Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om allmänna tillståndsvillkor för lagring i tullager

10.4.2013 10.45 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.58
Pressmeddelande

44/2013, JS/AOL

Nr
44/2013

Datum
10.4.2013

Rättsgrund
Tullkodexen, art. 100.2
Tullagen, 4 § 1 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 15.4.2013 tills vidare
Genom föreskriften upphävs Tullstyrelsens beslut dnr 166/010/08 och 167/010/08 av den 22 oktober 2008 samt Tullstyrelsens anvisningar nr 164/010/08  och 165/010/08 av den 22 oktober 2008.

Målgrupper
Innehavare av tullagertillstånd
Tillståndscentralen

I bilagan till detta beslut finns allmänna tillståndsvillkor för lagring i tullager.

I tullagertillstånd kan också aktörsspecifika tilläggsvillkor ställas på innehavaren av tillståndet. Denna föreskrift har ingen inverkan på de aktörsspecifika tilläggsvillkor som ställts i gällande tullagertillstånd. 

Bilaga

Allmänna tillståndsvillkor för lagring i tullager

ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR LAGRING I TULLAGER (15.4.2013)

1. I tullager lagras tredjelandsvaror som hänförts till tullagerförfarandet.

Lagerhavaren svarar för att de varor som lagras i tullagret hålls under tullkontroll, att de skyldigheter som följer av lagringen fullgörs och att de särskilda villkor som nämns i

tillståndet uppfylls.

2. Hänförande till förfarandet

Varorna ska hänföras till tullagerförfarandet genom normalförfarandet, om tillstånd till förenklade förfaranden inte beviljats i punkt 14 i tillståndet. Då ska hänförandet sker enligt

villkoren för detta tillstånd.

3. Avslutande av förfarandet

Tullagerförfarandet upphör när de berörda varorna anmälts till en ny godkänd tullbehandling.

För alla varor som kommer att lämnas ut från tullagret ska en deklaration för nästagodkända tullbehandling lämnas in. Varorna kan utlämnas från lagret bara mot en

deklaration som godkänts av Tullen.

4. Överföring av varor

Om tillståndshavaren beviljats rätt att överföra varor under tullagerförfarandet, anges detta i tillståndets punkt 15 med följande koder:

(1) Varor får utan tullformaliteter överföras mellan de platser som anges i tillståndet. Av lagerbokföringen ska framgå var varan befinner sig.

(2) Varor kan överföras från platsen där de hänförts till förfarandet till tillståndshavarens eller aktörens lokaliteter med deklarationen för hänförande till förfarandet.

Överföringen sker på uppläggarens ansvar. Överföringen ska ske omedelbart efter att tulldeklarationen godkänts.

(3) Det är möjligt att under tullagerförfarandet överföra varor till utfartstullkontoret för återexport eller till platsen där en TIR-transitering påbörjas. Förfarandet avslutas inte

förrän de varor som anmälts för återexport de facto lämnat gemenskapens tullområde eller när de hänförts till transiteringsförfarandet.

En anteckning om återexport av varorna ska emellertid göras i lagerbokföringen redan i det skede då varorna tas ut från tullagret eller tillståndshavarens lokaler.

(4) En överföring från en tillståndshavare till en annan utan att avsluta förfarandet är möjlig om den mottagande tillståndshavaren hänför varorna till tullagerförfarande i

sina egna lokaler med ett tillstånd gällande hemförtullningsförfarandet. Överföringen ska ske enligt bilaga 68 till tillämpningskodexen.

5. Lossningsresultat

Lagerhavaren ska lämna ett lossningsresultat till det övervakande tullkontoret för de varor som anländer till lagret under tullagerförfarandet, om lossningsresultatet avviker från det

som angetts av uppläggaren i tulldeklarationen. I fråga om övertaliga varor ska uppläggaren lämna in en ny tulldeklaration till det övervakande/närmaste tullkontoret. I

fråga om varor som saknas ska lagerhavaren lämna in en godtagbar utredning till det övervakande tullkontoret.


När varorna anländer enligt normalt transiteringsförfarande ska lagerhavaren/uppläggaren lämna transiteringsföljedokumentet och lossningsresultatet för

det varuparti som lossats samt tulldeklarationen för lagringen till det övervakande tullkontoret senast följande arbetsdag efter lossningen.


Om varan kommer till tullagret enligt förenklat förfarande för transitering (godkänd mottagare), ska villkoren i tillståndet till detta förfarande iakttas vid inlämning av

lossningsresultatet.

6. Bokföring

Man ska föra bok över de varor som hänförts till tullagerförfarandet. Bokföringen ska godkännas av tullmyndigheten. Av lagerbokföringen ska åtminstone följande uppgifter

framgå:

• Uppläggningsnummer som tilldelats av lagerhavaren samt ankomstdatum

• Uppgifter som föreskrivs i bilaga 37 till tillämpningskodexen

• Datum för och hänvisning till det dokument med vilket varorna hänförs till en godkänd tullbehandling efter tullagringen

• Datum för och hänvisning till andra tullhandlingar samt till andra handlingar gällande hänförande till och avslutande av förfarandet

• Uppgifter som behövs för identifiering av varorna (märken och nummer, kvantitet, antal förpackningar och förpackningsslag)

• Varubeskrivning (varans normala handelsbenämning som ska vara tillräckligt noggrann och exakt för att varorna ska kunna identifieras och vid behov

klassificeras)

• Varornas placering i lagret och uppgifter om överföringar

• Ändring av varukod till följd av sedvanliga former av hantering.


Varorna ska anges i bokföringen per varupost och förpackningsslag. Varorna ska tas ut från lagret i samma enhet som de bokfördes i när de kom till lagret.


Anteckningarna i bokföringen ska ske i realtid och av bokföringen ska framgå hur mycket varor som finns i lagret.


Tulldeklarationerna för hänförande till och avslutande av förfarandet och övriga handlingar utgör en del av bokföringsmaterialet. Bokföringsmaterialet ska förvaras i sex år

efter utgången av det år då tullagerförfarandet avslutades för varorna i fråga.


Företagets bokföringssystem kan vara finsk-, svensk- eller engelskspråkigt.


Om lagerhavarens bokföringssystem ändras efter beviljandet av tillståndet, ska det nya bokföringssystemet godkännas av Tullen innan det tas i bruk.


Om det i tullagret förvaras gemenskapsvaror och andra varor som inte omfattas av tullagerförfarandet, ska dessa varor förvaras tydligt åtskilda från varor som hänförts till

tullagerförfarandet och en separat bokföring ska föras för dem.


Eventuella ändringar i bokföringen ska godkännas av det övervakande tullkontoret.


7. Uppföljning av säkerhet

Lagerhavaren ska hålla sig á jour med de lagrade varornas värde och mängd. Om det sker väsentliga ändringar i dessa ska den som beviljat tillståndet underrättas därom.

8. Övriga tillståndsvillkor

Lagerhavaren ska utse en ansvarsperson för lagerhanteringen och bokföringen samt meddela denna persons namn och kontaktuppgifter till den som beviljat tillståndet.


Lagerhavaren ska i enlighet med finansministeriets gällande förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer ersätta de övervakningskostnader som föranleds av lagret.


Tullen kan ge närmare föreskrifter om tidsfrister, praktiska detaljer och tillämpliga tillvägagångssätt gällande tillståndet.


Tillståndet kan upphävas om tillståndshavaren eller dennes ombud inte iakttar gällande bestämmelser eller villkoren i detta beslut eller om de omständigheter som rådde då

tillståndet beviljades väsentligen har förändrats. Sådana ändringar, inkl. ändring av tillståndshavarens namn, adress eller FO-nummer, ska omedelbart skriftligen anmälas till

den som beviljat tillståndet. I fråga om ändringar som görs i handelsregistret ska en kopia av ändringsanmälan lämnas till den som beviljat tillståndet.

TMD