Hoppa till innehåll

Tullen uppbar 10,8 miljarder euro i skatter åt staten år 2016

Utgivningsdatum 21.2.2017 10.00
Pressmeddelande

Tullen uppbar sammanlagt ca 10,8 miljarder euro i skatter och avgifter år 2016. Detta belopp var cirka 400 miljoner euro och cirka 4 procent mera än året innan.

Intäkterna från nästan alla de skatter och avgifter som Tullen uppbär ökade år 2016. Intäkterna från punktskatt på flytande bränslen ökade mest med över 200 miljoner euro. Den höjda tobaksskatten ökade intäkterna med mera än 90 miljoner euro. År 2016 registrerades flera nya personbilar än tidigare och detta resulterade i att bilskatteintäkterna ökade till mera än 80 miljoner euro.

Bil- och punktbeskattningen flyttades från Tullen till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017. Tullen uppbär trots detta också i fortsättningen punktskatter t.ex. av resenärer som för med sig sådana punktskattepliktiga varor från länder utanför EU som ska förtullas. Tullen uppbär också i fortsättningen punktskatter av företag, om punktskattepliktiga varor försvinner under ett tullförfarande, t.ex. alkohol från ett tullager.

Tullen uppbär tullar, importavgifter och mervärdesskatt på varor i den handel som bedrivs med länder som inte hör till EU, dvs. tredje länder. Med tulluppbörden verkställs EU:s handelspolitik och tullarna redovisas till EU, dvs. de utgör en del av EU-medlemsavgiften. Genom tullavgifter kan man kontrollera, begränsa och trygga handeln, och tullsatsen för en viss produkt kan höjas eller sänkas av ekonomi- eller arbetskraftspolitiska skäl. Finska staten får 20 procent i uppbördsprovision. Till EU redovisades 124 miljoner euro i tullavgifter efter att uppbördsprovisionen på 39 miljoner euro hade dragits av. Totalt uppbars 163 miljoner euro i tullavgifter.

Tullens skatterester sjönk år 2016 mera än 35 procent. Skatteresterna uppgick till cirka 9 miljoner euro (0,08 procent). Föregående år var motsvarande siffror 14 miljoner euro och 0,13 procent. Mest skatterester förekom bland punktskatterna, 5,8 miljoner euro, och minst bland farledsavgifterna, där det inte fanns några skatterester alls.

De största skatteintäkterna 2015 och 2016

  2016 2015
Punktskatt på flytande bränslen 3,13 miljarder € 2,91 miljarder € ↑
Mervärdesskatt vid import 2,37 miljarder € 2,35 miljarder € ↑
Punktskatt på elström och vissa bränslen 1,46 miljarder € 1,40 miljarder € ↑
Punktskatt på alkoholdrycker 1,35 miljarder € 1,36 miljarder € ↓
Tobaksskatt 975 miljoner € 881 miljoner € ↑
Bilskatt 960 miljoner € 877 miljoner € ↑
Skatt på sötsaker, glass och läskedrycker 255 miljoner € 250 miljoner € ↑
Tullar och skatter av tullnatur 163 miljoner € 165 miljoner € ↓
Farledsavgifter 46 miljoner € 45 miljoner € ↑
Försörjningsberedskapsavgift 44 miljoner € 43 miljoner € ↑


Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Mediemeddelande