Hoppa till innehåll

Tullen uppbar 274 miljoner euro i skatter år 2019

13.3.2020 8.00
Pressmeddelande

Tullen uppbar sammanlagt ca 274 miljoner euro i skatter och avgifter år 2019. Av detta belopp redovisades cirka 150 miljoner euro till EU. Skatteresterna för de skatter och avgifter som uppbärs av Tullen uppgick till 1,3 miljoner euro (0,41 %).

De största skatteintäkterna 2019 och 2018

  2019 2018
Tullavgifter 188 mn € 173 mn €
Farledsavgifter 52 mn € 49 mn €
Moms på import 31 mn € 260 mn €
Serviceavgifter m.m. 3 mn € 3 mn €

Tullklarering en del av handelspolitiken

Tullklareringen är ett sätt att driva EU:s handelspolitik. De uppburna tullavgifterna redovisas till EU, och de är en del av EU-anslagen (EU:s egna medel). Med hjälp av tullavgifterna kan man också kontrollera och begränsa importen av varor från områden utanför EU samt trygga den EU-interna handeln. Man kan till exempel införa en antidumpningstull om varor importeras från ett område utanför EU till ett dumpat pris som understiger produktionskostnaderna och priserna på hemmamarknaden i exportlandet.

Uppbördsprovision på 38 miljoner euro till finska staten

Totalt uppbars cirka 188 miljoner euro i tullavgifter år 2019. Tullen redovisade 150 miljoner euro i tullavgifter till EU och 38 miljoner euro i uppbördsprovision till finska staten. Finska staten får årligen 20 procent i uppbördsprovision för tullavgifterna.

I farledsavgifter uppbar Tullen år 2019 ca 52 miljoner euro, vilket var tre miljoner euro mer än under året innan. Huvuddelen av uppbörden av mervärdesskatt vid import överfördes till Skatteförvaltningen vid ingången av år 2018. Som följd av detta minskade Tullens uppbörd av mervärdesskatt med 229 miljoner euro jämfört med året innan.

År 2019 uppbar Tullen till finska staten cirka 31 miljoner euro i mervärdesskatt av oregistrerade och registrerade momsskyldiga, om brott mot bestämmelserna för tullförfarandet förekommit. För importvarorna fastställs också vid tullklareringen ett tullvärde, på vilket företagen baserar sin momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Utgående från tullvärdet övervakar Tullen och Skatteförvaltningen också att uppbörden av mervärdesskatt vid import sker till rätt belopp.

Tullen uppbar lika mycket i serviceavgifter år 2019 som under år 2018, dvs. tre miljoner euro. År 2019 uppgick andelen skatterester till 1,3 miljoner euro och deras relativa andel av skatteuppbörden var 0,47 procent. Motsvarande siffror året innan var två miljoner euro och 0,41 procent.

Pressmeddelande