Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om allmänna tillståndsvillkor för hemförtullning vid tullagring

19.12.2013 13.06 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.17
Pressmeddelande

170/2013, LN/AOL

Nr
170/2013

   Datum
   19.12.2013

Rättsgrund
Tillämpningskodexen, artikel 274
Tullagen, 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2014 tills vidare

Målgrupper
Innehavare av hemförtullningstillstånd vid tullagring
Tillståndscentralen

I bilagan till detta beslut finns allmänna tillståndsvillkor för hemförtullning vid tullagring.

I hemförtullningstillstånd vid tullagring kan också aktörsspecifika tilläggsvillkor ställas på tillståndshavaren. Denna föreskrift har ingen inverkan på de aktörsspecifika tilläggsvillkor som finns i gällande hemförtullningstillstånd vid tullagring.

Bilaga: Allmänna tillståndsvillkor för hemförtullning vid tullagring (1.1.2014)

1. Om innehavaren av hemförtullningstillståndet vid tullagring vill ha ändringar i tillståndet eller i någon av dess bilagor, (t.ex. en ny varukod i varuomfattningen) ska innehavaren av

tillståndet skicka en ändringsansökan till Tullen.

2. I fråga om varor som transporteras under T1-transiteringsförfarandet ska bestämmelserna i det tillstånd att verka som godkänd mottagare som beviljats företaget iakttas. När varor

flyttas under tullagerförfarandet mellan två olika tillståndshavare utan att förfarandet avslutas, ska bestämmelserna i tullagertillståndet och i bilaga 68 till tillämpningskodexen

iakttas.

3. Tillståndshavaren är befriad från inlämning av förhandsanmälan, om Tullen inte särskilt ber om den. Datainnehållet i förhandsanmälan om varornas ankomst anges i bilagan till

hemförtullningstillståndet vid tullagring.

4. Tillståndshavaren ska dagligen i hemförtullningsbokföringen anteckna de varor som tillståndshavaren tagit emot i sina egna lokaler. Anteckningen ska innehålla följande

uppgifter:

 •  transportdokumentets nummer
 •  försändelsens referensnummer
 •  mottagare
 •  deklarant/ombud
 •  typ av ombudskap
 •  varubeskrivning för klassificering av varorna
 •  förpackningsslag och antal förpackningar
 •  märken och nummer
 •  eventuellt containernummer
 •  varukod med åtta (8) siffrors noggrannhet
 •  brutto- och nettovikt
 •  förfarandekod
 •  hemförtullningsförfarandets referens, som kan utelämnas om försändelsen kan spåras på annat sätt
 •  tillståndsnummer
 •  dag för hänförande till förfarande.

Därtill ska tillståndshavaren iaktta vad som bestäms eller föreskrivs om varubokföringen för ett tullager.

5. Dagen då varorna antecknas i hemförtullningsbokföringen är samtidigt dagen då varorna hänförs till tullagerförfarandet.

6. Tillståndshavaren behöver inte lämna in en kompletterande tulldeklaration.

7. Tillståndshavaren ska månatligen till det övervakande tullkontoret anmäla antalet uppläggningar vid vilka varor hänförts till tullagerförfarandet med hemförtullningstillstånd.

8. Tullen kan ge närmare föreskrifter om praktiska detaljer och tillämpliga rutiner.

9. Tullen kan upphäva tillståndet, ändra tillståndets innehåll eller avbryta tillståndets giltighet om tillståndshavaren eller dennes ombud inte iakttar gällande bestämmelser eller villkoren i

detta beslut eller om de omständigheter som rådde då tillståndet beviljades väsentligen har förändrats. Sådana förändringar, inkl. ändring av tillståndsinnehavarens namn, adress eller

FO-nummer, ska omedelbart skriftligen anmälas till den som beviljat tillståndet. I fråga om ändringar som görs i handelsregistret ska en kopia av ändringsanmälan lämnas till den som

beviljat tillståndet.

TMD