Hoppa till innehåll

Tullen har utrett ett fall av grovt skattebedrägeri gällande avfallsskatt

29.6.2017 9.27
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett fall av grovt skattebedrägeri gällande avfallsskatt, där ett företag misstänks för att ha låtit bli att till Tullen deklarera 8 000 ton glasavfall, som företaget tagit emot under åren 2015-2016. Enligt Skatteförvaltningen uppgår beloppet av undandragen avfallsskatt till över 500 000 euro.

Tullen har undersökt ett fall där ansvariga personer vid ett företag misstänks ha gjort sig skyldiga till grovt skattebedrägeri genom att försumma sin lagstadgade skattedeklarationsskyldighet. Tullen misstänker att ansvarspersonerna vid företaget sökt betydande ekonomisk vinning genom att inte deklarera. Tullen har under förundersökningen hört fyra personer ur företagets ledning.

Företaget utnyttjade en avstjälpningsplats under sanering till att förstöra glaset

Utifrån en företagsgranskning som Tullen gjort, misstänks företaget för att ha tagit emot glasavfall till avstjälpningsplatsen under åren 2015–2016. På basis av uppgifter som framkommit under företagsgranskningen, påbörjade Tullen en förundersökning under vilken framkom att det misstänkta företaget till avstjälpningsplatsen tagit emot över 3 800 ton glasavfall år 2015 och över 4 000 ton år 2016, och använt glasavfallet i ytstrukturen till avstjälpningsplatsen under sanering. Användning av glasavfall för detta ändamål är lagligt, men företaget borde ha betalat skatt på avfallet.

Under Tullens förundersökning framkom också att det misstänkta företaget till avfallsstationen har mottagit glasavfall som sedan flyttats för att användas som schaktmassa. Mängden glasavfall som flyttats år 2015 var 110 ton och 1,2 ton år 2016.

Undandragen skatt för två år

Enligt Skatteförvaltningens omprövningsbeslut är det misstänkta företaget skyldigt att betala ca 217 000 euro i avfallsskatt för år 2015 och över 285 000 euro för år 2016. Det sammanlagda beloppet på undandragen skatt har uppgått till över 500 000 euro.

Det misstänkta företaget har i enlighet med Skatteförvaltningens omprövningsbeslut i efterhand betalat skatterna som inte uppburits, och Tullen har inga andra skadeståndsyrkanden i ärendet.

Pressmeddelande