Tullen varnar: Hälsofarliga halter i nikotinpreparat som liknar snus

9.7.2020 8.00
Pressmeddelande

Tullen varnar för höga halter i nikotinpreparat som importeras. Resande eller de som beställer från nätbutiker kan inte veta den verkliga nikotinhalten i preparatet.

Under våren har Tullaboratoriet undersökt nikotinpreparat som beslagtagits i post- och fraktförsändelser och konstaterat att de haft ojämn kvalitet. Nikotinpreparat indelas ofta i fyra klasser enligt styrka: xstrong, strong, normal, soft (mellow), och de kan fås i flera olika smaker. Enligt informationen i bipacksedlar och på handelsplatser har nikotinhalten lågt i de olika klasserna på 16, 14, 8 och 6 milligram per gram. Halterna i preparaten har dock varierat mycket: de har varit högre eller till och med 40 procent mindre än vad som deklarerats. Alla nikotinpreparat som undersökts vid Tullaboratoriet överskrider den gräns som Fimea satt för receptfria nikotinpreparat, dvs. 4 milligram per portion.

-  Preparat som innehåller mer än fyra milligram nikotin per portion kräver importtillstånd. För tillfället saluförs utan recept preparat som innehåller upp till 50 milligram nikotin per portion och vars nikotinhalt i verkligheten kan vara högre än så. Då kan man redan tala om hälsorisker, summerar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

-  Eftersom nikotinpreparat inte har jämn kvalitet vad nikotinhalten beträffar, skulle försäljningen och risken med användning av dem kunna jämföras med t.ex. läkemedelsförfalskningar. Köparen kan inte lita på bipacksedelns eller handelsplatsens information. Användaren tar en medveten hälsorisk när hen använder preparatet, fortsätter Sinkkonen.

Importtillstånd saknas nästan alltid

Import och försäljning av nikotinpreparat regleras genom läkemedelslagen. Preparat som innehåller fyra milligram eller mer nikotin per portion får inte importeras i samband med resa eller beställas som frakt- eller postförsändelse, om importören inte kan visa upp ett gällande importtillstånd, t.ex. recept. I praktiken innebär detta att import av sådana nikotinpreparat utan giltigt importtillstånd är förbjudet.

-  Nästan alltid saknar personer som importerar starkare nikotinpreparat recept. Då blir preparaten kvar hos oss, och i dessa fall inleds eventuellt en förundersökning, berättar Sinkkonen.

Beslagsmängderna växer

Tullen har under våren beslagtagit en rekordmängd nikotinpreparat i post- och fraktförsändelser samt sporadiskt vid resandeinförseln. Tillväxten förklaras delvis av vårens coronapandemi som försvårat införseln av snus som innehåller tobaksväxt. Att nikotinpreparat går lätt att få tag på i t.ex. Estland och Sverige samt i nätbutiker syns i Tullens statistik.

-  Under våren har vi beslagtagit nästan 300 försändelser. Under samma tid förra året låg siffran på under tio, säger Sinkkonen.

                     

 

 

Pressmeddelande