Hoppa till innehåll

Tullstyrelsens föreskrift om bestyrkande av TIR-godkännandebevis

27.12.2012 15.37
Pressmeddelande

169/2012, AHa/JS

Tullstyrelsen            

Föreskrift

Dnr
169/010/12

Datum
21.12.2012

Författningsgrund
Punkt 8 i bilaga 3 till TIR-konventionen
Tullagen (1466/1994), 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2013 tills vidare.

Målgrupper
Trafiksäkerhetsverket (Trafi)
Besiktningskontoren
Tulldistrikten

Tullstyrelsen och ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbeten kom i slutet av 1960-talet överens om att bilbesiktningsmän kan genomföra kontroller av TIR-duglighet på tullmyndighetens begäran. Enligt punkt 8 i bilaga 3 till TIR-konventionen ska en behörig myndighet utfärda ett TIR-godkännandebevis. I Finland är Tullen denna behöriga myndighet som avses i TIR-konventionen. Därför ska alla TIR-godkännandeintyg som utfärdas, förnyas eller återkallas i Finland bestyrkas av Tullen.

Efter att ha hört finansministeriet, kommunikationsministeriet och Trafiksäkerhetsverket (Trafi) i ärendet upphäver Tullstyrelsen med verkan från och med den 1 januari 2013 bilbesiktningsmännens rätt att självständigt utfärda TIR-godkännandebevis. Från och med detta datum bestyrker tullkontoren alla TIR-godkännandeintyg som utfärdas, förnyas eller återkallas i Finland. Före bestyrkande kan Tullen be att sökanden lämnar in ett utlåtande om transportenhetens TIR-duglighet. Bara utlåtanden givna av TIR-duglighetsexperter kan godkännas.

Tullen börjar registrera TIR-duglighetsexperter den 1 januari 2013. Registreringen förutsätter

  • att personen har en bevisad rätt att genomföra registreringsbesiktningar på tunga fordon
  • kännedom, bevisad med en tentamen som Tullen ordnat, om tekniska bestämmelser (TIR-duglighetskrav) gällande transportenheter som används vid TIR-transporter
  • att sökanden inte har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

Innehavaren av en transportenhet kan fram till den 30 juni 2013 få sin transportenhet godkänd vid ett befullmäktigat besiktningsställe eller, med ett utlåtande av en TIR-duglighetsexpert, vid ett tullkontor.

Mera information och anvisningar om ansökan om ställning som TIR-duglighetsexpert kommer att publiceras under våren 2013 på Tullens webbplats: www.tulli.fi

TMD