Hoppa till innehåll

Tullen informerar 29.12.2016 kl. 12.00
Tullens bekämpning av grå ekonomi ger resultat

Utgivningsdatum 29.12.2016 12.00 | Publicerad på svenska 4.5.2017 kl. 16.04
Pressmeddelande

Tullens bekämpning av grå ekonomi har resulterat i en direkt och indirekt samhällsnytta på över 80 miljoner euro under år 2016.

Tullen informerar
29.12.2016

Tullen uppbar åren 2012–2015 sammanlagt 41,5 miljarder euro i skatter och avgifter till den finska staten. Skatteresterna för de skatter och avgifter av skattnatur som uppbärs av Tullen har uppgått till 63 miljoner euro, som är bara 0,15 procent av den totala uppbörden.

Under åren 2012–2015 uppbar Tullen som efteruppbörd på basis av företags- och dokumentgranskningar 170 miljoner euro till den finska staten. För 2016 års del utgör den efteruppbörd som föreslagits på basis av de företags- och dokumentgranskningar som gällt beskattningen nästan 60 miljoner euro, dvs. 35 procent av efteruppbörden för åren 2012–2015.

Åren 2012–2015 uppgick den samhällsnytta som Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet åstadkom till 87,1 miljoner euro. Till slutet av september 2016 har den samhällsnytta som Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet åstadkommit varit sammanlagt 18,23 miljoner euro. Värdet på den egendom som under denna period återtogs inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet var 2,28 miljoner euro. Resultaten för åren 2012–2016 visar att Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet har varit effektiv och rätt inriktad.

Efteruppbörd av två miljoner euro hos distansförsäljare av alkohol

Som en del av sin verksamhet mot grå ekonomi har Tullen under 2016 intensivövervakat distansförsäljare av alkohol. Tullen har med hjälp av analysverksamhet och tullbevakning ingripit mot distansförsäljning av alkohol som har ökat i och med den allt livligare näthandeln.

Tullens punktbeskattningsenhet har av distansförsäljare av alkoholdrycker under år 2016 efteruppburit nästan två miljoner euro i punktskatt samt i skatteförhöjning och skattetillägg. Skattebedömning pågår fortfarande för flera distansförsäljares del. Utöver den punktskatt som uppbärs av Tullen uppbär Skatteförvaltningen i dessa fall också mervärdesskatten på distansförsäljning i efterhand.

Tullens enhet för utredning av ekonomiska brott har under 2016 undersökt de största distansförsäljarna av alkohol. Fallen har gällt företag som varit verksamma i Estland och haft finskspråkiga nätbutiker för försäljning av alkohol. Företagen har inte haft skatterepresentanter i Finland och inte heller betalat punktskatterna eller importmomsen till Finland.

Det kan vara svårt för konsumenter att se att det lägre priset på produkterna beror på att företaget inte betalar några skatter. De obetalda skatterna medför skada för statsekonomin samt snedvrider konkurrensen mellan företag och försvårar verksamheten för företag som ärligt betalar skatterna.

Bekämpningen av grå ekonomi fortsätter

Tullen fortsätter med den effektiva bekämpningen av grå ekonomi i samarbete med andra myndigheter. Enligt sin strategi för åren 2016–2020 bekämpar Tullen grå ekonomi samt skyddar samhället genom att säkerställa produktsäkerheten och genom att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

För åren 2016–2020 har Tullen gjort upp en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Tullen har satt upp ett program för bekämpning av grå ekonomi innefattande 23 projekt för åren 2016–2020.

I huvuddrag kan innehållet av bekämpningsprogrammet delas in i:

  • samarbetsprojekt för utveckling av lagstiftning
  • organisatoriska utvecklingsprojekt samt
  • utveckling och inriktning av verksamhet.
Mediemeddelande