Hoppa till innehåll

Tullens bekämpning av grå ekonomi ger bra resultat

13.3.2014 8.00
Pressmeddelande

Tullens bekämpning av grå ekonomi har resulterat i en direkt och indirekt samhällsnytta på över hundra miljoner euro under denna regeringsperiod.

De fiskala verkningarna av Tullens bekämpning av grå ekonomi

Tullen, som är underställd finansministeriet, uppbär nästan en tredjedel av finska statens skatteintäkter och tryggar därmed effektivt statens skatteuppbörd till denna del. Under de senaste fem åren har Tullen uppburit sammanlagt nästan 50 miljarder euro i tullavgifter, skatter och andra avgifter av skattenatur. Skatteresterna för dessa avgifter uppgick till lite över 50 miljoner euro, vilket alltså är bara 0,1 procent av den totala uppbörden. Förutom skatteuppbörd har Tullen som uppgift att trygga en fungerande inre marknad inom EU och en smidig utrikeshandel. Tullen har också olika övervakningsuppgifter som skyddar samhället. Därtill utför Tullen uppgifter för tio andra ministeriers räkning.

Den fiskala efteruppbörden till följd av skattegranskningar, dvs. företags- och dokumentgranskningar, var drygt 59 miljoner euro år 2013, när den året innan var lite över 25 miljoner euro. Under de senaste två åren har Tullen genom sina operationer som grundar sig på riskanalys – i samarbete med andra myndigheter i enlighet med programmet för bekämpning av grå ekonomi – styrt nästan 20 miljoner euro i medel till skattemyndigheten och övriga fordringsägare via utsökningsmyndigheterna.

Totalbeloppet av brottsvinning som återtagits uppgick i fjol till nästan 25 miljoner euro, jämfört med över 26 miljoner euro året innan. Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta uppgick till över 75 miljoner euro åren 2012–2013.

Tullen satsar på bekämpningen av grå ekonomi

I regeringsprogrammet fattades beslut om åtgärder för minskande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012–2015. För genomförande av åtgärdsprogrammet beslöt regeringen om ett årligt anslag på 20 miljoner euro ur vilket Tullen fått tilläggsanslag för bekämpning av grå ekonomi.

I syfte att fullfölja regeringsprogrammet har Tullen på ett övergripande sätt satsat på projekt som eftersträvar att upptäcka problempunkter och som säkerställer statens skattesäkerhet och främjar lika konkurrensförutsättningar för aktörer. Tullen har också ansett det viktigt att effektivera myndighetssamarbetet och informationsutbytet mellan myndigheter, vilket möjliggör utredning av mer omfattande fall och riskbestämning.

Tullens specialkompetens framhävs bl.a. vid hanteringen av varuflöden och bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet samt inom den interna säkerhetens olika delområden. Allt detta i kombination med Tullens möjligheter att effektivt utnyttja olika system för förhandsuppgifter och informationsutbyte samt riktade kontroller skapar utmärkta förutsättningar för målinriktad bekämpning av grå ekonomi. Tullens befogenheter och infrastruktur utgör för sin del ett bra stöd till regeringens målsättning för bekämpning av grå ekonomi.

Grå ekonomi inom Tullens verksamhetsområde

Ur Tullens synvinkel innebär grå ekonomi brott mot de regler och skyldigheter som Tullen enligt lag ska övervaka samt obetalda skatter, tullar och andra avgifter. Beroende på förseelsens natur och graden av oaktsamhet kan den illegala verksamheten undersökas också som ett ekonomiskt brott.

– Det är utmanande och resurskrävande att hitta de aktörer inom grå ekonomi som inte alls betalar punktskatter. Dessa aktörer är inte registrerade i systemen hos den myndighet som uppbär punktskatter. De aktörer vars verksamhet omfattar nationellt punktskattepliktiga produkter utgör ett speciellt problem, eftersom flyttningsförfarandena för harmoniserade punktskattepliktiga produkter inom gemenskapens skatteområde inte gäller nationella punktskatter, säger företagsgranskningschef Ulla Sinkkilä.

Tullen utövar bevakning både i realtid och i efterhand. Bevakningen grundar sig i huvudsak på förhandsinformation och riskanalys samt på valet av bevakningsobjekt på basis av dessa. Tullens riskhantering omfattar varornas hela transportkedja. Riskanalysens betydelse vid tullbevakningen och bekämpningen av grå ekonomi är stor, eftersom tullärendena sköts allt mer i elektronisk form och eftersom de fenomen och risker som förknippas med grå ekonomi har blivit allt mer mångfasetterade och internationella. Tullen fungerar som brottsunderrättelse- och förundersökningsmyndighet. Det väsentliga vid Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet är kännedom om de egna uppgifterna samt en aktiv brottsunderrättelse- och förundersökningsverksamhet i en internationell verksamhetsmiljö.

– År 2013 avslöjade Tullen 557 skattebedrägeribrott, vilket är över 5 procent mer än året innan. Av alla skattebedrägeribrott som avslöjades i Finland avslöjade Tullen cirka 35 procent. Ett av insatsområdena för tullbrottsbekämpningen är att i samarbete med Tullens kontrollfunktion utveckla bekämpningen av den brottsliga verksamhet som sker i samband med affärsverksamhet samt att samarbeta bl.a. med polisen och Skatteförvaltningen. Tullens arbetsfält är utpräglat internationellt, och därför är bl.a. det internationella samarbetet inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet väsentligt och utmärkande för oss, säger brottsbekämpningschef Petri Lounatmaa.

Mera information:

Företagsgranskningschef Ulla Sinkkilä, tfn 040 332 6489

Brottsbekämpningschef Petri Lounatmaa, tfn 040 332 2149

 

Pressmeddelande