Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift 2/2021 om tullklareringsformaliteter vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland

Utgivningsdatum 19.4.2021 8.51
Pressmeddelande

2/2021

Tullens föreskrift 2/2022 om tullklareringsformaliteter för unionsvaror vid varutransporter mellan landskapet Åland och övriga Finland (Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift 2/2021.
Förfarandena enligt Tullens föreskrift 2/2021 kan dock tillämpas till 28.2.2022.)

Datum för utfärdande
16.4.2021

Författningsgrund
Tullagen (304/2016) 52 §
Förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, artikel 1
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446 gällande unionstullkodexen, artiklarna 114 och 134
Mervärdesskattelagen 101 §
Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 §, 22 § och 27 §

Giltighetstid
Denna föreskrift träder i kraft 19.4.2021 vid den tidpunkten då Tullens nya tullklareringssystem (UTU) är tillgänglig för aktörerna för ingivande av elektroniska deklarationer gällande varutrafiken mellan Åland och övriga Finland. Föreskriften gäller tills vidare.

Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift 1/2019 samt dess ändringsföreskrifter 4/2019 och 1/2020.

Målgrupper
Deklaranter och deras ombud
Mariehamns tull
Aktörer som använder skattegränsnummer

Denna föreskrift gäller leveranser av unionsvaror mellan landskapet Åland och övriga Finland, m.a.o. när varor överskrider gränsen för EU:s skatteområde. I varutrafiken mellan landskapet Åland och övriga Finland ska varornas ankomst anmälas till Tullen och en tulldeklaration och övriga separata deklarationer gällande skatter ska inges till Tullen för dem i enlighet med det som fastställs i Tullens föreskrift 1/2021 om certifiering av deklarationer och handlingar som lämnas in elektroniskt. Undantagen till föreskriften 1/2021 beskrivs i punkt 1 i denna föreskrift.

Godkända platser på Åland för anmälan av varors ankomst är flygplatser och hamnar godkända av Transport- och kommunikationsverket, Åland Post Ab:s terminal i Mariehamn gällande posttrans-porter samt färjetrafikens ankomst- och avgångsplatser på Åland beträffande skärgårdsfärjetrafiken och annan färjetrafik.

Denna föreskrift tillämpas inte på varor som resenärer för med sig.

1. Undantag till Tullens föreskrift 1/2021 om certifiering av deklarationer och handlingar som lämnas in elektroniskt som tillämpas på transporter av unionsvaror mellan landskapet Åland och övriga Finland
a) Aktör som använder skattegränsnummer

Aktörer som använder skattegränsnummer har vid fraktförsändelser rätt att inge en tulldeklaration för anmälan av varors ankomst och för övergång till fri omsättning antingen i en eller två faser. Vid försändelser som levereras per post anmäler en postaktör på Åland varornas ankomst till Tullen i enlighet med det som anges i punkt d i denna föreskrift.

Vid deklarering i en fas ska aktörer som använder skattegränsnummer inge tulldeklarationen för anmälan av varors ankomst och för övergång till fri omsättning genom ett särskilt elektroniskt förfarande senast i samband med att skattegränsen passeras.

Vid deklarering i två faser kan man som den första fasens tulldeklaration, som inges till Tullen senast i samband med att skattegränsen passeras, använda antingen försän-delsens faktura eller ett transportdokument med anteckningen: ”Övergång till fri omsättning, Tullens föreskrift 2/2021”. Detta dokument anses vara en ansökan om att hänföra varorna till tullförfarandet för övergång till fri omsättning. Den andra fasen vid deklarering i två faser är ingivandet av en elektronisk tulldeklaration genom ett särskilt elektroniskt förfarande.

I tulldeklarationen som inges genom ett särskilt elektroniskt förfarande ska man både vid deklarering i en och två faser för anmälan av varors ankomst till Tullen ange följande uppgifter:

 • skattegränsnummer
 • uppgifter om deklaranten: förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress
 • uppgifter om exportören/säljaren: företagets namn, FO-nummer, telefonnummer och e-postadress
 • skattegränsnummer/manifesttillståndsnummer
 • skattebestämningsdag: dd.mm.åååå
 • bilaga med uppgift om varornas mottagare, varubeskrivning och försändelsens värde, om detta är känt
 • skattegränsnummer får inte användas om det är fråga om ett momsregistrerat företags import. Tulldeklarationen anses vara godkänd enligt tullagstiftningen när de deklarerade varornas ankomst har anmälts till Tullen.

Anmälan av varors ankomst ska lämnas in senast när varorna anländer till landskapet Åland eller senast innan varorna lämnar landskapet Åland.

En skattegränskund ska separat lämna in uppgifter gällande mervärdesbeskattningen. Skattegränskunden lämnar uppgifter gällande beskattningen per importör till Tullen med tullblankett nr 118 Ar. Dessutom ska skattegränskunden lämna in en sammandragsdeklaration till Tullen. Sammandragsdeklarationen lämnas in antingen med blankett 118r eller elektroniskt till Tullen. Skattedeklarationerna och sammandragsdeklarationerna ska lämnas in senast den 12:e dagen i den andra månaden efter dagen då Tullen har godkänt tulldeklarationen för varorna. Skatten ska också vara betald senast denna dag.

b) Tillfällig lagring

Varor för vilka ingen av Tullen godkänd tulldeklaration ingetts vid införseln till Åland, ska transporteras till en anläggning för tillfällig lagring. Varorna deklareras med transportdokumentet till anläggningen för tillfällig lagring. Tulldeklarationen ska då lämnas till Mariehamns tull under tjänstetid, om inget annat överenskommits med Mariehamns tull.

c) Registrering i bokföringen

På varor för vilka tulldeklarationen inges genom en tillståndspliktig registrering i bokföringen, tillämpar man i fråga om dokumenten och förfarandena som används de anvisningar som finns i tillståndsdokument.

d) Varor som transporteras per post

En momsregistrerad importör kan deklarera en postförsändelse som denne mottagit av en postoperatör i landskapet Åland inom tio (10) dagar från mottagandet av varan i enlighet med Tullens föreskrift 1/2021.

Postoperatören kan frigöra varorna genom en registrering i bokföringen, då importören är momsregistrerad. Postoperatören måste då lämna in en deklaration till Tullen för de varor som frigjorts. En deklaration som inges på dagen för frigörandet av va-rorna ska innehålla de uppgifter som krävs i ett transportdokument samt en uppgift om dagen för frigörandet av varorna.

Ur postförsändelsen ska framgå avsändarföretagets FO-nummer och den ska också vara försedd med en anteckning om att företaget är momsregistrerat.

Under övergångstiden 19.4.2021–31.8.2021 kan postoperatören frigöra varorna till en momsregistrerad importör genom en registrering i bokföringen och genom att dekla-rera uppgifterna om de frigjorda varorna till Tullen senast före utgången av månaden som följer på dagen för frigörandet av varorna. En deklaration som inges i efterhand ska innehålla de uppgifter som krävs i ett transportdokument samt uppgifter om da-gen för frigörandet av varorna.

Andra aktörer än momsregistrerade importörer ska deklarera varan till Tullen innan en postoperatör i landskapet Åland kan frigöra varan till mottagaren.

När avsändaren är en aktör som använder skattegränsnummer och mottagaren är en privatperson, kan postoperatören frigöra varorna genom en registrering i bokföringen och genom att deklarera uppgifterna om de frigjorda varorna till Tullen på dagen för frigörandet av varorna. En deklaration som inges på dagen för frigörandet av varorna ska innehålla de uppgifter som krävs i ett transportdokument samt en uppgift om dagen för frigörandet av varorna.

e) Fraktförsändelser

Med fraktförsändelser avses här andra än postförsändelser.

Aktörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga har rätt att hänföra unionsvaror till ett tullförfarande genom ett deklarationsförfarande i två faser. Denna rätt gäller hänförande av unionsvaror till tullförfarandet för övergång till fri omsättning, men inte till andra tullförfaranden.

När en momsregistrerad importör hänför varor till tullförfarandet för övergång till fri omsättning genom ett deklarationsförfarande i två faser, ska man iaktta Tullens nat-ionella uppgiftskrav och uppgiftskraven enligt denna föreskrift samt använda både koderna enligt Europeiska unionens lagstiftning och de nationella koder som Tullen publicerat.

Det kommersiella eller administrativa dokument som används som den första fasens tulldeklaration vid deklarering i två faser, t.ex. faktura eller transportdokument, ska innehålla följande uppgifter och anteckningar:

 • datum då varan överskrider skattegränsen
 • avsändare
 • mottagare
 • värde, om känt
 • dokumentets identifikationsnummer, som också registreras i importörens bokföring
 • deklarantens eller ombudets FO-nummer
 • anteckningen ”Övergång till fri omsättning, Tullens föreskrift 2/2021”, som anses vara en ansökan om att hänföra varorna till tullförfarandet för övergång till fri omsättning.

Som den andra fasens kompletterande tulldeklaration inges en elektronisk deklaration enligt Tullens föreskrift 1/2021 inom tio (10) dagar från frigörandet av varan.

Rätten att regelbundet hänföra varor till tullförfarandet för övergång till fri omsättning med en förenklad tulldeklaration tillåts inte, om Skatteförvaltningen överför en deklarant som är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga till det särskilda mervärdesskatteförfarandet.

Under övergångstiden 19.4.2021–31.8.2021 kan en momsregistrerad importör som den andra fasens kompletterande deklaration inge en elektronisk tulldeklaration genom ett särskilt elektroniskt förfarande. I tulldeklarationen som inges genom ett särskilt elektroniskt förfarande ska man för anmälan av varors ankomst till Tullen ange följande uppgifter:

 • uppgifter om deklaranten: förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress
 • uppgifter om exportören/säljaren: företagets namn, FO-nummer, telefonnummer och e-postadress
 • skattegränsnummer/manifesttillståndsnummer
 • skattebestämningsdag: dd.mm.åååå
 • bilaga med uppgift om varornas mottagare, varubeskrivning och försändelsens värde, om detta är känt

f) Förenkling av särskilda förfaranden enligt EU:s tullagstiftning

Om särskilda förfaranden enligt EU:s tullagstiftning behöver användas för leveranser mellan landskapet Åland och övriga Finland, kan tulldeklarationen för hänförandet till förfarandet inges med ett dokument som samtidigt är en deklaration för både utförsel och införsel.

Blanketterna 741 och 742 används som tulldeklarationer för privatpersoner eller företag som inte finns upptagna i momsregistret.

Momsregistrerade företag använder som tulldeklaration en SAD-blankett, som kom-pletteras med uppgifter i blankett 658.

Tulldeklarationen med eventuella bilagor lämnas till Mariehamns tull innan varor skickas från Åland eller ankommer till Åland.

2. Föreskriftens tillämpning

Närmare anvisningar gällande tillämpningen av föreskriften och det elektroniska deklarationsförfarandet finns på adressen tulli.fi. På adressen finns också en länk till den elektroniska deklareringen.

generaldirektör Hannu Mäkinen

tf chefsjurist Jarmo Nieminen

Föreskrift