Hoppa till innehåll

Tullen gav anmärkningar till tiotals fordon med utländska registreringsskyltar i en PTG-insats

19.3.2014 10.00
Pressmeddelande

Tullen, Polisen och Gränsbevakningsväsendet genomförde den 12 mars en gemensam PTG-kontrollinsats i huvudstadsregionen.Som ett resultat av insatsen ålade Tullen sammanlagt 67 fordon att anmäla sig till bilbeskattningen för tilläggsutredning eller andra åtgärder, t.ex. för inlämning av skattedeklaration eller ansökning av beslut om stadigvarande boningsort.

Under insatsen granskade Tullen 327 fordon av vilka ett omedelbart underkastades tullövervakning. Därtill fick cirka trettio bilister en anmärkning.

För bilskattepliktiga fordon ska bilskatt betalas innan de tas i bruk i Finland. I bilskattelagen föreskrivs när ett fordon får användas temporärt bilskattefritt. En person som är stadigvarande bosatt i någon annan stat än Finland kan i vissa fall i Finland temporärt skattefritt använda ett fordon som är registrerat någon annanstans än i Finland. Exempel på dessa fall är rätten att använda ett fordon som s.k. turistbil samt användning av ett utlandsregistrerat fordon i företagsverksamhet.

Bilskatt är ett av Tullens 22 projekt mot grå ekonomi. Projekten har som mål att trygga att skatterna uppbärs i rätt tid och till rätt belopp samt att bekämpa de skador som den grå ekonomin orsakar samhället. Strävan är att främja rättvis konkurrens mellan företag genom bekämpning av verksamhet där tillbörliga skatter inte betalas och där inte heller andra lagstadgade skyldigheter fullgörs. Aktörer med sådan verksamhet får olagliga konkurrensfördelar jämfört med företag som ärligt fullgör sina skyldigheter.

Mera information:

Tullöverinspektör Ari Peltonen, Helsingfors tull, tfn 040 332 1144
Tullöverinspektör Jukka Kumén, bilbeskattning, tfn 040 332 6917

Pressmeddelande