SV

Tullen uppbar 486 miljoner euro i skatter år 2018

15.3.2019 9.30
Pressmeddelande

Tullen uppbar sammanlagt cirka 486 miljoner euro i skatter och avgifter år 2018. Huvuddelen av uppbörden av mervärdesskatt vid import överfördes till Skatteförvaltningen 1.1.2018. Som följd av detta minskade Tullens uppbörd av mervärdesskatt från 2,69 miljarder euro till 260 miljoner euro. Skatteresterna för de skatter och avgifter som uppbärs av Tullen uppgick till två miljoner euro (0,41 %).

De största skatteintäkterna 2018 och 2017

År 2018 uppbar Tullen till finska staten cirka 260 miljoner euro i mervärdesskatt av oregistrerade momsskyldiga och av registrerade momsskyldiga, om brott mot bestämmelserna för tullförfarandet förekommit. För importvarorna fastställs också vid tullklareringen ett tullvärde, på vilket företagen baserar sin momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Utgående från tullvärdet övervakar Tullen och Skatteförvaltningen också att uppbörden av mervärdesskatt vid import sker till rätt belopp.

Tullklareringen är ett sätt att driva EU:s handelspolitik. De uppburna tullavgifterna redovisas till EU, dvs. de är en del av EU-anslagen (EU:s egna medel). Med hjälp av tullavgifterna kan man bl.a. kontrollera och begränsa importen av varor från områden utanför EU samt trygga den EU-interna handeln. Man kan till exempel införa en antidumpningstull om varor importeras till EU till ett dumpat pris som understiger produktionskostnaderna och priserna på hemmamarknaden i exportlandet. Staten får 20 procent i uppbördsprovision för antidumpningstullarna. År 2018 redovisade Tullen 139 miljoner euro i tullavgifter till EU och 35 miljoner euro i uppbördsprovision till finska staten. Totalt uppbars cirka 173 miljoner euro i tullavgifter.

I farledsavgifter uppbar Tullen år 2018 cirka 49 miljoner euro, vilket var två miljoner euro mer än under året innan. Tullen uppbar lika mycket i serviceavgifter år 2018 som under år 2017, dvs. tre miljoner euro. Skatteresternas relativa andel ökade till 0,41 procent på grund av att mervärdesbeskattningen vid import överfördes till Skatteförvaltningen. Andelen skatterester uppgick till två miljoner euro. Motsvarande siffror år 2017 var 1,9 miljoner euro och 0,07 procent.

 

Pressmeddelande