SV

Tullen genomför ett pilotprojekt där tullinformation riktas till resande

26.9.2019 11.00
Pressmeddelande

Tullen testar nya digitala tjänster som är avsedda för personer som reser över riksgränsen. På adressen matkalla.tulli.fi har vi samlat tips och anvisningar om tullbestämmelser för resande. Tjänsten Tullinformation för resande kan testas på adressen matkalla.tulli.fi och vid gränsövergångsstället i Nuijamaa i Tullens avgiftsfria lokala nätverk.

På adressen matkalla.tulli.fi har Tullen samlat de mest centrala frågorna som resanden är osäkra på i fråga om tullbestämmelserna i Finland och saker man ska ta i beaktande då man reser från Finland. I piloteringsfasen har informationen riktats till resande som tar sig över östgränsen via Nuijamaa. Man kan testa tjänsten Tullinformation för resande med sin egen smartenhet fram till slutet av november.

I tjänsten finns information både för dem som anländer från Ryssland till Finland och dem som avgår från Finland till Ryssland. Resande som anländer från Ryssland kan t.ex. kontrollera restriktionerna gällande läkemedel i tjänsten. En rysk person som reser från Finland till Ryssland får anvisningar om tax-free-inköp.

- Vi vill att våra kunder ska kunna resa så smidigt som möjligt och utan bekymmer. Vi besvarar kundernas önskemål och erbjuder information behändigt och digitalt. Vi önskar att tjänsten som riktas till resenärerna vid gränsövergångsstället ökar medvetenheten om bestämmelserna gällande resande och import av varor hos resenärer som anländer från områden utanför EU, berättar tullöverinspektör Nadja Painokallio.

 För resande som avgår från Finland innehåller tjänsten förebyggande information om t.ex. värde- och mängdbegränsningarna för skattefri införsel samt importbestämmelserna gällande alkohol och cigaretter. Finska tullen ger dock inte information om andra länders importbestämmelser. Resanden ska själv kontrollera dessa från destinationslandet.

- Tjänsten kan i piloteringsfasen användas på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska. Språkutbudet kan utvidgas att omfatta flera språk, t.ex. kinesiska, om det visar sig finnas ett behov för detta, fortsätter Painokallio.

Lätt att ge respons om pilottjänsten

Tullen samlar in kundernas kommentarer och utvecklingsidéer gällande tjänsten Tullinformation för resande. Utgående från dessa vidareutvecklas tjänsten och fattas beslut om huruvida den ska tas i bruk även vid andra gränsövergångsställen. Det är mycket lätt att ge respons – responsblanketten finns på webbsidan.

- Man kan pröva tjänsten på adressen matkalla.tulli.fi. Respons kan ges i tjänsten via avsnittet Ge respons. På detta sätt utreder vi kundernas intresse samt hur väl informationspaketen vi sammanställt motsvarar kundernas behov. Utgående från responsen och piloteringen kan vi i fortsättningen erbjuda riktad information till övriga gränsövergångsställen och eventuellt dela öppen information även via andra aktörers servicekanaler t.ex. på flygplatser och i hamnar, sammanfattar Painokallio.

Tullen utvecklar aktivt kundinriktade digitala tjänster. Tjänsten Tullinformation för resande som nu piloteras är fortsättning på den populära Tullräknaren som utvecklades i samarbete med Östra Finlands universitet och togs i bruk sommaren 2018.

 

Pressmeddelande