Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om förfaranden vid fartygsleveranser

Utgivningsdatum 15.1.2013 9.23 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.55
Pressmeddelande

3/2013, AHa/AOL

Nr
3/2013

Datum
15.1.2013

Rättsgrund
Tullagen (1466/1994) 4 § 2 mom., 9 § 1 mom. (715/2003)
Punktskattelagen (182/2010) 19 § 1 och 2 mom.
Mervärdesskattelagen 101 § (1486/1994) 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 21.1.2013 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullstyrelsens föreskrift dnr 160/010/10 av den 13 oktober 2010.

Målgrupper
Varuleverantörer i fartygstrafik
Tullkontor

1. Allmänt

Med fartygsleverans avses skattefri och tullfri leverans i Finland av följande varor till fartyg och luftfartyg som går i yrkesmässig internationell trafik:

a) reservdelar och utrustning till fartyg;
b) bränslen och smörjmedel till fartyg;
c) varor avsedda att säljas till passagerare ombord på fartyg;
d) varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg.

2. Gemenskapsvaror

Vid fartygsleverans av gemenskapsvaror ska formaliteterna gällande exportdeklaration iakttas oberoende av om fartygets destination ligger inom eller utanför EU. Formaliteterna gällande exportdeklaration ska iakttas också när varorna fått status som gemenskapsvaror efter att de överlåtits till fri omsättning med nedsatt tull eller tullbefrielse på grund av användning för särskilda ändamål.

2.2 Normalförfarande

Varuleverantören ska lämna en elektronisk exportdeklaration till Tullen innan fartyget avgår. Deklarationen behöver inte förses med de s.k. säkerhetsuppgifter som avses i bilaga 30a till tillämpningskodexen för tullkodexen, dvs. med de uppgifter som ska anges i summariska utförseldeklarationer.

2.3 Hemförtullningsförfarande

Vid hemförtullningsförfarande ska varuleverantören omedelbart i sin bokföring anteckna varje varuleverans till fartyg och deklarera alla leveranserna under en kalendermånad (samlingsperiod) för Tullen med en kompletterande deklaration senast den 16 dagen i kalendermånaden efter samlingsperioden.

Varuleverantören ska ha fått Tullens tillstånd till hemförtullningsförfarande. Hemförtullningstillståndet gäller bara varuleveranser som sker i Finland. Tillståndet söks med tullblankett nr 692r_08. Ansökan ska lämnas in till Helsingfors tulls registratorskontor eller skickas per e-post till kirmohki@tulli.fi

3. Icke-gemenskapsvaror

3.1 Fartygsleveranser från tillfälligt lager eller frizon av kontrolltyp I

3.1.1 Det tillfälliga lagret eller frizonen av kontrolltyp I ligger i samma hamn eller på samma flygplats som det fartyg som varorna levereras till finns

Oberoende av om fartygets destination ligger inom eller utanför EU ska varorna visas upp för Tullen innan de lastas på fartyget. Lastningen får inte påbörjas utan Tullens tillstånd.

3.1.2 Det tillfälliga lagret eller frizonen av kontrolltyp I ligger någon annanstans än i den hamn eller på den flygplats som det fartyg som varorna levereras till finns

Varorna ska hänförs till förfarandet för extern transitering.

Den huvudansvarige för transiteringen ska visa upp varorna vid bestämmelsetullkontoret för att få lossningstillstånd. Varorna ska lossas på den plats som anges i lossningstillståndet, och lossningstillståndet ska förses med en s.k. kaptenskvittering (underskrift av fartygsbefälet). Därefter ska den huvudansvarige visa upp lossningstillståndet vid bestämmelsetullkontoret för att transiteringen ska kunna avslutas.

3.2 Fartygsleveranser någon annanstans ifrån än från tillfälligt lager eller frizon av kontrolltyp I

Vid fartygsleverans av gemenskapsvaror från någon annan plats än från ett tillfälligt lager eller en frizon av kontrolltyp I ska formaliteterna gällande exportdeklaration iakttas oberoende av om fartygets destination ligger inom eller utanför EU.

3.2.1 Normalförfarande

Varuleverantören ska lämna en elektronisk återexportdeklaration till Tullen innan fartyget avgår. Deklarationen behöver inte förses med de s.k. säkerhetsuppgifter som avses i bilaga 30a till tillämpningskodexen för tullkodexen, dvs. med de uppgifter som ska anges i summariska utförseldeklarationer.

3.2.2 Hemförtullningsförfarande

Vid hemförtullningsförfarande ska varuleverantören omedelbart i sin bokföring anteckna varje varuleverans till fartyg och deklarera alla leveranserna under en kalendermånad (samlingsperiod) för Tullen med en kompletterande deklaration senast den 16 dagen i kalendermånaden efter samlingsperioden.

Varuleverantören ska ha fått Tullens tillstånd till hemförtullningsförfarande. Hemförtullningstillståndet gäller bara varuleveranser som sker i Finland. Tillståndet söks med tullblankett nr 692r_08. Ansökan ska lämnas in till Helsingfors tulls registratorskontor eller skickas per e-post till kirmohki(at)tulli.fi

                           

TMD