Tullen gjorde razzia av avfallstransporter i Västra hamnen, brister i dokument upptäcktes

27.9.2019 8.00
Pressmeddelande

Den 11 september granskade Tullen laster på fartyg på väg att avgå till Tallinn från Västra hamnen i Helsingfors. Operationen som gällde bevakning av avfallstransporter hade planerats på förhand och genomfördes i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). Bevakningsåtgärderna som utfördes är en del av granskningsplanen för åren 2017–2019 för internationella avfallstransporter.

Sammanlagt granskades 90 transporter. Dokumenten granskades för alla förare av avfallstransporter, och innehållet i nästan alla laster granskades. Av de transporter som granskades var sju avfallstransporter. Av dessa var tre utförsel av avfall som kräver tillstånd för avfallstransport och fyra utförsel av så kallat grönt avfall, dvs. icke-farligt avfall vars transport för återvinning sannolikt inte orsakar risker för miljön.

Operationen avslöjade missbruk

En del av avfallstransporterna hade bristfälliga dokument för avfallstransport: transportdokumenten fanns antingen inte med eller så var de felaktigt ifyllda. SYKE kommer att kontakta företagen i fråga och begära redogörelse över det inträffade och ge handledning om fortsatta åtgärder.

I fråga om en annan utförsel av avfall som kräver tillstånd för avfallstransport upptäcktes allvarliga brister: de dokument för avfallstransport som krävs fanns inte med. Dessutom hade ifrågavarande transportfirma inte tillåtits i beslutet om avfallstransport. Transportdokumenten måste alltid medfölja transporten, och därför avvisades transporten.

En last av så kallat grönt avfall innehöll kläder som enligt uppvisade dokument var på väg till Estland för att sorteras. För att begagnade kläder ska kunna föras ut som icke-avfall ska kläderna som insamlats från insamlingsställena sorteras före exporten. Lasten som granskades hade inte överhuvudtaget sorterats före transporten. När begagnade kläder exporteras ska en lista över lastens innehåll och uppgift om användningsändamål bifogas. Lasten tilläts inte avgå eftersom tillbörliga dokument saknades.

”Detta var första gången under en avfallsrazzia som transporter avbröts och skickades tillbaka till avgångsplatsen”, konstaterar tullinspektör Jyrki Virkkunen.

Hamngranskningarna är en del av den bevakning av internationella avfallstransporter som SYKE verkställer.

”Avfallstransporterna från Finland har ständigt ökat. Vissa företag kringgår medvetet kraven för avfallstransporter, men en del av företagen vet inte om kraven och därför är det viktigt att ta kontakt med företagen. Ansvaret för avfallstransporterna faller alltid på företaget som för ut avfall, inte på föraren. Det skulle ändå vara bra om förarna lärde sig att kräva dokumenten för de avfallstransporter de åtar sig”, berättar överinspektör Katri Lautala.

Pressmeddelande