Hoppa till innehåll

Tullen påminner om införselrestriktioner gällande nikotinpåsar (uppdaterad 24.11.2020)

Utgivningsdatum 28.8.2020 9.00
Pressmeddelande

Tullen har noterat att beställningarna och resandeinförseln av portionspåsar som innehåller nikotin har ökat kraftigt under början av året. Nikotinpåsarna omfattas av läkemedelslagen och andra införselrestriktioner gäller för nikotinpåsar än för snus.

Nikotinpåsarna är portionspåsar som innehåller nikotin men inte tobak och de är avsedda för upptag i munhålan. Import och försäljning av nikotinpreparat regleras genom läkemedelslagen. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, ansvarar för övervakningen och klassificeringen av läkemedel. Tullen ansvarar för importkontrollen.

Portionspåsarnas nikotinhalt påverkar importen

Nikotinprodukter definieras antingen som egenvårdsmediciner (nikotin högst 4 mg) eller som receptbelagda läkemedelspreparat (nikotin över 4 mg). Preparat som innehåller mera än fyra milligram nikotin per portion får inte importeras i samband med resa eller beställas, om man inte kan visa upp ett gällande importtillstånd, t.ex. recept.

En privatperson får som resandeinförsel för eget bruk från EES föra in nikotinpåsar i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning, och från länder utanför EES i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. På motsvarande sätt får man för eget bruk från EES-länder beställa nikotinpåsar i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Det är inte tillåtet att beställa nikotinpåsar från länder utanför EES.

I kontrollsituationer gör Tullen bestämningen av preparatet utgående från förpackningspåskrifterna. Vid behov görs bestämningen vid Tullaboratoriet och ett utlåtande begärs från Fimea.

Om en privatperson för in till landet nikotinpåsar som innehåller fyra milligram eller mer nikotin, och denne inte kan uppvisa ett recept för nikotinpåsarna, leder detta beroende på fallet antingen till att preparaten omhändertas eller till och med till att en förundersökning inleds.

Läkemedelspreparat får endast anskaffas från sådana säljare som enligt lagstiftningen i landet i fråga har behörighet att sälja ifrågavarande preparat.

Omhändertagandena av portionspåsar som innehåller nikotin har ökat kraftigt

Före slutet av juli hade Tullen i år gjort 665 omhändertaganden som hänför sig till nikotinpåsar. I fjol gjordes endast några omhändertaganden under samma tidsperiod. Antalet omhändertaganden visar tydligt att produkterna importerats mer än tidigare.

Nikotinpåsarna är inte snus definierat enligt tobakslagen

Snus är en rökfri tobaksprodukt som tillverkats av tobak och innehåller beroendeframkallande nikotin. Portionspåsarna som innehåller nikotin skiljer sig från snus på så sätt att nikotinpåsarna inte innehåller tobaksväxt. Införselförbudet och införselrestriktionerna för snus föreskrivs i tobakslagen. Under ett kalenderdygn får man föra in sammanlagt högst 1 000 gram snus för eget personligt bruk. Det är förbjudet att beställa snus.

https://tulli.fi/sv/privatpersoner/importrestriktioner/lakemedel

Mediemeddelande