.

Antalet bestämmelsetullkontor kan vara från ett till tre, beroende på antalet avgångstullkontor (Fält 2). Det sammanlagda antalet avgångs- och bestämmelsetullkontor får inte överstiga fyra.

Fälten 13-15: Plats och datum samt TIR-carnetinnehavarens eller ombudets underskrift. Genom att fylla i fältet ansvarar TIR-carnetinnehavaren eller ombudet för att de givna uppgifterna är riktiga. Anteckningarna skall göras på varje kupong i TIR-carneten.

Ifylls av avgångstullkontoret:

Fält 16: Antalet åsatta förseglingar och igenkänningsmärken för dem

Fält 17: Datum, avgångstullkontorets stämpel och underskrift av en behörig tjänsteman samt namnförtydligande

Fält 18: Namnet på det tullkontor där varorna hänförs till TIR-förfarande.

Fält 19: Anteckna X i rutan, om förseglingar eller övriga igenkänningsmärken har varit i orubbat skick då transporten börjar.

Fält 20: Tidsfristen för transitering, dvs. tidpunkten före vilken TIR-carneten måste uppvisas tillsammans med vägfordonet, fordonskombinationen eller containern vid det mellanliggande tullkontoret eller vid bestämmelsetullkontoret.

Fält 21: Ange avgångstullskontorets identifikationsuppgift

Fält 22: Övriga uppgifter, anteckna namnet på det mellanliggande tullkontoret eller bestämmelsetullkontoret där varorna skall uppvisas. Dessutom kan man vid behov anteckna rutten som används.

Fält 23: Tulltjänstemannens underskrift, namnförtydligande, avgångstullkontorets stämpel och datum

Det vita carnetbladets talong ''Souche No 1'', som ifylls av tullmyndigheten

Fält 1: Ange avgångstullkontorets namn

Fält 2: Ange TIR-transportens identifieringsnummer (MRN) med vilket handlingen har registrerats vid avgångstullkontoret

Fält 3: Ange antalet åsatta förseglingar och deras nummer

Fält 4: Ange X i rutan, om förseglingarna eller andra igenkänningsmärken är oskadade när transporten börjar. Ifylls inte av det första avgångstullkontoret.

Fält 5: Ange det mellanliggande tullkontorets eller bestämmelsetullkontorets namn där TIR-carneten och varorna ska uppvisas tillsammans med vägfordonet eller fordonskombinationen. Bindande färdväg ska anges för varor som medför ökad risk för bedrägeri.

Fält 6: Tulltjänstemannens namnteckning, namnförtydligande, datum och tullkontorets officiella stämpel

Talong: Vid behov stämpel för reservförfarande (mall i bilaga 62 till tillämpningskodexen) på ett synligt sätt.

Ifylls av bestämmelsetullkontoret:

Fält 24: Ange namnet/namnen på de mellanliggande tullkontoren, avgångstullkontoret eller bestämmelsetullkontoret där TIR-carneten och varorna har uppvisats tillsammans med vägfordonet eller fordonskombinationen.

Fält 25: Ange X i rutan, om förseglingarna eller andra igenkänningsmärken har varit oskadade.

Fält 26: Ange antalet förpackningar som lossats

Fält 27: Ange R (stort R) endast i sådana fall där transporten strider mot reglerna eller om det är möjligt att en tullskuld uppstår senare.

Fält 28: Tulltjänstemannens namnteckning, namnförtydligande, datum och tullkontorets stämpel

Gröna carnetbladets talong ''Souche No 2'', som ifylls av tullmyndigheten

Fält 1: Ange namnet på det tullkontor som bestyrker lastens ankomst.

Fält 2: Ange X i rutan, om förseglingarna eller andra igenkänningsmärken är oskadade när transporten anländer till tullkontoret

Fält 3: Ange antalet lossade förpackningar och varor

Fält 4: Ange identifikationsnumren på eventuella nya förseglingar och igenkänningsmärken

Fält 5: Anteckna R (stort R) endast i sådana fall där transporten strider mot reglerna eller om det är möjligt att en tullskuld uppstår senare. Om R antecknas skall också orsaken anges.

Fält 6: Tulltjänstemannens namnteckning, namnförtydligande, datum och tullkontorets stämpel

Övriga dokument som nämns i TIR-carneten

Enligt gemenskapens gällande lagstiftning (Tullkodexens tillämpningskodex, art. 219) är transportdokumentet den enda obligatoriska bilagan till transiteringsdeklarationen. Transportdokumentet ska visas upp på tullmyndighetens begäran. Till TIR-carneten sätts fast endast de dokument som nämnts i fält 8 i TIR-carneten.

Tullen kan efter övervägande kräva att också andra i TIR-carneten nämnda dokument uppvisas då TIR-carneten öppnas. Om man upptäcker att dokumenten som uppvisats till Tullen och övriga dokument som ansluter sig till transporten innehåller motstridiga uppgifter skall Tullen utreda vilka uppgifter som stämmer. Vid behov kan man kräva att hänvisningarna till bilagor som innehåller motstridiga uppgifter avlägsnas då TIR-carneten öppnas.

Angivande av varornas gemenskapsstatus

När det är fråga om gemenskapsvaror skall deklaranten i syfte att bevisa varornas status som gemenskapsvaror föra in beteckningen T2L i det utrymme som är avsett för varubeskrivningen tillsammans med sin underskrift på alla kuponger i TIR-carneten (art. 319 i tillämpningskodexen). Beteckningens äkthet skall bestyrkas med den behöriga tjänstemannens underskrift, namnförtydligande och avgångskontorets stämpel. Bestyrkandet kan inte göras för varor som hänförts till exportförfarande.

Om transporten omfattar både gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror, och om deklaranten vill bevara gemenskapsvarornas tullstatus, skall dessa två kategorier av varor anges separat och beteckningen T2L skall föras in på ett sådant sätt att det tydligt framgår att den endast gäller för gemenskapsvarorna.

Bestyrkt rapport

Om tullförseglingarna har gått sönder eller om varorna har förstörts eller skadats i en olycka under färden, skall fraktföraren omedelbart vända sig till tullmyndigheten. Om detta inte är möjligt skall fraktföraren vända sig till andra behöriga myndigheter i det land där han befinner sig. Ifrågavarande myndigheter skall utan dröjsmål upprätta en bestyrkt rapport på den blankett som finns i TIR-carneten.

I händelse av en olycka som nödvändiggör omlastning av varorna till ett annat fordon eller en annan container får omlastningen äga rum endast i berörda myndigheters närvaro, i Finland tullen eller av tullen befullmäktigad myndighet. Myndigheten som varit närvarande under omlastningen skall upprätta en bestyrkt rapport. Om TIR-carneten inte är försedd med påskriften ''Heavy Or Bulky Goods", skall det fordon eller den container som ersätter det fordon eller den container som användes förut ha godkänts för varutransport under tullförsegling. Fordonet eller containern skall dessutom förseglas och uppgift om den försegling som fastsatts skall antecknas i den bestyrkta rapporten. Om ett godkänt fordon eller en godkänd container inte finns att disponera, får varorna omlastas också i ett fordon eller i en container som inte godkänts förutsatt att fordonet eller containern ger tillräcklig tullsäkerhet. I detta fall skall tullmyndigheterna besluta huruvida varutransporten med TIR-carneten kan fortsätta i ifrågavarande fordon eller container.

I händelse av överhängande fara, som nödvändiggör omedelbar lossning av lasten eller en del av den, får fraktföraren handla på eget initiativ utan att avvakta vederbörande myndigheters åtgärder. Det är sedan hans sak att för tullmyndigheterna bevisa att han var tvungen att vidta sådan åtgärd med hänsyn till fordonet, containern eller lasten. Genast efter att han har vidtagit förebyggande åtgärder som nödläget hade påkallat, skall han göra en anmälan till tullen för att tullen skall kunna bekräfta omständigheterna, kontrollera lasten, försegla fordonet eller containern och upprätta en bestyrkt rapport.

Den bestyrkta rapporten skall vara fäst vid TIR-carneten ända till det bestämmelsetullkontor som nämnts i fält 12.

Fält 1: Avgångstullkontoret eller -kontoren

Fält 2: TIR-carnetens nummer

Fält 3: Den internationella organisationens namn

Fält 4: Vägfordonets eller -fordonens registernummer

Fält 5: TIR-carnetinnehavare och innehavarens identifikationsnummer

Fält 6: Tullförseglingarnas status, ange ett kryss i rutan,
rutan till vänster: i orubbat skick
rutan till höger: inte i orubbat skick

Fält 7: Lastutrymmets, containerns eller containrarnas status,
rutan till vänster: i orubbat skick
rutan till höger: inte i orubbat skick

Fält 8: Anmärkningar / iakttagelser

Fält 9: Ange X i rutan till vänster om inga varor saknas och i rutan till höger om varor saknas. I sistnämnda fallet skall man också fylla i fälten 10-13 för de varor som saknas eller har förstörts.

Fält 10:
a) Lastutrymme(n) eller container/ containrar, ange identifieringsuppgift
b) Märke och nummer för förpackningar och varor, ange identifieringsuppgift

Fält 11: Förpackningarnas eller varornas antal och slag; Varuslag

Fält 12: ''M'' - saknas (Missing), ''D'' - förstörd (Destroyed)

Fält 13: Anmärkningar, uppgifter om saknade eller förstörda kvantiteter

Fält 14: Datum, plats och tidpunkt för olyckan

Fält 15: Åtgärder som vidtagits för att TIR-transporten skulle kunna fortsätta, ange X i ifrågavarande ruta och fyll i övriga behövliga ställen
Översta rutan: Nya förseglingar åsatta: antal_______ , beskrivning ______
Mellersta rutan: Omlastning av varorna, se fält 16
Nedersta rutan: Annan

Fält 16: Om varorna har omlastats: Slag av varje ersättande vägfordon/container, ange:
a) Fordonets registernummer: om fordonet godkänts för TIR- transport, ange X i rutan till vänster. Om fordonet inte godkänts för TIR- transport, ange X i rutan till höger.
b) Containerns eller containrarnas identifikation eller identifikationer: om containern eller containrarna har godkänts för TIR-transport, ange X i rutan till vänster. Om containern eller containrarna inte godkänts för TIR- transport, ange X i rutan till höger.

Ev. TIR-godkännandeintygets nummer anges på högra sidan om den högra rutan och på strecket på dess högra sida antecknas antalet åsatta förseglingar och igenkänningsmärken.

Fält 17: Myndigheten som upprättat denna bestyrkta rapport: Ange den rapporterande myndighetens uppgifter: Plats, datum, stämpel och namnteckning samt namnförtydligande under namnteckningen

Fält 18: Påteckning av nästa tullkontor som berörs av TIR-transporten: Transporten antecknas som ankommen med datumstämpel och med tulltjänstemannens namnteckning och namnförtydligande

Det lätt löstagbara numrerade hörnet på baksidan av TIR-carneten skall överlåtas till TIR-carnetinnehavaren, om TIR-carneten måste omhändertas av myndigheter t.ex. medan undersökning pågår. Då stämplas delen som ges till TIR-carnetinnehavaren med den myndighets stämpel som omhändertar carneten och underskrivs av tulltjänstemannen med namnförtydligande.


Mera information:

Södra tulldistriktet

Marjo Saastamoinen

02049 21314

Västra tulldistriktet

Peter Dahlberg

02049 24044

Norra tulldistriktet

Topi Virkkala

02049 28025

Östra tulldistriktet

Marika Valtonen

02049 25041

Ålands tulldistrikt

Tapani Sivén

02049 26044

TMD