SV

Tullaboratoriets undersökningar 2017: leksaker innehåller ftalater, svavelhalten i bränslen helt i sin ordning

20.4.2018 8.00
Pressmeddelande

Tullaboratoriet som fyllde 110 år i fjol skyddar både konsumenten och miljön genom sina undersökningar samt står till tullbevakningens, förtullnings- och kontrollverksamhetens och vid misstanke om tullbrott Tullens och Polisens tjänst. Undersökningarna betjänar även andra myndigheter, såsom Evira och Tukes.

År 2017 undersökte Tullaboratoriet sammanlagt 14 431 prover. Största delen av dessa, 55 procent, förknippades med misstanke om tullbrott. Näst mest undersöktes livsmedel (22 %), konsumtionsvaror (11 %) och bränslen (7 %). 

Ökat antal undersökningar i samband med misstanke om tullbrott

År 2017 undersöktes 7 946 prover med anknytning till misstanke om tullbrott, dvs. fyra procent fler än året innan (2016: 7 597). Huvudparten av proverna härstammade från post- och fraktförsändelser i samband med nätbeställningar. Laboratorieundersökningarna visade att de flesta proverna innehöll något förbjudet psykoaktivt ämne, såsom amfetamin, MDMA, LSD, alfa-PVP eller kokain.

Tullaboratoriets analysberedskap förbättrades i fjol då Condensed phase GC-FTIR-utrustningen togs i bruk. Med hjälp av utrustningen kan man identifiera nya droger tillförlitligare än förut och den anlitas av både Tullens och Polisens brottsbekämpning. Anskaffningen fick EU-stöd via fonden för inre säkerhet (ISF).

Livsmedelsundersökningar: mest brister i grönsaker och kontaktmaterial för livsmedel

För att övervaka säkerheten och föreskriftsenligheten hos livsmedel undersöktes 3 192 vegetabiliska prover. Största delen var färska frukter och fruktprodukter (617 varupartier) samt färska grönsaker och grönskasprodukter (556 partier).

I färska frukter och fruktprodukter hittades mycket lite brister, bara i fem procent av produkterna som införts från länder utanför EU och i sju procent av produkterna från EU. Exceptionellt nog hittades bekämpningsmedel i flera granatäppel- och okrapartier.

–  Bekämpningsmedel, tiakloprid, acetamiprid och fosmet, hittades i sju granatäppelpartier. De kom från Turkiet, Spanien och Egypten, säger sektionschef Suvi Ojanperä. – Också i sex okrapartier som kom från Thailand och Pakistan hittades bekämpningsmedel. I dessa partier förekom synnerligen stora mängder bekämpningsmedel.

När det gäller grönsaker och grönsaksprodukter från länder utanför EU hittades brister i 37 procent av produkterna, medan bara 10 procent av produkterna från EU hade brister. I sammanlagt 98 varupartier hittades bl.a. salmonella, bekämpningsmedel och tungmetaller samt brister i förpackningspåskrifterna.

Procentuellt fanns det mest brister i livsmedel avsedda för specialdieter, t.ex. kosttillskott. Av de 80 undersökta kosttillskottsprodukterna hittades brister i 71 procent av produkterna från länder utanför EU och i 57 procent av produkterna från EU-området. I undersökningarna hittades bl.a. näringsämnen eller föreningar som klassificeras som medicinska eller nya livsmedel.

– När kontaktmaterial för livsmedel undersöktes fanns det brister i drygt 20 procent av proverna såväl från länder utanför EU som från EU-området. Sammanlagt hittades brister i 99 produkter, säger sektionschef Arja Meriläinen.  – Vi hittade bl.a. tungmetaller och skadliga ämnen.

Kontakmaterialen för livsmedel utgörs av kärl, hushållsartiklar, bestick och förpackningsmaterial av keramik, plast och silikon. Totalt undersöktes 419 prover av kontaktmaterial för livsmedel.

Konsumtionsvaruundersökningar: leksaker innehöll ftalater, batterier lossnar från fingersnurror

I övervakningen av konsumtionsvaror undersöktes sammanlagt 1 539 konsumtionsvaror avsedda för privat bruk, mest leksaker (604 produkter), textiler, skodon och kläder (468 produkter) samt kosmetik (146 produkter).

Bland leksakerna hittades brister i ca 30 procent av produkterna både från länder utanför EU och från EU-länderna. I undersökningarna påträffades bl.a. brister i varnings- och CE-märkningar, ftalater och andra skadliga ämnen samt mekaniska fel. 

- Fjolårets nya leksaksfenomen var fingersnurran. Problemet med fingersnurrorna är batterier som lossnar, förklarar fysikern Mikko Kontiainen.  

- I plastleksaker hittades fortfarande mjukgörande ftalater. Problem finns främst i leksaker av PVC-plast, konstaterar sektionschef Arja Meriläinen.

Ftalat har konstaterats störa hormonaktiviteten.

Bland de undersökta textil- och läderprodukterna, skodonen och kläderna hittades brister i 10 procent av produkterna (433 undersökta partier) importerade från länder utanför EU och i 37 procent (35 undersökta partier) importerade från EU-området. I undersökningen påträffades skadliga ämnen, bl.a. cancerframkallande krom VI, samt brister i förpackningspåskrifterna.

Bland den undersökta kosmetikan hittades brister i 55 procent av varorna från länder utanför EU och i 36 procent av varorna från EU-området. Det fanns brister bl.a. i varnings- och förpackningspåskrifterna, sammansättningen av ingredienser och i CE-märkningarna.

Procentuellt mest brister fanns i ljusprodukter och barnavårdsartiklar. Bland de totalt 16 undersökta ljusprodukterna konstaterades brister i 11, dvs. 69 procent, t.ex. i fråga om sammansättningen av beståndsdelar och märkningar. Tullaboratoriet undersökte 62 partier barnavårdsartiklar, och i 47 procent hittades skadliga ämnen eller brister i t.ex. märkningar. 

Svavelhalten i bränslen i sin ordning

Tullaboratoriet undersökte bränsleprover från distributionsstationer, lager samt direkt från tankar på fordon eller båtar. Genom undersökningar och övervakning skyddas miljön mot utsläpp av flytande bränslen samtidigt som man säkerställer kvaliteten och föreskriftsenligheten. 

Tullaboratoriet genomförde 985 bränsleundersökningar under 2017. Av dem gällde 97 procent övervakningen av kvaliteten och 3 procent övervakningen av användningen av bränsle.

Från distributionsstationer på olika håll i Finland togs prover på 95E10-bensin, BE 98E5-bensin, diesel och lätta brännoljor. Undersökningarna bekräftar att alla bränslen som säljs på distributionsstationer i Finland är svavelfria.

Tullaboratoriet undersökte bränsleprover som tagits av myndigheterna med hjälp av märkämnes- och färgämnesanalyser. I samband med övervakningen av användningen påträffades 28 fall där tung brännolja, som beskattas lindrigare, användes olagligt i dieselmotorer i väg- och båttrafiken.

Brister i citrusfrukter

Tullen gjorde 2 947 kontroller av växters sundhet och grönsakers överensstämmelse med handelsnormerna. Genom kontrollerna vill man hindra att farliga växtskadegörare kommer in i Finland eller det övriga EU samt säkerställa att grönsakerna har bra kvalitet och är korrekt klassificerade.

En fysisk överensstämmelsekontroll utfördes på 692 citrusfruktpartier som importerats från länder utanför EU, och 62 av dessa underkändes. Av de underkända partierna behövde bara ett förstöras, fyra sänktes till en lägre kvalitetsklass och de övriga kunde släppas ut på marknaden efter iståndsättning. Mest underkändes egyptiska apelsiner på grund av ytfel och för att de blivit skämda.

På EU:s inre marknad kontrollerade Tullen fysiskt sammanlagt 913 grönsakspartier enligt särskilda krav. Inga brister upptäcktes vid dessa kontroller.

Tullaboratoriet på tulli.fi (på finska).

Tullaboratoriet är med på barnmässan i Helsingfors mässcentrum 20-22.4.2018 på Tullens mässavdelning 6m50. Där kan man bekanta sig med bl.a. nickeltestning, bullermätning samt olika produkter som har undersökts.

 

Pressmeddelande