Hoppa till innehåll

Tullin määräys valmisteverotuslaissa tarkoitetun sähköisen veroilmoituksen pakollisuudesta ja poikkeuksista siihen

9.7.2014 13.09
Tiedote

60/2014, LN/AOL

Nro                                                                       Antopäivä
60/2014                                                               9.7.2014

Säädösperusta
Valmisteverotuslaki (182/2010) 32 § (495/2014) 4 momentti

Voimassaoloaika
1.9.2014 lukien toistaiseksi

Kohderyhmä
Verokausi-ilmoittajat

1. Yleistä sähköisen veroilmoituksen pakollisuudesta

Verokausi-ilmoittajan on annettava jatkossa veroilmoitus yleensä sähköisesti käyttämällä Tullin sähköistä valmisteveron alaisten tuotteiden ilmoitusjärjestelmää Nettiveiviä.

Tulli voi määrätä sähköisen veroilmoitusmenettelyn käyttöönottamisesta, poikkeuksista sähköisen veroilmoituksen käyttöön ja siitä, mitä varmenne- tai tunnistemenettelyä käyttäen sähköinen veroilmoitus voidaan antaa.

2. Verokausi-ilmoittajat, joille sähköinen veroilmoittaminen on pakollista

Sellaisia verokausi-ilmoittajia, joiden on annettava veroilmoitus sähköisesti, ovat valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan lisäksi seuraavat verovelvolliset:

  • sähköverkonhaltija, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 9 §:n 1 momentin (966/2012) mukaan velvollisuus rekisteröityä Tullille verovelvolliseksi;
  • sähköntuottaja, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 9 §:n 1 momentin (966/2012) mukaan velvollisuus rekisteröityä Tullille verovelvolliseksi;
  • polttoturpeen käyttäjä, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 17 §:n 1 momentin (966/2012) mukaan velvollisuus rekisteröityä Tullille verovelvolliseksi;
  • mäntyöljyn käyttäjä, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 17 §:n 1 momentin (966/2012) mukaan velvollisuus rekisteröityä Tullille verovelvolliseksi;
  • maakaasuverkonhaltija, jolla on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 21 a §:n (1400/2010) 1 momentin (966/2012) mukaan velvollisuus rekisteröityä Tullille verovelvolliseksi;
  • biopolttoöljyn valmistaja, jolla on nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 11 a §:n (1399/2010) 2 momentin (965/2012) mukaan velvollisuus rekisteröityä Tullille verovelvolliseksi;
  • kaatopaikan pitäjä, jolla on jäteverolain (1126/2010) 9 §:n mukaan velvollisuus rekisteröityä Tullille verovelvolliseksi.

2.1 Nettiveivin toimimattomuus

Jos Nettiveivi ei ole käytettävissä Tullista johtuvasta syystä, verovelvollisen on odotettava, kunnes Nettiveivi on taas käytettävissä, ja annettava veroilmoitus, kun järjestelmä taas toimii. Veroilmoituksen on saavuttava Tulliin viimeistään veroilmoituksen antamisen määräpäivänä eli verokautta seuraavan kuukauden 18. päivänä.

Jos Nettiveivi on poissa käytöstä veroilmoituksen antamisen määräpäivänä, veroilmoitus on annettava Nettiveivissä viimeistään kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun Tulli on tiedottanut käyttökatkon päättymisestä, tämä päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita.

Jos Nettiveivin käyttökatko on päättynyt veroilmoituksen antamisen määräpäivänä, veroilmoitus on annettava Nettiveivissä viimeistään kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun Tulli on tiedottanut katkon päättymisestä, tämä päivä mukaan luettuna. Arkipäiväksi ei katsota arkilauantaita.

Tulli tiedottaa käyttökatkoista ja niiden päättymisestä internetsivuillaan. Verovelvollisen on seurattava käyttökatkon päättymistä.

2.2 Lupa veroilmoituksen antamiseen paperilomakkeella

Tulli voi kirjallisesta pyynnöstä antaa verokausi-ilmoittajalle luvan antaa veroilmoitukset paperilomakkeella. Lupa myönnetään vain perustellusta syystä. Lupa voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun verovelvollisella ei ole valmiuksia sähköisten veroilmoitusten antamiseen ja sähköinen ilmoittaminen tuottaisi verovelvolliselle huomattavia vaikeuksia.

Lupaa paperi-ilmoittamiseen pyydetään kirjallisesti Tullin valmisteverotukselta tullilomakkeella nro 972. Hakemus lähetetään osoitteeseen Tulli / valmisteverotus, PL 512, 00101 Helsinki.

Tulli voi peruuttaa myöntämänsä luvan, jos perusteita paperi-ilmoittamisen sallimiselle ei enää ole. Verovelvollinen voi myös itse pyytää luvan peruuttamista tullilomakkeella nro 972.

Myös silloin, kun Nettiveivissä on käyttökatko ja verovelvollinen on estynyt seuraamasta käyttökatkon päättymistä ja antamasta veroilmoitusta Nettiveivissä kahden arkipäivän kuluessa katkon päättymisestä tämän määräyksen 2.1 kohdan mukaisesti, Tulli voi verovelvollisen pyynnöstä sallia veroilmoituksen antamisen paperilomakkeella. Paperilomakkeen käyttäminen voidaan sallia esimerkiksi silloin, kun verovelvollisella ei ole matkan tai loma-ajan vuoksi paikalla henkilöä, joka voisi antaa veroilmoituksen.

2.3 Yleinen lupa siirtyä varamenettelyyn

Tulli antaa yleisen luvan siirtyä sähköisen veroilmoittamisen varamenettelyyn vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Yleinen varamenettelylupa annetaan yleensä vain silloin, kun Tulli arvioi käyttökatkon kestävän pitkään. Varamenettelynä on paperisen veroilmoituslomakkeen käyttö. Verovelvollisen on aina ennen varamenettelyyn siirtymistä varmistettava, onko Tullin internetsivuilla annettu Nettiveiviä koskeva yleinen lupa varamenettelyn käyttöön ja mihin saakka tällainen lupa on voimassa. Tarvittaessa verovelvollisen tulee myös olla yhteydessä valmisteveroilmoittamisen asiakastukeen ohjeiden saamiseksi.

Jos Nettiveivi ei ole käytössä Tullista johtuvasta syystä, toimitaan kuitenkin ensisijaisesti tämän määräyksen 2.1 kohdan mukaisesti.

2.4 Paperi-ilmoittamisen salliminen vain tietyltä verokaudelta

Verokausi-ilmoittaja voi pyytää, että Tulli sallii yksittäisen verokauden veroilmoituksen antamisen paperilomakkeella. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas ei teknisistä syistä saa ilmoitustaan Nettiveivissä lähtemään Tulliin, vaikka Nettiveivi on muuten toiminnassa. Kuitenkin on otettava huomioon, että vaikeudet veroilmoituksen lähettämisessä voivat johtua myös siitä, että verovelvollisen Nettiveiviin syöttämät tiedot eivät ole riittäviä tai oikeita eikä järjestelmä tämän vuoksi hyväksy ilmoitusta. Näissä tilanteissa Tulli ei salli paperi-ilmoittamista. Saadakseen apua veroilmoituksen täyttämiseen verovelvollisen tulee tarvittaessa olla yhteydessä valmisteveroilmoittamisen asiakastukeen.

Kun verovelvollisella on tarve antaa tiettyä verokautta koskeva ilmoitus paperilomakkeella, verovelvollisen on oltava yhteydessä valmisteveroilmoittamisen asiakastukeen ja pyydettävä, että Tulli sallii veroilmoituksen antamisen paperilomakkeella. Pyyntö ja perustelut pyynnölle esitetään vapaamuotoisesti. Tulli lähettää verovelvolliselle vahvistuksen pyynnön hyväksymisestä. Paperilomakkeella annetun veroilmoituksen on saavuttava Tulliin viimeistään veroilmoituksen antamisen määräpäivänä.

Jos Tulli katsoo, että pyyntöä ei voida hyväksyä, Tulli on aina viivytyksettä yhteydessä verovelvolliseen.

3. Verokausi-ilmoittajat, joille sähköinen ilmoittaminen on vapaaehtoista

Sähköinen veroilmoittaminen on vapaaehtoista muille kuin tämän määräyksen 2. kohdassa mainituille verokausi-ilmoittajille. Sähköinen ilmoittaminen on vapaaehtoista esimerkiksi öljysuojamaksun ilmoittajalle ja sähkön maahantuojalle tai vastaanottajalle, kun maahantuonti tai vastaanottaminen tapahtuu muuna kuin verkonhaltijana.

Verokausi-ilmoittajat, joille sähköinen veroilmoittaminen on vapaaehtoista, antavat veroilmoituksen vain niiltä verokausilta, jolloin heillä on ollut valmisteveron alaista toimintaa.

4. Valmisteveroilmoittamisen asiakastuki

Valmisteveroilmoittamisen asiakastuki palvelee ma – pe klo 9 – 15.

Asiakastuen puhelinnumero on 0295 52 332 ja sähköpostiosoite Nettiveivi(at)tulli.fi.

THT