Hoppa till innehåll

Tullen specificerar definitionen av godstrafik i coronavirussituationen

21.3.2020 12.11
Pressmeddelande

I enlighet med regeringens beslut begränsas den gränsöverskridande trafiken fram till den 13 april 2020. Begränsningen gäller inte godstrafiken, och inte heller  absolut nödvändig trafik av godstrafikens transportpersonal eller övriga anställda inom transportbranschen. Tullen har tagit ställning till den definition av godstrafik som ska tillämpas i denna undantagssituation och till de förfaranden som ska tillämpas för att minska antalet oklara situationer vid gränsövergångsställena och minska spridningen av coronaviruset.

I enlighet med regeringens beslut fortsätter godstrafiken normalt trots begränsningen gällande gränsöverskridning. Tullen säkerställer för sin del att godstrafiken fungerar smidigt vid de inre och yttre gränserna också i det undantagsläge som förorsakats av coronaviruset.

Landgränsen mellan Finland och Ryssland

Godstrafik anses utgöras av transporter som görs med sådana transportmedel som klassas som lastbilar eller större och vars förare innehar ett giltigt transporttillstånd för trafiken mellan Finland och Ryssland. Varutransporten kan även ske med något annat fordon, till exempel med en paketbil avsedd för varutransport. I sådant fall förutsätter transporten ett gällande förfarande med förkörsrätt som har beviljats senast 19.3.2020.

I enskilda fall är det möjligt att låta transporten fortsätta om det obestridligen kan påvisas att syftet med transporten är godstrafik. Beslut om att förvägra en transports inträde i landet fattas med stöd av lagstiftningen av Gränsbevakningsväsendet efter att Tullen har hörts.

Övriga gränsövergångsställen

Motsvarande principer för tolkningen av godstrafik tillämpas vid gränserna mot Norge, Sverige och Estland som vid gränsen mot Ryssland, men det finns dock inget särskilt tillståndsförfarande. Syftet med gränsövergången och kopplingen till godstrafiken ska tydligt kunna påvisas vid gränsövergångsstället.

Corona Pressmeddelande