Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens föreskrift om användning av obeskattade fordon med provnummerskyltar

24.11.2009 13.41
Pressmeddelande

173/2009, TE/JS

Tullstyrelsen

       Föreskrift

Dnr

           Datum

173/010/09

           16.11.2009

Författningsgrund
Bilskattelagen (1482/1994) 35 § 1 mom. 8 punkten (413/1997)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.12.2009 tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikt, registrerade bilskattskyldiga enligt 39 § i bilskattelagen och mottagare av provnummerintyg avsedda i 35§ 1 mom. 8 punkten i bilskattelagen

Denna föreskrift gäller användning av fordon med provnummerskyltar i de fall som avses i 35 § 1 mom. 8 punkten i bilskattelagen, dvs. i situationer där ingen bilskatt ännu betalats för fordonet. Bestämmelserna i bilskattelagen gäller användningen av ett fordon med provskyltar bara när fordonet är obeskattat. Bestämmelser om användning av beskattade fordon med provskyltar finns i fordonslagen och närmare anvisningar om detta ges vid behov av Fordonsförvaltningscentralen.

1 Lagstiftning

Enligt 66 f § (233/2007) i fordonslagen (1090/2002) kan Fordonsförvaltningscentralen bevilja ett affärsföretag, en inrättning eller någon annan sammanslutning som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon eller som idkar transportverksamhet eller som bedriver forskning som gäller fordon ett provnummerintyg för högst ett år. Intyget ger begränsad rätt att tillfälligt i trafik och i övrigt med provnummerskyltar använda ett fordon som inte registrerats första gången i Finland eller som avställts i Finland. Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla provnummerintyget om fordonet med provnummerskyltar används i strid med denna lag eller vägtrafiklagen eller i strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, bestämmelserna om fordonsbeskattning eller villkoren i provnummerintyget. Fordonsförvaltningscentralen kan återkalla samtliga provnummerintyg som en innehavare av ett intyg har, om innehavaren upprepade gånger handlat i strid med bestämmelserna eller villkoren eller om detta beteende annars är särskilt allvarligt.

Enligt 35 § 1 mom. 8 punkten (413/1997) i bilskattelagen (1482/1994) ska skatt inte betalas om ett fordon försett med provnummerskyltar förflyttas, medan den som fått ett provnummerintyg eller hans företrädare finns i fordonet, i ett syfte som direkt hänför sig till ett försök som gäller forskning eller produktutveckling i fråga om det fordon som tillhör den som erhållit provnummerintyget eller i fråga om dess anordningar, till provkörning av fordonet för att säkerställa att det fungerar tekniskt eller till kortvarig förevisning av fordonet i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland, eller till annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, utrustande för försäljning, export, reparation eller besiktning av fordonet.

Enligt 35 § 2 mom. (5/2009) i bilskattelagen ska temporär införsel och tillfällig användning i andra fall än sådana som avses i 2 § 2 mom. omedelbart anmälas till skattemyndigheten. Skattemyndigheten kan uppställa andra villkor och begränsningar för användning som avses i 1 mom. eller i enstaka fall av särskilda skäl ge ett registrerat ombud rätt även till annan tillfällig skattefri användning än sådan som avses i denna paragraf.

2 Tillåtna förflyttningar med provnummerskyltar

Enligt bilskattelagen är förflyttning av obeskattade fordon med provnummerskyltar tillåten endast i mycket begränsade fall. Förflyttning är tillåten i bl.a. följande fall:
- Förflyttning i samband med utrustande för försäljning, t.ex. förflyttning för tvätt, utrustning eller tankning.
- Förflyttning för att säkerställa att fordonet fungerar tekniskt
- Förflyttning till en besiktningsstation i direkt samband med besiktning
- Förflyttning av fordon till verkstad.

Därutöver kan ett fordon kortvarigt i försäljningssyfte förevisas för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland.

Det är inte möjligt att med provnummerskyltar använda ett fordon i samband med förevisning enligt 35 b § i bilskattelagen för en köpare som är stadigvarande bosatt i Finland. Användningen i demonstrationssyfte förutsätter förflyttningstillstånd. Närmare anvisningar om detta finns i Tullstyrelsens föreskrift 38/010/09.

3 Förfarande vid användning av obeskattat fordon med provnummerskyltar och bokföring av användningen

När ett obeskattat fordon används med provnummerskyltar ska den som fått provnummerintyget eller dennes företrädare finnas med i fordonet. I praktiken innebär detta att någon som tillhör fordonsaffärens personal ska föra fordonet eller åka med i fordonet. Fordonet får inte överlämnas för att med provnummerskyltar användas av en kund som är stadigvarande bosatt utomlands utan att någon från affären åker med.

Användning av obeskattade fordon med provnummerskyltar ska bokföras med angivande av följande:
- Fordonets tillverkningsnummer
- Provnummerskyltarnas nummer
- Typ av körning
- Vilken av företrädarna för den som fått provnummerintyget har åkt med under körningen.

Skyldig att föra bok över användningen är den som fått provnummerintyget.

Bokföringen över användningen med provnummerskyltar ska förvaras i minst fem år. Bokföringen och andra eventuella handlingar ska på begäran visas upp för Tullen för granskning. Försummad bokföring anses innebära att skyldigheten enligt 35 § 2 mom. i bilskattelagen att anmäla användningen med provnummerskyltar har försummats.

4 Ikraftträdande

Användningen av fordon med provnummerskyltar och bokföringen av den ska ske enligt denna föreskrift fr.o.m. den 1 december 2009.

TMD