Hoppa till innehåll

Tullen börjar publicera obetalda tullfakturor 1.7.2019

13.6.2019 12.00
Pressmeddelande

Från och med 1.7.2019 kommer Tullen att anmäla obetalda tullfakturor för publicering på protestlistan, om dessa inte har betalats senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen som innehåller ett hot om publicering och det sammanlagda beloppet av dessa uppgår med dröjsmålspåföljder till minst 15 000 euro.

Innan Tullen anmäler en tullfaktura för publicering, skickas en betalningsuppmaning med hot om publicering till kunden. Betalningsuppmaningar med hot om publicering skickas för tullfakturor som förfaller till betalning efter 1.7.2019 samt för tullfakturor som har förfallit till betalning före 1.7.2019 men som ännu inte gått till utsökningsindrivning.

Var publiceras uppgifterna om obetalda tullfakturor?

Tullen skickar uppgifterna om obetalda tullfakturor för publicering till Suomen Asiakastieto Oy. Uppgifterna publiceras på protestlistan i tidningarna som Suomen Asiakastieto Oy anlitar samt på Suomen Asiakastieto Oy:s webbplats. Tullen publicerar inte själv obetalda tullfakturor.

Utsökningsmyndigheten kan också skicka obetalda tullfakturor till protestlistan. Vid utsökningens protestanteckningar följs inte den gräns på 15 000 euro som Tullen tillämpar, utan även mindre summor kan anmälas för protest. Grunden är en långvarig utsökning eller att kunden konstateras vara medellös eller okänd vid utsökningen.

Situationer då uppgifter om obetalda tullfakturor inte publiceras

En obetald tullfaktura publiceras inte om

 • tullfakturorna har betalats i sin helhet
 • det sammanlagda beloppet av obetalda tullfakturor med dröjsmålspåföljder underskrider 15 000 euro
 • Tullen har beviljat anstånd med betalning av tullfakturorna (betalningsarrangemang)
 • tullfakturorna har tagits bort på grund av ett ändringssökande
 • det för tullfakturorna har beviljats ett partiellt eller fullständigt avbrott i verkställigheten i anknytning till ett ändringssökande
 • tullfakturorna ingår i en skuldsanering för privatpersoner som redan har påbörjats
 • tullfakturorna ingår i en företagssanering som redan har påbörjats
 • ett temporärt indrivningsförbud har meddelats för tullfakturorna som ingår i en skuldsanering för privatpersoner eller en företagssanering

Uppgifter som publiceras på protestlistan

Följande uppgifter från tullfakturan publiceras:

 • kundens namn
 • FO-nummer
 • hemkommun
 • beloppet av obetalda och publicerbara tullfakturor i euro

Uppgifter om hemkommunen publiceras inte för kunder som har en spärrmarkering.

Återtagning av publiceringen och meddelande om att tullfakturan har betalats

När kunden har betalat alla de tullfakturor som har publicerats på protestlistan, informerar Tullen på kundens begäran de aktörer som tidigare har fått uppgifterna om obetalda tullfakturor för publicering om att fakturorna har betalats. En betalning som har gjorts efter publiceringen leder dock inte till att kreditupplysningsanmärkningen tas bort.

Tullen kan på eget initiativ eller på begäran av kunden dra tillbaka publiceringen av tullfakturauppgifterna, om publiceringen beror på ett fel som Tullen gjort.

Publiceringen gäller person-, företags- och samfundskunder.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande