Tullen uppbar 2,9 miljarder euro i skatter 2017

16.2.2018 8.00
Pressmeddelande

Tullen uppbar sammanlagt ca 2,9 miljarder euro i skatter och avgifter 2017. Nästan alla skatter och avgifter som Tullen uppbär ökade 2017. Skatteresterna uppgick till 1,9 miljoner euro (0,07 %).

De största skatteintäkterna 2017 och 2016

  2017 2016
Mervärdesskatt vid import 2,69 md € 2,37 md € 
Tullar och avgifter av tullkaraktär 174 mn € 163 mn € 
Farledsavgifter 47 mn € 46 mn € 
Serviceavgifter mm. 3 mn € 4 mn € 

Mest, över 300 miljoner euro, steg intäkterna från mervärdesskatten vid import. Intäkterna från tullavgifter ökade med 11 miljoner euro. Även intäkterna från farledsavgifter steg med en miljon euro från 2016. Serviceavgifter och övriga motsvarande avgifter som Tullen uppbär var en miljon euro lägre än året innan.

Tullklareringen är ett sätt att driva EU:s handelspolitik. De uppburna tullintäkterna redovisas till EU, dvs. de är en del av EU-anslagen (EU:s egna medel). Tullavgifterna bidrar till att kontrollera, begränsa och trygga handeln. Man kan till exempel införa en antidumpningstull om varor har införts i EU till ett dumpat pris som understiger produktionskostnaderna och priserna på hemmamarknaden i exportlandet. Staten får 20 procent i uppbördsprovision. Till EU redovisades 139 miljoner euro i tullavgifter efter att uppbördsprovisionen på 35 miljoner euro hade dragits av. Totalt uppbars 174 miljoner euro i tullavgifter.

Mervärdesskatten vid import överfördes till Skatteförvaltningen 1.1.2018. Tullen uppbär dock också i fortsättningen mervärdesskatt vid import av oregistrerade momsskyldiga och även av registrerade momsskyldiga, om det förekommit brott mot bestämmelserna för tullförfarandet, t.ex. om obeskattade varor försvunnit från tullager. Vid tullklareringen bestäms också tullvärdet enligt vilket företagen ger sin momsdeklaration till Skatteförvaltningen och enligt vilket korrekt uppbörd av mervärdesskatten vid import kan säkerställas.

Tullens skatterester var kvar på ungefär samma nivå som året innan. Skatteresterna uppgick till 1,9 miljoner euro och 0,07 procent. Motsvarande siffror året innan var 9 miljoner euro och 0,08 procent.

Pressmeddelande