SV

Tullen: Livsmedelsgrödor av god kvalitet importerades till Finland under åren 2016–2018

25.2.2019 8.00
Pressmeddelande

Under åren 2016–2018 undersökte Tullaboratoriet växtskyddsmedelsrester i sammanlagt 81 partier med livsmedelsgrödor. Av dem var 65 durumvete eller vete, elva råg och fem havre. Tolv prover var ekologiskt producerade livsmedelsgrödor, av vilka fyra var havre och resten vete. Proverna togs både från tredjelandsimporter och vid kontroller av den interna handeln. Ursprungsländerna var: Estland, Polen, Lettland, Frankrike, Ryssland och Kazakstan. I ett konventionellt producerat durumveteparti hittades växtskyddsmedelsrester, vilket resulterade i en anmärkning för importören, men inte ett enda parti fick importförbud på grund av växtskyddsmedelsrester.

Under samma granskningsperiod undersökte Tullaboratoriet förekomsten av tungmetaller i sammanlagt tio partier med livsmedelsgrödor. Fyra av dessa var estniskt havre och sex var vete eller durumvete från Kazakstan. Alla partier som undersöktes följde föreskrifterna gällande tungmetaller.

Under åren 2016–2018 undersökte Tullaboratoriet också förekomsten av mykotoxiner, dvs. mögelgifter, i sammanlagt 79 partier med livsmedelsgrödor. Av dessa var tolv från ekologiskt producerat vete. Vete undersöktes mest (70 spannmålspartier). Nästan alla prover undersöktes gällande ochratoxin A (67 prover) som orsakar njurskador. I vissa prover bestämdes därtill halten av deoxinivalenol (20 prover) samt zearalenon och T-2- samt HT-2-toxiner (de sistnämnda tre i 14 prover).

Mykotoxinhalten i alla prover på livsmedelsgrödor låg under gränsvärdena som fastställts i lagstiftningen, vilket innebar att inte ett enda spannmålsparti blev underkänt p.g.a. mögelgifter.

- Eftersom spannmålen utgör en del av grunden i vår kost, är det viktigt att undersöka deras kvalitet och säkerhet. Därför undersöker också Tullen halten av mögelgifter, växtskyddsmedelsrester och tungmetaller i importerade livsmedelsgrödor, berättar produktsäkerhetschef Jonna Neffling. Enligt henne har man under granskningsperioden importerat livsmedelsgrödor av god kvalitet till Finland.

Växtskyddsmedel används för att skydda växter från växtskadegörare (dvs. växtsjukdomar, skadedjur och ogräs) och för att reglera växternas tillväxt. Eftersom syftet med växtskyddsmedel är att bekämpa eller utrota organismer, kan de också ha skadliga effekter på människans hälsa eller miljön.

- Mykotoxiner, dvs. mögelgifter, är metaboliter som produceras av mögel och är skadliga för hälsan. När mögelsvampar angriper spannmål på åkrar eller i lager, kan de under lämpliga miljöförhållanden producera mykotoxiner, påminner tullkemist Meri Kokkonen.

Metaller förekommer naturligt i jordmånen. Metallhalterna i jordmånen kan stiga på grund av mänsklig påverkan, till exempel genom användning av fossila bränslen. I tillräckligt stora mängder har metallerna skadliga effekter på hälsan.

Pressmeddelande